Aktiivimalli

Laki aktiivimallista tuli voimaan 1.1.2018. Kaikilla lain voimaan tullessa ansiopäivärahaa saavilla henkilöillä 65 maksupäivän tarkastelujakso alkoi 1.1.2018. Lain voimaan tultua etuuden saajaksi tulevien henkilöiden 65 maksupäivän tarkastelujaksot alkavat sitä mukaa, kun henkilöt tulevat etuudensaajiksi. Tästä seuraa se, että jokaisella etuudensaajalla on oma henkilökohtainen rytminsä aktiivisuuden tarkastelussa.

 

Aktiivisuusedellytyksen täyttäminen

Henkilön katsotaan olleen riittävän aktiivinen, jos hän on 65 maksupäivän aikana

1. Ollut työssä vähintään 18 tuntia

Työtä on riittävästi, kun työ yhden kalenteriviikon aikana tehtynä täyttäisi yhden palkansaajan työssäoloehtoon luettavan kalenteriviikon. Työstä maksettavan palkan on oltava vähintään alalla sovellettavan työehtosopimuksen mukainen. Jos alalla ei ole työehtosopimusta, kokoaikatyön palkan on vuonna 2018 oltava vähintään 1 189 euroa kuukaudessa.

2. Ansainnut yritystoiminnassa yhteensä vähintään 23 prosenttia yrittäjän työssäoloehtoon vaaditusta kuukausiansiosta

Vuonna 2018 jokainen kuukausi, jossa yritystoiminnan tulo on vähintään 241,04 euroa, riittää osoittamaan aktiivisuuden. Immateriaalikorvaukset ja omistamiseen perustuvat tulot esim. osinkotulot eivät kerrytä aktiivisuutta.

3. Ollut yhteensä viisi päivää työllistymistä edistävässä palvelussa

Työllistämistä edistäviä palveluita ovat työnhakuvalmennus, uravalmennus, kokeilu (ei rekrytointikokeilu), kuntouttavaa työtoiminta, työvoimakoulutus, omaehtoinen opiskelu ja kotoutumisen edistämisestä annetun lain mukainen omaehtoinen opiskelu.

Työllistymistä edistävän palvelun kesto lasketaan palvelun ilmoitetun keston perusteella, ei todellisten osallistumispäivien mukaan. Esim. kuntouttavaa työtoimintaa on 65 maksupäivän tarkastelujakson aikana kaksi täyttä kalenteriviikkoa. Osallistumispäiviä ovat tiistai ja torstai. Keston perusteella henkilö on työllistymistä edistävässä palvelussa yhteensä 10 päivää. Aktiivisuusedellytys täyttyy.

4. Ollut viisi päivää muussa työvoimaviranomaisen järjestämässä työllistymisedellytyksiä parantavassa palvelussa tai toiminnassa

Palvelun tulee olla työvoimaviranomaisen järjestämää tai työvoimaviranomaisen ulkopuoliselta palveluntuottajalta hankkimaa palvelua, jonka osallistumisen laiminlyönnistä voisi tulla seuraamukseksi korvaukseton määräaika. Palvelut voivat olla esim. asiantuntija-arviointeja, ammatinvalinta- ja uraohjausta sekä työhönvalmennusta.

Työvoimaviranomaisella tarkoitetaan työ- ja elinkeinotoimistoa, TE-hallinnon asiakaspalvelukeskusta tai käynnissä olevien alueellisten kokeilujen kuntia (Kangasala, Kemi, Kemijärvi, Kuopio, Lempäälä, Naantali, Nokia, Orivesi, Paimio, Pirkkala, Pori, Punkalaidun, Raisio, Rovaniemi, Sastamala, Siilinjärvi, Sodankylä, Tampere, Tornio, Turku, Tuusniemi, Vesilahti ja Ylöjärvi).

 

Aktiivisuutta ei kerrytä asiakaspalvelun tyyppinen toiminta:

 • ilmoittautumiset, haastattelut ja työllistymissuunnitelman (ja työllistymissuunnitelmaa korvaavan suunnitelman) laatimiseen tai tarkistamiseen liittyvät käynnit ja yhteydenotot tai niihin vastaaminen,

 

 • työpaikkojen hakeminen, johon kuuluu myös haastatteluihin ja vastaaviin osallistuminen,

 

 • yhteydenotot (tai reagointi yhteydenottoon), jotka koskevat työnhakuun, koulutuksiin ja työttömyysturvaoikeuteen ym. liittyvää neuvontaa riippumatta siitä, millä tavalla neuvontaa annetaan, ja

 

 • työkyvyn tutkimukset ja arvioinnit.

 

Aktiivisuutta ei kerrytä myöskään alla lueteltu toiminta:

 • sivutoiminen opiskelu,

 

 • muu oppilaitoksen järjestämä kurssi tai toiminta, jota ei olla hyväksytty hakijan kohdalla työllistymistä edistäväksi palveluksi

 

 • kunnan järjestämä toiminta tai palvelu edellä mainittuja kokeilukuntia lukuun ottamatta,

 

 • ammattiliiton järjestämä koulutus tai muu toiminta tai

 

 • työnantajan hankkima toiminta, jollei kyse ole rekrytointikoulutuksesta.

