Tietoa etuuksista / Ansiopäiväraha / Kuka saa ansiopäivärahaa? / Kenelle ansiopäivärahaa ei makseta

Kenelle ansiopäivärahaa ei makseta

Ansiopäivärahaa ei makseta, jos hakija on:

  • päätoiminen opiskelija
  • lakon tai työsulun takia työttömäksi joutunut
  • hoitovapaalla
  • työstä tai koulutuksesta ilman pätevää syytä kieltäytynyt
  • laiminlyönyt TE-toimistossa ilmoittautumisen

 

Päätoiminen opiskelija

Päätoimisella opiskelijalla ei ole oikeutta työttömyysetuuteen. Rajoitus koskee myös päätoimisen opiskelun lomajaksoja. TE-toimisto tutkii onko opiskelu sivu- vai päätoimista ja antaa siitä työttömyyskassaa sitovan lausunnon.

Päätoimisina pidetään:

  1. opintoja, joiden tavoitteena on alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon tai ammattikorkeakoulututkinnon suorittaminen;
  2. lukio-opintoja, kun niiden oppimäärän mukainen laajuus on yhteensä vähintään 75 kurssia; sisäoppilaitoksessa järjestetyt lukio-opinnot katsotaan kuitenkin aina päätoimisiksi, ja
  3. ammatillisia ja muita opintoja, kun opintojen opintosuunnitelman mukainen laajuus on keskimäärin vähintään viisi opintopistettä tai kolme opintoviikkoa opiskelukuukautta kohti, tai jollei opintojen laajuutta ole määritelty opintoviikkoina, opetusohjelman mukainen laajuus keskimäärin vähintään 25 viikkotuntia.


Henkilön aloittamaa muuta kuin edellä tarkoitettua opiskelua pidetään päätoimisena opiskeluna, jos opintojen vaatima työmäärä, ottaen huomioon opintojen opetussuunnitelman mukainen laajuus, opiskelun sitovuus, henkilön aikaisempi työssäolo ja aiemmin hankkima koulutus, on niin suuri, että se on esteenä kokoaikaisen työn vastaanottamiselle työmarkkinoilla yleisesti sovituin ehdoin. Opiskelua pidetään päätoimisena siihen asti, kun opiskelija on todisteellisesti päättänyt opintonsa. Työnhakijaa ei pidetä päätoimisena opiskelijana, jos opiskeluaikaisen vakiintuneen työssäolon tai yritystoiminnan harjoittamisen perusteella on ilmeistä, ettei opiskelu ole esteenä kokoaikaisen työn vastaanottamiselle.

Yliopisto-opiskelijaa, joka on keskeyttänyt opintonsa vähintään vuoden ajaksi, ei keskeytysaikana pidetä päätoimisena opiskelijana.

akt

 

itf

tatsi