Tietoa etuuksista / Ansiopäiväraha / Sosiaalietuuksien vaikutus

Sosiaalietuuksien vaikutus päivärahan suuruuteen

 • Ilmoita aina päivärahaa hakiessasi kaikki saamasi eläkkeet ja sosiaalietuudet epäselvyyksien ja takaisinperintöjen välttämiseksi.

 

Seuraavat sosiaalietuudet estävät päivärahaoikeuden:

 • äitiys-, isyys- tai vanhempainraha
 • erityishoito- ja erityisäitiysraha
 • kuntoutusraha ja sitä vastaava ansiomenetyskorvaus
 • työttömyyseläke
 • työkyvyttömyyseläke
 • täysi vanhuuseläke
 • varhennettu vanhuuseläke
 • yksilöllinen varhaiseläke
 • sairausvakuutuslain mukainen päiväraha tai osasairauspäiväraha
 • tapaturmavakuutuslain mukainen päiväraha
 • liikennevakuutus- ja tapaturmavakuutuslain mukainen ansionmenetyskorvaus
 • luopumistuki
 • sukupolvenvaihdoseläke
 • koulutustuki
 • MELA-päiväraha sairausvakuutuksen omavastuuajalta

 

Seuraavat sosiaalietuudet vähentävät päivärahan määrää:

 • osatyökyvyttömyyseläke
 • osa-aikaeläke
 • vanhuuseläke, jota ei ole myönnetty täysien palvelusvuosien perusteella
 • työnantajan järjestämä lisäeläke
 • luopumiseläke
 • liikennevakuutuslain mukainen ansionmenetyskorvaus ja työkyvyttömyyseläke, jota ei ole myönnetty täyden työkyvyttömyyden perusteella
 • sotilasvammalain mukainen päiväraha, jota ei ole myönnetty täyden työkyvyttömyyden perusteella
 • tapaturmavakuutuslain mukaisen elinkoron täydennyskorkoa vastaava osa, jota ei ole myönnetty täyden työkyvyttömyyden perusteella
 • tapaturmaeläke, jota ei ole myönnetty täyden työkyvyttömyyden perusteella
 • rikosvahinkolain mukainen ansionmenetyskorvaus
 • potilasvahinkolain mukainen korvaus työansion menetyksestä (eläke)
 • toisesta valtiosta saatu etuus työkyvyttömyyden perustella
 • opintotuki, joka on myönnetty koko kuukaudelle ja opinnot ovat päättyneet kuukauden 18. päivä tai sen jälkeen
 • kotihoidontuki (hoitoraha/hoitolisä) ja
 • sopeutumisraha

 

Lista ei ole tyhjentävä. Etuutta vähennettäessä kuukauteen katsotaan sisältyvän 21,5 päivää. Jokainen vähennettynä maksettu etuuspäivä kuluttaa enimmäisaikaa yhdellä päivällä.

 

Seuraavat etuudet eivät vaikuta päivärahaan:

 • lapsilisä
 • kunnan maksama omaishoidontuki ja perhehoidon palkkio
 • asumistuki
 • perhe-eläkkeet, joina pidetään myös huolto- ja lisähuoltoeläkkeitä
 • sotilasavustus
 • sosaiaalihuoltolain mukainen toimeentulotuki
 • vammaistuki
 • kansaneläkelain mukainen hoitotuki
 • tapaturmavakuutuslain mukainen haittaraha, elinkoron peruskorkoa vastaava osa
 • sotilasvammalain mukainen elinkorko ja täydennyskorko
 • ylimääräiset sotaeläkkeet
 • rintamasotilaseläke
 • liikennevakuutus-, tapaturmavakuutus- ja sotilasvammalain mukaiset erityisten kustannusten korvaukset
 • äitiysavustus
 • adoptiotuki

 

Edellä lueteltuja etuuksia ei vähennetä myöskään silloin, kun ne on myönnetty toisen valtion lainsäädännön mukaan

akt

 

itf

tatsi