Anvisningar / Att arbeta utomlands

Att arbeta utomlands


Den nya EG-förordningen 883/2004 för samordning av systemen för social trygghet trädde i kraft 1.5.2010. Den nya förordningen gäller alla som är medborgare i ett EU-land och som är bosatta i ett EU-land. Schweiz räknas med i den nya förordningen fr.o.m. 1.4.2012 och de EES-länder som är utanför EU (Norge, Island och Liechtenstein) fr.o.m. 1.6.2012.


Av ovanbemälda förordningar och av de nordiska ländernas avtal om social trygghet uppstår regler som gör det lättare för löntagarna att övergå från ett land till ett annat för att arbeta där och att övergå från ett system av social trygghet till ett annat och att omfattas av den sociala tryggheten i endast ett land i taget.

Huvudregeln är att när sökanden övergår från ett land till ett annat, tillämpas det landets lag och sociala trygghet som sökanden arbetar i. Det finns ändå undantag till huvudregeln t.ex. när personen arbetar som s.k. utstationerad arbetstagare eller som sjöman. Varje land har sina egna regler om hur försäkringsperioder från ett land till ett annat tillgodoräknas.

Arbetstagarna som arbetar i EU-/EES-länder omfattas huvudsakligen av den allmänna arbetslöshetsförsäkringen. I Finland, Sverige och Danmark finns ett system med ett frivilligt medlemskap i arbetslöshetskassor, som är en förutsättning för att kunna få inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning.

Överföringen av försäkringsperioder i EU/EES-länder

Om en person har arbetat i något EU/EES-land och blir arbetslös i det landet innan han/hon har arbetat den tid som krävs för att uppfylla arbetsvillkoret för arbetslöshetsförmåner, har han/hon rätt att tillgodoräkna sig försäkrings- och arbetsperioder från andra EU/ETA-länder.

För att anmäla de personernas försäkrings- och arbetsperioderna används pappersblanketter och strukturerade elektroniska handlingar. Det behöriga landet ber om information om försäkrings- och arbetsperioder från det landet där personen arbetar i. 

Rätt att tillgodoräkna försäkrings- och arbetsperioder gäller både anställda och egenföretagare.

Att ansöka om arbete i EU/EES-länder

Arbetslösa arbetssökande har rätt att åka till ett EU-/EES-land för att söka arbete i tre månader och samtidigt bevara sin rätt till hemlandets arbetslöshetsskydd.  Både anställda och egenföretagare har rätt till dagpenning medan de ansöker om arbete utomlands. Dagpenning betalas av myndigheten i avgångslandet alltså om avgångslandet är Finland, betalar arbetslöshetskassan eller Fpa dagpenning. 

För att få utkomstskydd för arbetslösa utomlands krävs minst fyra veckors oavbruten tid som arbetslös arbetssökande före arbetssökningsresan. Sökanden ska underrätta arbets- och näringsbyrån om avsikten att göra en arbetssökningsresa till utlandet.  Arbets- och näringsbyrån informerar kassan om sökandets arbetssökningsresa. Kassan utfärdar blanketten U2 på begäran av sökanden och ger den till sökanden. 

Arbetssökanden ska anmäla sig som arbetssökande i arbetssökningslandet inom sju dagar från det att arbetssökningen upphörde i Finland. Arbetslöshetsdagpenning betalas för högst tre månader dock inte mer än sammanlagt för 500 dagar. Om arbetssökanden inte har hittat arbete inom tre månader och vill ha kvar det finländska utkomstskyddet för arbetslösa, måste han/hon åka tillbaka till Finland och anmäla sig hos arbets- och näringsbyrån.

Ifall sökanden inte återkommer till Finland inom tre månader, kan arbetslöshetsdagpenning inte betalas förrän sökanden har arbetat eller deltagit i en utbildning som arbets- och näringsbyrån hänvisat i fyra veckor. 

Att arbeta utanför EU- ja EEG-regionen eller ett annat avtalsland

Till arbetsvillkoret kan godkännas arbete som har utförts utanför EU- och EES-regionen eller utanför ett annat avtalsland dvs. arbete i ett tredje land endast om sökanden har arbetat som utstationerad arbetstagare och varit anställd hos en finländsk arbetsgivare.

 

 

 

akt

 

itf

tatsi