Ohjeita

Työttömyyden kohdatessa

Ohjeita päivärahan hakemisessa

Ilmoittaudu paikkakuntasi työ- ja elinkeinotoimistoon viimeistään ensimmäisenä työttömyyspäivänä. Ansiopäivärahan hakemuslomakkeen saat työ- ja elinkeinotoimistosta, liiton aluetoimistosta, ammattiosastostasi tai Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön sivuilta www.tyj.fi. Voit täyttää ja lähettää kassalle hakemuksen liitteineen myös verkkopalvelun kautta.  Kassa lähettää hakemuslomakkeen sinulle myös infopaketin mukana, joka lähetetään kun kassa on saanut työttömyydestäsi lausunnon työ- ja elinkeinotoimistosta. Lausunto saapuu kassalle yleensä parin päivän sisällä siitä, kun olet työtön ja ilmoittautunut työ- ja elinkeinotoimistoon. Toimita työ- ja elinkeinotoimistolle sen pyytämät tiedot ja asiakirjat mahdollisimman pian ettei lausunnon antaminen viivästy tarpeettomasti.

Täytä päivärahahakemus huolellisesti lomakkeessa olevien ohjeiden mukaisesti ja hanki tarvittavat liitteet. Puutteellisesti täytetyt hakemukset palautetaan, jolloin päivärahapäätöksen käsittely viivästyy.

Päivärahaa haetaan jälkikäteen neljän kalenteriviikon jaksoissa. Viimeinen haettava päivä on sunnuntai. Ensimmäisen hakemuksen voi lähettää, kun työttömyys on jatkunut vähintään kaksi kokonaista kalenteriviikkoa. Jos teet osa-aikatyötä, hae päivärahaa neljän kalenteriviikon tai kuukauden jaksoissa palkkakausiesi mukaan. Hakemusta ei saa allekirjoittaa eikä lähettää työttömyyskassaan etukäteen ennen jakson päättymistä. Lähetä hakemus osoitteeseen Kuljetusalan Työttömyyskassa, PL 65, 00531 Helsinki. Hakemuksen voi viedä myös AKT:n tai SMU:n aluetoimistoon, josta se postitetaan kassalle.

Työttömyyspäiväraha on haettava viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työttömyyden alusta lukien. Kolmen kuukauden määräaika koskee myös jatkohakemusta ja lapsikorotuksen hakemista.

Hakemuksen lisäksi tarvitaan seuraavat liitteet

- Palkkatodistus työnantajalta vähintään 26 työssäoloehtoviikolta. Jos työssäoloehtosion täyttynyt 29.12.2013 tai tai aiemmin, tulee palkkatodistuksen olla vähintään 34 työssäoloehdon täyttävältä viikolta.

 Oheisena linkki palkkatodistukseen täyttöohjeineen:

 http://www.tyj.fi/fin/materiaali/lomakkeet/

 - palkkatodistuksessa tulee olla eriteltynä lomaraha/lomaltapaluuraha, lomakorvaus, työsuhteen päättyessä mahdollisesti maksettava ylimääräinen erä ja mahdolliset palkattomat ajat

 -jos palkkatodistuksen ajanjaksoon sisältyy alle 18-tuntisten kalenteriviikkojen palkkaa, on nämä kalenteriviikot ja niiden palkat eriteltävä erikseen   

 -irtisanomisilmoitus (työnantajan antama, jos sinut on irtisanottu tai oma, jos olet itse irtisanoutunut)

 -työtodistuksen jäljennös

 -lomautusilmoitus, jos olet lomautettu 

 -palkkalaskelma hakemusjakson eli palkkajakson  aikana tehdyn työn palkasta, jos haet soviteltua päivärahaa

 -jos sinulla on yritystuloa tai maatilatalouden tuloa, hakemukseen liitetään verottajan todistus (=verotuspäätöksen jäljennös) viimeksi vahvistetusta verotuksesta

 -päätös ja viimeinen maksukuitti päivärahan määrään vaikuttavasta sosiaalietuudesta, esim. lasten kotihoidontuesta (myös puolison saamasta)

 -alkuperäinen verokortti, jos se on portaikkokortti tai olet hakenut muutosverokortin. Normaalin verokortin tiedot (perus- ja lisäprosentti) kassa saa suoraan verottajalta

-tarkasta, että jäsenmaksusi on kunnossa. Jos olet maksanut jäsenmaksut itse (ei työnantajaperintä), liitä hakemukseen viimeinen maksukuitt

akt

 

itf

tatsi