Tietoa etuuksista / Ansiopäiväraha / Jos jäät työttömäksi

Jos jäät työttömäksi

Ilmoittaudu paikkakuntasi työ- ja elinkeinotoimistoon viimeistään ensimmäisenä työttömyyspäivänä. Ilmoittautumista ei voi tehdä takautuvasti.

Työnhaku tulisi ensisijaisesti aloittaa TE-palvelujen Oma asiointi -verkkopalvelussa osoitteessa https://asiointi.mol.fi/omaasiointi/. TE-toimistossa voi aloittaa työnhaun silloin, kun verkkopalvelun käyttö ei onnistu.

Ansiopäivärahan hakemuslomakkeen saat työ- ja elinkeinotoimistosta, liiton aluetoimistosta, ammattiosastostasi tai Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön sivuilta www.tyj.fi. Voit täyttää ja lähettää kassalle hakemuksen liitteineen myös verkkopalvelun kautta.  Kassa lähettää hakemuslomakkeen sinulle myös infopaketin mukana, joka lähetetään, kun kassa on saanut työttömyydestäsi lausunnon työ- ja elinkeinotoimistosta. Lausunto saapuu kassalle yleensä parin päivän sisällä siitä, kun olet työtön ja ilmoittautunut työ- ja elinkeinotoimistoon. Toimita työ- ja elinkeinotoimistolle sen pyytämät tiedot ja asiakirjat mahdollisimman pian ettei lausunnon antaminen viivästy tarpeettomasti.

Täytä päivärahahakemus huolellisesti lomakkeessa olevien ohjeiden mukaisesti ja hanki tarvittavat liitteet. Puutteellisesti täytetyt hakemukset palautetaan, jolloin päivärahapäätöksen käsittely viivästyy.

Päivärahaa haetaan jälkikäteen neljän kalenteriviikon jaksoissa. Viimeinen haettava päivä on sunnuntai. Ensimmäisen hakemuksen voi lähettää, kun työttömyys on jatkunut vähintään kaksi kokonaista kalenteriviikkoa. Jos teet osa-aikatyötä, hae päivärahaa neljän kalenteriviikon, tai kuukauden jaksoissa palkkakausiesi mukaan. Hakemusta ei saa allekirjoittaa eikä lähettää työttömyyskassaan etukäteen ennen hakujakson päättymistä. Lähetä hakemus osoitteeseen Kuljetusalan Työttömyyskassa, PL 65, 00531 Helsinki. Hakemuksen voi viedä myös AKT:n tai SMU:n aluetoimistoon, josta se postitetaan kassalle.

Työttömyyspäiväraha on haettava viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työttömyyden alusta lukien. Kolmen kuukauden määräaika koskee myös jatkohakemusta ja lapsikorotuksen hakemista.

Etuuden saajan oikeudet ja velvollisuudet

Työ- ja elinkeinotoimistot tarjoavat kattavasti työvoimapalveluja, ammatilliseen kehittymiseen liittyviä palveluja sekä työllisyyttä ja toimeentuloa edistäviä tukipalveluja kaikille halukkaille. Lisätietoa palveluista www.mol.fi. Työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautuneella henkilöllä on oikeus työ- ja elinkeinotoimiston tarjoamiin työvoimapalveluihin.
Työnhakijan alkuhaastattelun perusteella työvoimaviranomainen ja työnhakija arvioivat työnhakijan palvelutarpeen ja laativat suunnitelman, jossa sovitaan, miten hakija etsii työtä ja miten työ- ja elinkeinotoimisto voi häntä työnhaussa tukea. Suunnitelma laaditaan mahdollisimman pian työnhakijaksi rekisteröitymisen jälkeen. Suunnitelmaan kirjataan muun muassa, mitä tai millaisia työ- ja koulutuspaikkoja työnhakija hakee tai mitkä toimet parhaiten auttavat työllistymistä. Kieltäytyminen suunnitelman teosta tai noudattamisesta voi johtaa työttömyyspäivärahan menetykseen (karenssi).

