Dagpenning / Begränsningar i arbetslöshetsdagpenningen

Begränsningar i arbetslöshetsdagpenningen


Heltidsstuderande och personer som idkar företagsverksamhet som huvudsyssla är inte berättigade till inkomstrelaterad dagpenning. Rätt till inkomstrelaterad dagpenning finns inte heller för den tid då personen får:

- lön för uppsägningstiden eller motsvarande ersättning eller annan ekonomisk förmån av arbetsgivaren i anslutning till att anställningen upphör

- semesterlön

- sjukdagpenning eller partiell sjukdagpenning

- moderskaps-, faderskaps-, föräldra- eller specialvårdspenning

- rehabiliteringspenning, full invalidpension eller rehabiliteringsstöd

- arbetslöshetspension eller avträdelsestöd

- ålderspension, förtida ålderspension eller individuell förtidspension (med undantag av pension vid avgångsåldrar som är lägre än den allmänna pensionsåldern som avses i 8 § 1 mom. i lagen om statens pensioner. Denna pension ska dras av från arbetslöshetsförmånen).

Undantag: Om en person som har en anställning har fått sjukdagpenning för den maximala tiden och fortfarande är arbetsoförmögen och arbetsgivaren inte kan erbjuda personen ett arbete som motsvarar dennes arbetsförmåga, är personen i fråga berättigad till arbetslöshetsförmån om dennes ansökan om invalidpension har avslagits eller är anhängig och den sökande har anmält sig som arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån.

Andra begränsningar för utbetalningen av inkomstrelaterad dagpenning:

Självrisktid

Dagpenning utbetalas för fem dagar i veckan efter avdrag av självrisktiden. Självrisktiden är sju arbetslösa dagar eller en period som motsvarar sju arbetslösa dagar då personen har varit arbetslös arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån.

Självrisktid åläggs alltid då den maximala tiden för utbetalning om 500 dagar börjar. Självriskdagarna behöver inte vara på varandra följande dagar men de ska uppstå under åtta på varandra följande kalenderveckor. Till självriskdagarna räknas inte de dagar över vilka semesterersättningen har periodiserats, dagar under karens eller en period då personens arbetstid överskrider 75 % av arbetstiden för en heltidsanställd i branschen.

Antalet självrisk-, arbetslöshets- och arbetsdagar kan vara högst fem under en kalendervecka. Till självrisktiden räknas självrisktiden för sjukförsäkringens dagpenning och rehabiliteringspenning samt de dagar för vilka personen har fått arbetslöshetsförmån för en period med sysselsättningsfrämjande tjänster.

Penningersättning ur en arbetstidsbank i samband med permittering

Om penningersättning ur en arbetstidsbank utbetalas till en person inom två månader innan en heltidspermittering börjar eller under permitteringen, kan denne inte beviljas arbetslöshetsförmån för den tid över vilken penningersättningen periodiseras. Periodiseringen sker likadant som periodiseringen av semesterersättning.

Karenstider

Om en person själv med sitt handlande har orsakat anställningens upphörande eller att inget arbetsavtal uppstår kan härav följa att arbets- och näringsbyrån beslutar om en tidsfrist för vilken ingen ersättning utbetalas, d.v.s. en så kallad karenstid för vilken personen inte har rätt till förmånen. Tidsfristen sätts om personen har:

- utan giltig orsak vägrat ta emot av arbets- och näringsbyrån anvisat arbete som varar högst 5 dagar (karens på 30 dagar)

- vägrat ta emot arbete som varar över 5 dagar eller en utbildning som lämpar sig för personen, eller om personen själv har orsakat att inget arbetsavtal uppstår eller om personen utan giltig orsak har varit tillgänglig på arbetsmarknaden mindre än 6 veckor under de senaste 6 månaderna (60 dagar)

- sagt upp sig från sitt arbete utan godtagbar orsak eller själv orsakat att arbetsavtalet upphör (90 dagar)

Att upprepade gånger vägra att ta emot arbete eller delta i utbildning eller handlar på något annat motsvarande sätt kan medföra att utbetalning av dagpenningen upphör. I detta fall beviljas dagpenningen på nytt först efter att personen har arbetat eller gått i utbildning sammanlagt minst tre månader.

Om en person deltar i en sysselsättningsfrämjande tjänst som arbets- och näringsbyrån har anvisat, såsom arbetskraftspolitisk utbildning eller studier på eget initiativ, kan personen vägra arbete under denna period utan att en tidsfrist för vilken ingen ersättning utbetalas sätts.

akt

 

itf

tatsi