Usein kysyttyä / Usein kysyttyä / Ansiopäivärahan määrä ja kesto

Ansiopäivärahan määrä ja kesto

Valitse alta haluamasi ansiopäivärahan määrään ja kestoon liittyvä kysymys.

Kuinka paljon minä saan ansiopäivärahaa?

Voit arvioida ansiopäivärahasi suuruuden päivärahalaskurilla. Päivärahalaskuri antaa sinulle suuntaa antavan arvion päivärahasi suuruudesta. Kassa ei tee ennakkolaskelmia ansiopäivärahasi suuruudesta. Päivärahasi lasketaan vasta, kun olet hakenut kassasta päivärahaa ja hakemuksesi on otettu käsittelyyn.

Päivärahan suuruus määritellään vähintään 26 viikon palkkakertymästä. Palkaksi huomioidaan vakiintunut palkka eli kertymästä vähennetään esim. lomarahat, lomakorvaukset ja muut mahdolliset ylimääräiset korvaukset. Kertymästä tehdään tämän jälkeen 4,64 % (vuonna 2017) vähennys, joka vastaa palkansaajan työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksuja sekä sairausvakuutuksen päivärahamaksua.

Ansiopäiväraha muodostuu perusosasta, ansio-osasta ja lapsikorotuksista.

 • Perusosa on vuosittain vahvistettavan peruspäivärahan suuruinen, 32,40 €/pv vuonna 2017.
 • Ansio-osa on 45 % päiväpalkan ja perusosan erotuksesta. Jos kuukausipalkka ylittää taitekohdan (3 078,00 €/ vuonna 2017), ansio-osa on ylimenevältä osalta 20 %.
 • Lapsikorotusta voi saada alle 18-vuotiaasta huollettavasta lapsesta. Lapsikorotukset ovat vuonna 2017 yhdestä lapsesta 5,23 €, kahdesta lapsesta 7,68 € ja kolmesta tai useammasta lapsesta 9,90 €.

 

Täysi ansiopäiväraha lapsikorotuksineen voi enimmillään olla 90 % päivärahan perusteena olevasta päiväpalkasta, kuitenkin vähintään lapsikorotuksilla korotetun peruspäivärahan suuruinen. Jos henkilöllä on oikeus korotettuun ansio-osaan, voi täysi ansiopäiväraha lapsikorotuksineen olla enintään yhtä suuri kuin ansiopäivärahan perusteena oleva päiväpalkka.

Päivärahaa maksetaan enintään viideltä päivältä viikossa.

Ansiopäivärahan enimmäismaksuaikani on täyttynyt, mitä teen?

Kun ansiopäivärahan enimmäismaksuaikasi on täyttynyt, kassa lähettää sinulle postitse päätöksen enimmäismaksuajan täyttymisestä. Näet päätöksestä muun muassa viimeisen kassan maksaman ansiopäivärahapäivän ja sinulla koossa olevat työssäoloehtoviikot. Jos olet edelleen työtön enimmäismaksuajan täytyttyä, voit hakea Kelasta työmarkkinatukea.

Jos työttömyytesi jatkuu enimmäismaksuajan täyttymisen jälkeen ja aiot hakea Kelalta työmarkkinatukea, toimi seuraavasti:

 • ilmoita työ- ja elinkeinotoimistoon, että enimmäismaksuaikasi on täyttynyt
 • hae työmarkkinatukea takautuvasti Kelasta (liitä hakemuksen liitteeksi jäljennös kassan antamasta päätöksestä enimmäismaksuajan täyttymisestä)

 

Uusi oikeus kassan ansiopäivärahaan syntyy, kun työssäoloehtosi täyttyy uudelleen eli olet ollut töissä vähintään 26 viikkoa ja jäät sen jälkeen työttömäksi tai olet saanut kassalta etuutta esimerkiksi osa-aikatyön perusteella ja työssäoloehtosi täyttyy uudelleen päivärahakauden aikana. Työssäoloviikoiksi luetaan vähintään 18 työssäolotunnin kalenteriviikot 28 kuukauden tarkastelujakson sisällä. Jos olet ollut hyväksyttävästä syystä estynyt olemaan työmarkkinoiden käytettävissä, 28 kuukauden tarkastelujaksoa pidennetään.

Mikä on lapsikorotus ja kenelle sitä maksetaan?

Ansiopäivärahasi maksetaan korotettuna lapsikorotuksella, jos sinulla on huollettavanasi alle 18-vuotiaita lapsia.

Vuonna 2017 lapsikorotuksen suuruus on

 • yhdestä lapsesta 5,23 €/päivä,
 • kahdesta lapsesta yhteensä 7,68 €/päivä ja
 • kolmesta tai useammasta lapsesta yhteensä 9,90 €/päivä

 

Huollettavana lapsena pidetään:

 • kanssasi samassa taloudessa asuvaa biologista lasta tai ottolasta
 • avo- tai aviopuolisosi lasta, jos lapsi asuu kanssasi samassa taloudessa
 • toisessa taloudessa asuvaa lasta, josta olet velvollinen maksamaan elatusapua

 

Lapsikorotus myönnetään sille, joka on elatusvelvollinen. Lapsikorotusta ei siis voida myöntää sijaisvanhemmalle, kasvattivanhemmalle tai oheishuoltajalle.

Lapsikorotuksen saamiseksi, ilmoita ensimmäisen ansiopäivärahahakemuksesi yhteydessä alle 18-vuotiaiden huollettavien lastesi syntymäajat. Jos huollettavien lapsiesi lukumäärä muuttuu, ilmoita siitä meille esimerkiksi verkkopalvelun kautta.

akt

 

itf

tatsi