Dagpenning

Vem får arbetslöshetsdagpenning


Inkomstrelaterad dagpenning utbetalas till en person som är bosatt i Finland, som har anmält sig som arbetslös arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån och som har uppfyllt arbetslöshetskassans medlems- och arbetsvillkor .

Arbetslöshetsdagpenning kan utbetalas till en person som har blivit arbetslös och är bosatt i Finland om personen

- är 17-64 år

- är 65-67 år då han eller hon har permitterats från en anställning som gäller tillsvidare eller då hans eller hennes arbete förhindras på grund av väderförhinder eller på grund av andraanställdas eller arbetsgivarens arbetskonfliktåtgärd

- har anmält sig som arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån och

- är arbetsför och tillgänglig på arbetsmarknaden och inte har kunnat anvisas arbete eller utbildning samt

- är en arbetssökande som tillfälligt är arbetslös på grund av strejk eller lockout och när syftet med arbetskonflikten inte är att få till stånd ändringar i hans eller hennes anställning eller lön.

En person som är berättigad till dagpenning kan vara helt arbetslös, permitterad, deltidsanställd eller idka företagsverksamhet som bisyssla.

För att få inkomstrelaterad dagpenning måste personen anmäla sig som arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån genast efter att han eller hon har blivit arbetslös. Anmälan kan inte göras retroaktivt. Det är viktigt att följa arbets- och näringsbyråns anvisningar och datum för anmälan, eftersom den inkomstrelaterade dagpenningen kan utbetalas endast för de dagar när arbetssökningen är i kraft.

Vid gruppermitteringar för en viss tid, då antalet permitterade är minst 10, behöver man inte personligen anmäla sig till arbets- och näringsbyrån, utan arbetsgivaren lämnar uppgifterna om permitteringen direkt till arbetslöshetskassan med en kontrollanmälan.

Arbets- och näringsbyrån ger arbetslöshetskassan ett utlåtande om att arbetstagaren uppfyller de arbetskraftspolitiska kraven. Utlåtandet binder kassan. Kraven är exempelvis att personen är arbetslös och tillgänglig på arbetsmarknaden.

akt

 

itf

tatsi