Anvisningar

Ifall arbetslösheten drabbar dig


Direktiv för den som söker dagpenning

Anmäl dig hos arbets- och näringsbyrån på din hemort senast den första dagen du är arbetslös. Ansökningsblanketter för inkomstrelaterad dagpenning får du på arbets- och näringsbyrån, förbundets regionkontor, av din fackavdelning eller på Arbetslöshetskassornas samorganisations hemsidor på www.tyj.fi. Ansökan kan sändas till kassan även i elektronisk form genom att logga in i kassans nättjänst på adressen http://www.akt.fi/fi/tyottomyyskassa/asioi_verkossa.
Arbetslöshetskassan sänder dig en ansökningsblankett med det infopaket som du får så snart som kassan har fått ett utlåtande om din arbetslöshet från arbets- och näringsbyrån. Anmälan kommer inom ett par dagar efter att du har blivit arbetslös och anmält dig hos arbets- och näringsbyrån. Se till att arbets- och näringsbyrån får all den information och alla de dokument som den behöver så fort som möjligt så att det inte blir onödiga dröjsmål med utlåtandet.  

Fyll noggrant i dagpenningsansökan enligt de anvisningar som finns på blanketten och skaffa nödiga bilagor. Bristfälligt ifyllda ansökningarna returneras, och då blir det dröjsmål i behandlingen av dagpenningsbeslut.

Dagpenning ansöks retroaktivt i perioder på fyra veckor så att den sista dagen man ansöker för är en söndag.  Den första ansökan kan sändas in då arbetslösheten har fortgått i minst två hela kalenderveckor. Ifall du arbetar deltid eller har någon bisyssla, sök dagpenning i perioder på fyra kalenderveckor eller kalendermånadsvis, i samma rytm med dina löneperioder. Ansökan får inte undertecknas eller sändas till arbetslöshetskassan innan perioden har gått ut. Sänd ansökan på adressen Transportbranschens arbetslöshetskassa, PB 65, 00531 Helsingfors. Ansökan kan alternativt lämnas in på AKT:s regionkontor, som postar den till kassan.

Arbetslöshetsdagpenning måste ansökas senast inom tre månader efter att arbetslösheten har börjat. Tre månaders regel gäller även den fortsatta ansökan och ansökan om barnförhöjning.

Utöver själva ansökan krävs följande bilagor

– arbetsgivarens löneintyg i original för minst 34 arbetsveckor. Av intyget skall det framgå semesterpenningens och semesterersättningens storlek samt om det finns oavlönad tid i löneintyget. 

– permitteringsmeddelande om det inte är fråga om gruppermittering då samma arbetsgivare har permitterat mer än 10 personer.

– intyg över lön för arbete som har utförts under den period som ansökan gäller.

– ifall du har företagsinkomst eller inkomst från lantbruk, bifoga det senaste verkställda beskattningsbeslutet.

- beslut och senaste betalningskvitten angående de sociala förmåner som påverkar dagpenningens storlek exempelvis hemvårdsstöd för barn (även makens).

– skattekort i original om det är ett graderat skattekort eller ett ändringsskattekort. Uppgifterna i ditt normala skattekort (grund- och tilläggsprocent) får kassan direkt från skatteverket.

– se till att dina medlemsavgifter är i ordning. Ifall du har betalat medlemsavgifterna själv (om arbetsgivaren inte uppbär medlemsavgiften), bifoga kvittot på den senast betalda medlemsavgiften.

Ifall du ansöker om förhöjd förtjänstdel eller omställningsskyddets förtjänstdel, bifoga även uppsägningsmeddelandet, arbetsintyget eller en annan utredning där det framgår orsaken till att arbetsförhållandet har upphört. Utöver dessa behöver kassan en förteckning över förvärvsarbete från Statskontoret, Keva eller från Kyrkans centralfond eller från Sjömanspensionskassan, ifall du har arbetat för staten, kommunen eller för församlingen eller som sjöman.  Om du har arbetat i privat tjänsteförhållandet får arbetslöshetskassan din förteckning över förvärvsarbete från Pensionsskyddscentralen.

 

akt

 

itf

tatsi