Usein kysyttyä / Usein kysyttyä / Muut kysymykset / Työnantaja osa-aikaisti työsuhteeni yksipuolisesti. Miten toimin?

Työnantaja on yksipuolisesti osa-aikaistanut kokoaikaisen työsuhteeni. Miten toimin?

 

Jos sinut on työsopimuslain tarkoittamalla tavalla osa-aikaistettu kokoaikatyöstä, on sinulla oikeus saada irtisanomisajan palkka kokoaikatyön palkkana. Pituus määräytyy työsuhteen keston perusteella työsopimuslain ja työehtosopimusten mukaisesti.

Jos sinut on osa-aikaistettu työnantajan suorittaman yksipuolisen taloudellisista ja tuotannollista syistä tapahtuneen osa-aikaistamisen johdosta, toimita hakemuksen liitteenä myös työnantajan antama ilmoitus osa-aikaistamisesta ja muiden liitteiden osalta katso kohta Ohjeita Työttömyyden kohdatessa (lisää linkki). Hakemisjakson ajalta toimitat aina myös vastaavan ajan palkkalaskelman.  

Työnantajan suorittama osa-aikaistaminen voi tulla voimaan vasta irtisanomisajan kuluttua. Tuotannollisista ja taloudellisista syistä toteutettavat osa-aikaistamiset kuuluvat yhteistoimintalaissa säädetyn yhteistoimintamenettelyn piiriin. Työsuhde ei tällöin pääty, se vain jatkuu osa-aikaisena.

Osa-aikaistetulla työntekijällä on oikeus saada soviteltua työttömyyspäivärahaa. Jotta sinulla on oikeus työttömyyskassan maksamaan soviteltuun päivärahaan, ei työnantajan kanssa saa sopia osa-aikaistamisesta. Jos osa-aikaisuus perustuu omasta aloitteesta tapahtuneeseen työajan lyhentämiseen, ei oikeutta soviteltuun päivärahaan ole.

akt

 

itf

tatsi