Usein kysyttyä / Usein kysyttyä / Oikeus lisäpäiviin enimmäismaksuajan jälkeen

Oikeus lisäpäiviin 500 päivän jälkeen

Valitse alta haluamasi lisäpäiviin tai eläkkeisiin liittyvä kysymys.

Onko minulla oikeus lisäpäiviin iän perusteella?

Työttömyyseläke myönnettävänä etuutena on käytännössä poistunut.

Ansiopäivärahan maksaminen lisäpäiviltä edellyttää aina, että olet työskennellyt vähintään viisi vuotta viimeisen 20 vuoden aikana.

Kaikissa tilanteissa edellytetään, että ansiopäivärahan enimmäiskesto ei ole täyttynyt, ennen kuin olet täyttänyt mainitun iän.

Jos siis esimerkiksi vuonna 1955 syntyneen henkilön ansiopäivärahan enimmäiskesto täyttyy ennen kuin hän on täyttänyt 60 vuotta, ei oikeutta lisäpäiviin ole.

Ansiopäivärahaa maksetaan enimmäisajan estämättä sen kalenterikuukauden loppuun saakka, jona täyttää 65 vuotta, jos on syntynyt:

1) vuosina 1950—1954 ja jos on täyttänyt 59 vuotta ennen enimmäisajan päättymistä;

2) vuonna 1955 tai 1956 ja jos on täyttänyt 60 vuotta ennen enimmäisajan päättymistä;

3) vuonna 1957 tai sen jälkeen ja jos on täyttänyt 61 vuotta ennen enimmäisajan päättymistä.

Julkisista työvoima- ja yrityspalveluista annetussa laissa on säädetty, että 60 vuotta täyttäneellä on oikeus osallistua työllistymistä edistävään palveluun tai päästä palkkatuettuun työhön, jos työttömyyspäivärahaoikeus muutoin päättyisi. Työttömyysturvalaissa on säännös, jonka mukaan 60 vuotta täyttäneiden työssäoloehto kertyy myös työllistymistä edistäviin palveluihin osallistumisen ajalta. Palvelun aika työssäoloehtoon lasketaan palvelun keston perusteella, eikä sillä ole merkitystä, että etuutta ei ole maksettu joltakin ajalta. Käytännössä soveltaminen alkaa vuonna 2017.

Olen 1950 jälkeen syntynyt työtön ja saan lisäpäiviltä etuutta kassasta, onko minulla oikeus vanhuuseläkkeeseen 62-vuotiaana?

Jos olet syntynyt 1950 tai myöhemmin ja saat lisäpäiväpäiviltä etuutta kassasta, voi sinulla olla oikeus vanhuuseläkkeeseen 62 -vuotiaana. Tällöin riittää, että sinulle on maksettu lisäpäivinä yksikin päivä.

Vanhuuseläkehakemuksen liitteeksi tarvitset työttömyyskassan todistuksen työttömyyspäivärahan lisäpäivistä, jonka voit pyytää työttömyyskassalta. Kerro, että tarvitset todistusta eläkkeen hakemiseksi 62-vuotiaana.

Toimita kassan todistus omaan eläkelaitokseesi tai Kelaan. Työttömyysetuutta ei haeta kassasta sen jälkeen, mistä lukien hakee vanhuuseläkettä. Eläke voi alkaa hakemista seuraavan kuukauden alusta. Eläkettä ei voida myöntää takautuvasti.

Voit itse valita, haetko eläkettä vai jatkatko työttömyysetuuden hakemista ja työttömänä työnhakijana olemista.

Lisätietoa eläkeasiassasi antaa oma eläkelaitoksesi. Jokaisella eläkelaitoksella on myös omat www-sivustonsa, josta saat lisätietoa ja tarvittaessa yhteystiedot.

akt

 

itf

tatsi