Näin haet etuutta / Ansiopäivärahan hakeminen / Ansiopäivärahan hakeminen

Ansiopäivärahan hakeminen


Ansiopäivärahaa maksetaan vain hakemuksen perusteella. Lomakkeisiin tästä...

Päivärahahakemus tulee täyttää huolellisesti ja hankkia liitteeksi tarvittavat asiakirjat. Puutteellisesti täytetty hakemus viivästyttää käsittelyä. Päivärahaa haetaan jälkikäteen neljän viikon / kuukauden jaksoissa. Ensimmäisen hakemuksen liitteineen voi lähettää kahden viikon työttömyyden jälkeen. Täytä hakemus ensimmäisestä työttömyyspäivästä lähtien kahdelle viikolle maanantai - sunnuntai. Mikäli työttömyytesi alkaa keskellä viikkoa, täytä hakemus kyseisen viikon loppuun sekä kahdelle seuraavalle viikolle. Lähetä hakemus kassalle aikaisintaan viimeisenä haettavana päivänä. Kassa ottaa huomioon viisi omavastuupäivää ja muut mahdolliset korvauksettomat päivät.

Hakemuslomakkeen lisäksi tarvitaan seuraavat liitteet:

 •  Palkkatodistus työnantajalta vähintään 26 työssäoloehtoviikolta. Jos työssäoloehtosi on täyttynyt 29.12.2013 tai  aiemmin, tulee palkkatodistuksen olla vähintään 34 työssäoloehdon täyttävältä viikolta

  Oheisena linkki palkkatodistukseen täyttöohjeineen:
  http://www.tyj.fi/fin/materiaali/lomakkeet/

 

Palkkatodistuksessa tulee olla eriteltynä lomaraha/lomaltapaluuraha, lomakorvaus, työsuhteen päättyessä mahdollisesti maksettava ylimääräinen erä ja mahdolliset palkattomat ajat.

Jos palkkatodistuksen ajanjaksoon sisältyy alle 18-tuntisten kalenteriviikkojen palkkaa, on nämä kalenteriviikot ja niiden palkat eriteltävä erikseen.

 • Irtisanomisilmoitus (työnantajan antama, jos sinut on irtisanottu tai oma, jos olet itse irtisanoutunut)

 

 • Työtodistuksen jäljennös

 

 • Lomautusilmoitus, jos olet lomautettu

 

 • Palkkalaskelma hakemusjakson eli palkkajakson  aikana tehdyn työn palkasta, jos haet soviteltua päivärahaa

 

 • Jos sinulla on yritystuloa tai maatilatalouden tuloa, hakemukseen liitetään verottajan todistus (=verotuspäätöksen jäljennös selvitysosineen) viimeksi vahvistetusta verotuksesta

 

 • Päätös ja viimeinen maksukuitti päivärahan määrään vaikuttavasta sosiaalietuudesta, esim. lasten kotihoidontuesta (myös puolison saamasta)

 

 • Alkuperäinen verokortti, jos se on portaikkokortti tai olet hakenut muutosverokortin. Normaalin verokortin tiedot (perus- ja lisäprosentti) kassa saa suoraan verottajalta

 

 • Tarkasta että jäsenmaksusi on kunnossa. Jos olet maksanut jäsenmaksut itse (ei työnantajaperintä), liitä hakemukseen viimeinen maksukuitti.

 

Mikäli haet soviteltua päivärahaa tai olet ollut määräaikaisessa työsuhteessa tai aloitat määräaikaisen tai osa-aikaisen työn:

 • Kopio työsopimuksesta tai työnantajan kirjallinen selvitys työn keskeisistä ehdoista

 

Ennakkomaksu

Työttömyysturvalain  1.7.2009 voimaan tulleen uudistuksen myötä työttömyyskassa voi harkintansa mukaan maksaa ansioon suhteutettua työttömyyspäivärahaa siihen oikeutetulle ennakkona hakemuksen perusteella ilman päätöstä.  Maksettu ennakko kuitataan myöhemmin myönnettävästä työttömyysetuudesta tai jollei oikeutta etuuteen synnykään, se voidaan periä takaisin. Varsinainen valituskelpoinen päätös annetaan, kun asia käsitellään lopullisesti.

Ennakkoa voidaan maksaa aikaisintaan silloin, kun päivärahahakemuksen vireille tulosta on kulunut kuukausi. Ennakkoa on pyydettävä erikseen kassan puhelinpalveussa p. 09 -613 111 tai lähettämällä pyyntölomake sähköpostitse osoitteella kassa[a]kuljetusalantk.fi. Ennakko maksetaan kokonaan työttömälle tai kokonaan lomautetulle. Ennakko maksetaan peruspäivärahan suuruisena ilman lapsikorotuksia ja korkeintaan 43 päivältä. Ennakkomaksua ei makseta henkilölle, joka on saanut toimeentulotukea hakemuksen ajalta.

Ennakkoa voi olla maksettuna yhteensä enintään kahdelta kuukaudelta. Ennakko vähennetään myöhemmin myönnettävästä työttömyysetuudesta etuutta maksettaessa. Ennakko voidaan katsoa myös muun myöhemmin myönnettävän työttömyysetuuden ennakkosuoritukseksi. Kassa voi tällöin kuitata myöhemmin myönnettävästä etuudesta ennakkomaksuna liikaa maksamansa etuuden määrän. Ennakon voi siis kuitata myöhemmin myönnettävästä työttömyysetuudesta tai sen voi periä takaisin. Varsinainen valituskelpoinen päätös annetaan, kun asia käsitellään lopullisesti

akt

 

itf

tatsi