Alterneringsledighet / Rätten till alterneringsersättning bortfaller om den anställda

OBS! Sidorna uppdateras för närvarande (Administratör 25.1.2016)

Rätten till alterneringsersättning bortfaller om den anställda


• får lön av arbetsgivaren (gäller inte sådana naturaförmåner som den anställda enligt alterneringsavtalet fortsätter att ha tillgång till under alterneringsledigheten eller utbildning som arbetsgivaren betalar)

• utför beväringstjänst eller civiltjänst (för reservövningsperioden har personen rätt till alterneringsersättning)

• har ett heltidsarbete som varar över två veckor hos en annan arbetsgivare

• idkar företagsverksamhet som huvudsyssla

• får sjukdagpenning enligt sjukförsäkringen (självriskdagarna borträknade)

• får moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning eller specialvårdspenning enligt sjukförsäkringslagen eller har
beviljats ledighet på grund av graviditet, barnsbörd eller vård av barn

• får invalidpension eller rehabiliteringsstöd enligt folkpensionslagen

• utbetalas en förmån på grund av full arbetsoförmåga med stöd av någon annan lag

• får förtida ålderspension enligt folkpensionslagen eller arbetspensionslagarna alternativt individuell ålderspension eller ålderspension på basis av fullt antal tjänsteår som berättigar till full pension

• får arbetslöshetspension

• får utbildningsstöd

• får rehabiliteringsstöd eller ersättning för inkomstbortfall från olycksfallsförsäkring, trafikförsäkring eller på basis av lag om skada ådragen i militärtjänst

• sitter av ett frihetsstraff vid en straffinrättning.

akt

 

itf

tatsi