Usein kysyttyä / Usein kysyttyä / Oikeus lisäpäiviin enimmäismaksuajan jälkeen / Onko minulla oikeus lisäpäiviin iän perusteella

Onko minulla oikeus lisäpäiviin iän perusteella

Työttömyyseläke myönnettävänä etuutena on käytännössä poistunut.

Ansiopäivärahan maksaminen lisäpäiviltä edellyttää aina, että olet työskennellyt vähintään viisi vuotta viimeisen 20 vuoden aikana.

Kaikissa tilanteissa edellytetään, että 500 päivän enimmäismäärä ei ole täyttynyt, ennen kuin olet täyttänyt mainitun iän.

Jos siis esimerkiksi vuonna 1955 syntyneen henkilön 500 päivän enimmäismäärä täyttyy ennen kuin hän on täyttänyt 60 vuotta, ei oikeutta lisäpäiviin ole. 

Ansiopäivärahaa maksetaan enimmäisajan estämättä sen kalenterikuukauden loppuun saakka, jona täyttää 65 vuotta, jos on syntynyt:

1) vuosina 1950—1954 ja jos on täyttänyt 59 vuotta ennen enimmäisajan päättymistä;

2) vuonna 1955 tai 1956 ja jos on täyttänyt 60 vuotta ennen enimmäisajan päättymistä;

3) vuonna 1957 tai sen jälkeen ja jos on täyttänyt 61 vuotta ennen enimmäisajan päättymistä.

Julkisista työvoima- ja yrityspalveluista annetussa laissa on säädetty, että 60 vuotta täyttäneellä on oikeus osallistua työllistymistä edistävään palveluun tai päästä palkkatuettuun työhön, jos työttömyyspäivärahaoikeus muutoin päättyisi. Työttömyysturvalaissa on säännös, jonka mukaan 60 vuotta täyttäneiden työssäoloehto kertyy myös työllistymistä edistäviin palveluihin osallistumisen ajalta. Palvelun aika työssäoloehtoon lasketaan palvelun keston perusteella, eikä sillä ole merkitystä, että etuutta ei ole maksettu joltakin ajalta. Käytännössä soveltaminen alkaa vuonna 2017.

akt

 

itf

tatsi