Työttömyysetuutta saavalla tai hakevalla työnhakijalla on velvollisuus

- olla työ- ja elinkeinotoimiston tavoitettavissa ja pitää työnhaku voimassa työ- ja elinkeinotoimiston määräämällä tavalla
- hakea kokoaikatyötä ja olla työmarkkinoiden käytettävissä
- ottaa vastaan tarjottua työtä ja koulutusta
- osallistua tarjottuihin työllistymistä edistäviin palveluihin
- saapua työ- ja elinkeinotoimiston kutsusta työnhakuhaastatteluun
- osallistua työllistymissuunnitelman tai sitä korvaavan suunnitelman laatimiseen, tarkistamiseen ja toteuttamiseen


Työsuhteen päättyminen

Työsuhde voi päättyä joko irtisanomiseen tai määräaikaisen työsuhteen päättymiseen. Mikäli toistaiseksi voimassa oleva työsuhde päättyy irtisanomiseen, jää henkilö työttömäksi irtisanomisajan jälkeen työsuhteen päätyessä. Määräaikaiseksi sovittu työsuhde päättyy ilman erillistä ilmoitusta sovittuna päivänä. Kaikissa työttömyystapauksissa ansiopäivärahan maksu alkaa vasta omavastuuajan jälkeen. Maksun alkamista voivat viivästyttää myös mahdolliset muut jaksotukset.

Lomautus

Työntekijä voidaan lomauttaa työsuhteestaan joko toistaiseksi tai määräajaksi. Lomautus voi olla kokoaikainen tai sellainen, jossa päivittäistä tai viikoittaista työaikaa on lyhennetty. Kokoaikaiseksi lomautukseksi katsotaan lomautus, joka kestää vähintään kalenteriviikon.

Osa-aikaiset työt

Mikäli työnhakija tekee lyhyitä, enintään kaksi viikkoa kestäviä kokoaikaisia työsuhteita tai jatkuvaa tai tilapäistä osa-aikatyötä, maksetaan hänelle soviteltua päivärahaa neljän viikon tai kuukauden jaksoissa. Jos kokoaikainen työsuhde kestää yli kaksi viikkoa, henkilölle maksetaan muilta sen maksujakson työttömyyspäiviltä täyttä työttömyyspäivärahaa, mikäli työhakemus on voimassa ja maksamiselle ei ole muita esteitä.

Sivutoiminen yrittäjä

Sivutoimisesta yritystoiminnasta saatu tulo on myös soviteltavaa etuutta ansiopäivärahassa. Työ- ja elinkeinotoimisto määrittelee hakijan selvityksen perusteella yritystoiminnan laajuuden. Mikäli yritystoiminnan laajuus on vähäistä, on hakijalla oikeus soviteltuun päivärahaan niin, että täydestä ansiopäivärahasta vähennetään yritystoiminnan tulo sovitellun päivärahan laskukaavan mukaan. Mikäli yritystoiminta on laajuudeltaan päätoimista ja määrältään niin laajaa, että sen katsotaan työllistävän henkilön päätoimisesti, ei hänellä ole oikeutta ansiopäivärahaan.

Työkyvyttömyyden tai sairauden vaikutus työttömyysturvaan

Työkyvytön henkilö voi olla työnhakijana työ- ja elinkeinotoimistossa. Työ- ja elinkeinotoimisto ei tutki työkyvyttömyyttä työttömyysetuuden saamisen edellytyksenä. Henkilö, joka on kokoaikaisessa työ- tai virkasuhteessa, voi saada työttömyysetuutta, jos hän on saanut enimmäisajan (300 päivää) sairauspäivärahaa, hänen työkyvyttömyytensä jatkuu edelleen (tarvittaessa lääkärintodistus), hänen työkyvyttömyyseläkehakemuksensa on vireillä tai hylätty ja hänen työnantajallaan ei ole tarjota hänen työkykyään vastaavaa työtä.

akt

 

itf

tatsi