 

 

5. Ollut viisi päivää muussa työpaikalla tai työllistymiseen liittyen toteutettavassa rekrytointia tukevassa toiminnassa, jonka ajalta maksetaan työttömyysetuutta.

Aktiivisuutta kerryttää julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetussa laissa tarkoitettu rekrytointikokeilu sekä sellainen rekrytointikoulutus, joka ei ole työllistymistä edistävää palvelua, ja joiden ajalta maksetaan työttömyysetuutta.

Yllä mainittuja aktiivisuustapoja ei voida laskea keskenään yhteen.

 

Päivärahan tason alentaminen

Ansiopäivärahaa alennetaan 4,65 prosentilla, jos henkilö ei ole täyttänyt aktiivisuusedellytystä edeltävän 65 maksupäivän tarkastelujakson aikana.

Alentaminen tehdään täyteen seuraavan 65 maksupäivän ajalta maksettavaan ansiopäivärahaan, jossa on mukana mahdollinen lapsikorotus ja korotettu ansio-osa. Etuuden määrä ei alene koskaan enempää kuin 4,65 %, vaikka henkilö ei täyttäisi aktiivisuusedellytystä useammankaan peräkkäisen 65 maksupäivän jakson aikana.

 

Aktiivisuuden tarkastelujaksot

Aktiivisuuden tarkastelujaksona ovat 65 maksupäivän jaksot.

Tämä tarkoittaa sitä, että henkilön edellytetään olevan aktiivinen sellaisella ajalla, jolta hän saa ansiopäivärahaa. Aikaa, jolta etuutta ei makseta, ei lueta aktiivisuuden tarkastelujaksoon, eikä henkilön aktiivisuutta tällaisella ajalla seurata.

Jos henkilö on poissa työmarkkinoilta hyväksyttävästä syystä johtuen, häneltä ei edellytetä aktiivisuuden kerryttämistä tällaisena aikana eikä tällaisella ajalla kertynyttä aktiivisuutta ei voida lukea hyväksi. Kun henkilö palaa ansiopäivärahan saajaksi hyväksyttävän työmarkkinoilta poissaolonsa jälkeen, poissaoloa edeltävä aktiivisuuden tarkastelujakso jatkuu.

65 maksupäivän tarkastelujakso alkaa alusta edellisen jakson päättyessä. Lisäksi seuraavien tilanteiden jälkeen tarkastelujakso alkaa aina alusta ja ansiopäiväraha maksetaan alentamattomana seuraavan 65 maksupäivän ajan:

 • työssäoloehto täyttyy

 

 • yli kaksi viikkoa kestänyt kokoaikatyö

 

 • yli kaksi viikkoa yhdenjaksoisesti kestänyt päätoiminen yritystoiminta tai omassa työssä työllistyminen

 

 • ansiopäiväraha on hylätty sillä perusteella, että työaika on ylittänyt 80 prosenttia alalla sovellettavasta kokoaikaisen työntekijän enimmäistyöajasta

 

 • hakemus hylätty työtulolla

 

 • hakemus on hylätty sillä perusteella, että työaika ei ole valvottavissa

 

 • karenssi (riippumatta karenssin kestosta) tai työssäolovelvoite

 

Poissulkutilanteet

Pääsääntöisesti aktiivisuutta seurataan sellaiselta ajalta, jolta etuutta maksetaan, mutta ei sellaiselta ajalta, jolta etuutta ei makseta. Poikkeuksen tähän muodostavat kuitenkin tilanteet, joissa henkilölle maksetaan ansiopäivärahaa, mutta hänen aktiivisuuttaan ei silti seurata (eikä ansiopäivärahan tasoa alenneta). Tällaisia ns. poissulkutilanteita ovat:

 • Työkyvyttömyyseläkehakemus vireillä. Aktiivisuusvelvoite alkaa kielteisen päätöksen antamista seuraavan kuukauden alusta lukien.

 

 • Työskentely omais- tai perhehoitajana

 

 • Henkilö saa jotain työkyvyttömyyden tai vamman perusteella myönnettyä etuutta, joka on lueteltu työttömyysturvalain 4 luvun 7 §:ssä. Etuus voi olla joko vähennettävä etuus tai etuus, jolla ei ole lainkaan vaikutusta työttömyysetuuteen. Myöskään sillä, onko etuus maksettu täyden haitan vai osittaisen haitan perusteella, taikka etuuden määrällä, ei ole vaikutusta.

 

 • Yhdenjaksoinen työttömyyspäivärahan saanti kokoaikaisen lomautuksen tai lyhennetyn työviikon perusteella kestää alle 65 maksupäivää.

akt

 

itf

tatsi