Dagpenning / Att ansöka om inkomstrelaterad dagpenning

Att ansöka om inkomstrelaterad dagpenning


Sökanden ska fylla i ansökan om dagpenning omsorgsfullt och skaffa de nödvändiga dokumenten som ska bifogas. En bristfälligt ifylld ansökan fördröjer behandlingen. Dagpenningen söks i efterskott i perioder om fyra veckor/en månad. Den första ansökan inklusive bilagor kan skickas in när arbetslösheten har pågått i två veckor. Fyll i blanketten från och med den första arbetslöshetsdagen för två veckor (mån - sön). Om arbetslösheten börjar mitt i veckan, fyll i ansökan till veckans slut och för följande två veckor. Skicka ansökan till kassan tidigast den sista dagen av  ansökningsperioden. Kassan beaktar fem självriskdagar och övriga eventuella dagar för vilka ersättning inte utbetalas.

Utöver ansökningsblanketten behövs följande bilagor:

- Ett löneintyg i original av arbetsgivaren för minst 34 arbetsveckor. Av intyget ska semesterpenningarna och -ersättningarna framgå specificerat liksom även eventuella andra ersättningar (t.ex. stödpaket, arvoden o.d.)

- En kopia på meddelandet om uppsägning eller permittering

- Arbetslöshetskassan får uppgifterna om förskottsinnehållningen direkt av skattemyndigheten, men om du har ett graderat skattekort eller ändringsskattekort för förskottsinnehållningen ska du bifoga det i original till ansökan.

- Beslutet eller ett kvitto på utbetalning om du lyfter t.ex. moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning, hemvårdsstöd, pension eller annan förmån.

- En utredning om du ansöker om barntillägg för din makes/makas eller sambos barn.

- Ett löneintyg på lön från deltidsarbete eller andra inkomster.

- Om du har varit ägare av jord-eller skogsbruk, bifoga det senast fastställda personliga beskattningsbeslut.
 
Olika kassor kan be om olika bilagor.
 
Kontrollera att dina medlemsavgifter är betalda. Om du har betalat din medlemsavgift själv ska du sända en kopia av kvittona på inbetalda medlemsavgifter till kassan. När din första ansökan har behandlats får du ett beslut om dagpenning, en utbetalningsavi och en blankett för fortsatt ansökan. Dagpenningen kan utbetalas retroaktivt för högst tre månader.

Förskottsbetalning

Arbetslöshetskassan kan enligt eget övervägande utbetala inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning till en person som är berättigad till denna i förskott på basis av ansökan utan beslut. En utbetalning i förskott förutsätter att sökanden har lämnat de uppgifter som krävs för ansökan. För förskottsutbetalning ges också en betalningsanmälan och i regel utbetalas ett belopp som motsvarar grunddagpenningen, men utan barnförhöjningen och högst 43 dagar.

Du kan be om förskottsbetalning efter din ansökan har varit i kassan minst en månad. Förskottsbetalning måste bes om i kassans telefontjänst 09 613 119 eller med blankett, som skickas till kassan. Endast helt arbetslösa och helt permitterade medlemmar kan få förskottsbetalning.

Förskott kan betalas för sammanlagt högst två månader. Förskottet dras av från den arbetslöshetsförmån som beviljas senare vid utbetalning av denna. Förskottet kan också betraktas som förskottsutbetalning på en annan arbetslöshetsförmån som beviljas senare. Arbetslöshetskassan kan då kvittera beloppet av en förmån som betalats i förskott till ett för stort belopp från en förmån som beviljas senare. Förskottet kan kvitteras från en arbetslöshetsförmån som beviljas senare eller det kan återkrävas. Sökanden får ett egentligt överklagbart beslut först då ärendet behandlas slutgiltigt.

akt

 

itf

tatsi