Tietoa etuuksista / Ansiopäiväraha / Omavastuuaika, karenssi ja muut määräaikaiset maksurajoitukset

Omavastuuaika, karenssi ja muut määräaikaiset maksurajoitukset

Oikeutta ansiopäivärahaan ei ole, jos henkilö on päätoiminen opiskelija tai päätoiminen yrittäjä.

 

Oikeutta ansiopäivärahaan ei myöskään ole ajalta, jolta henkilö saa:

 • irtisanomisajan palkkaa tai sitä vastaavaa korvausta tai muuta työsuhteen päättymiseen liittyvää taloudellista etuutta työnantajalta
 • vuosiloma-ajan palkkaa
 • sairaus- tai osasairauspäivärahaa *
 • äitiys-, isyys-, vanhempain- tai erityishoitorahaa
 • kuntoutusrahaa, täyttä työkyvyttömyyseläkettä tai kuntoutustukea
 • työttömyyseläkettä tai luopumistukea
 • vanhuuseläkettä, varhennettua vanhuuseläkettä tai yksilöllistä varhaiseläkettä (poikkeuksena valtion eläkelain 8 § 1 momentin mukaiset normaalia alemmat eläkeiät, jolloin eläke vähennetään työttömyysetuudesta).

 

* Poikkeus: Jos työsuhteessa oleva henkilö on saanut enimmäisajan sairauspäivärahaa ja on edelleen työkyvytön eikä työnantajalla ole tarjota hänelle hänen työkykyään vastaava työtä, on hänellä oikeus työttömyysetuuteen, mikäli työkyvyttömyyseläkehakemus on hylätty tai vireillä ja hakija on ilmoittautunut työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon.

 

Muita rajoituksia ansiopäivärahan saamiselle:

 

 • Omavastuuaika

Työttömyyspäivärahaa maksetaan viideltä päivältä viikossa omavastuuajan vähentämisen jälkeen. Omavastuuaika on viisi työtöntä päivää tai viittä työtöntä päivää vastaava aika, jolloin henkilö on ollut työttömänä työnhakijana TE-toimistossa. Ansiopäivärahaoikeuden alkaessa asetetaan omavastuuaika, jonka ajalta ei makseta etuutta. Se asetetaan, kun 26 viikon työssäoloehto täyttyy ja ansiopäivärahan enimmäismaksuaika alkaa alusta.

Omavastuuaika asetetaan pääsääntöisesti enintään kerran vuodessa.

Omavastuupäivien ei tarvitse olla peräkkäisiä päiviä, mutta niiden tulee kertyä kahdeksan peräkkäisen kalenteriviikon aikana. Omavastuuaikaan ei voida lukea päiviä karenssiajalta tai aikaa, jolloin henkilön työaika on yli 80 prosenttia alan kokoaikaisen työntekijän työajasta.

Omavastuuaikaan luetaan sairausvakuutuksen päivärahan ja kuntoutusrahan omavastuuaika sekä päivät, joilta henkilölle on maksettu työttömyysetuutta työllistämistä edistävien palvelujen ajalta.

 

 • Taloudellisen etuuden jaksotus

Työnantajan maksama työsuhteen päättymiseen liittyvä taloudellinen etuus jaksotetaan viimeisestä työsuhteesta lasketun päiväpalkan perusteella. Jaksotusajalta ei makseta päivärahaa.


Esimerkki: Hakijan päiväpalkka on 100 euroa. Hänelle maksetaan työsuhteen päättyessä 10 000 euroa ns. kultaisena kädenpuristuksena. Korvaus jaksotetaan päiväpalkan mukaan: 10 000 : 100 = 100. Näin hakijalle ei makseta päivärahaa 100 päivän (ma-pe) ajalta työsuhteen päättymisestä lukien.

 

 • Työaikapankin käyttö lomautuksen yhteydessä


Mikäli henkilölle maksetaan rahakorvausta työaikapankista kahden kuukauden kuluessa ennen kokoaikaisen lomautuksen alkamista tai sen aikana, estää se työttömyysetuuden maksamisen siltä ajalta, jolle maksettu rahakorvaus jaksotetaan.

 

 • Karenssiajat

Jos olet itse aiheuttanut työsuhteen päättymisen tai kieltäydyt työstä, koulutuksesta tai työllistymissuunnitelman laatimisesta, voi seurauksena olla TE-toimiston määräämä korvaukseton määräaika eli ns. karenssiaika. TE-toimisto antaa karenssiajasta työttömyyskassalle sitovan lausunnon, joka estää ansiopäivärahan maksamisen kyseiseltä ajalta.

Toistuva työstä tai koulutuksesta kieltäytyminen tai muu vastaava menettely voi aiheuttaa ansiopäivärahan maksamisen lakkauttamisen toistaiseksi. Ansiopäiväraha myönnetään tällöin uudelleen vasta, kun olet ollut työssä tai koulutuksessa määrätyn ajan. Tarkempaa tietoa karenssiajoista ja karenssin määräytymisperusteista saat TE-toimistoista.

Lisätietoa: TE-toimisto | Mitä karenssi tarkoittaa?

 

Yhtäaikainen kuluminen

Taloudellisen etuuden jaksotusaika ja karenssi voivat kulua yhtä aikaa.

Omavastuuaika alkaa sen sijaan kertyä vasta mahdollisen karenssi- ja/tai jaksotusajan jälkeen.

akt

 

itf

tatsi