Dagpenning / Fastställning av lönen

Fastställning av lönen


Stabiliserad inkomst som beaktas ligga till grund för förmånen är:

- grundlön som betalas för arbete, semesterlön och lön under uppsägningstid

- lön för ledighet som hållits på basis av tid som sparats i arbetstidsbanken

- tillägg för kvällsarbete, skifttillägg, personligt och uppgiftsbaserat tillägg, tillägg för obekvämt arbete, tillägg för lördags- och söndagsarbete, ersättning för nattarbete, övertidsersättning, beräkningsgrund för ackord och helgdagsersättning och andra motsvarande lönetillägg och ersättningar

- arvode som är jämförbart med lön

- beredskaps- och jourersättning

- resultatbaserad lön såsom provision, bonus och tantiem

- skattepliktig natura- eller personalförmån

- skattepliktig kostnadsersättning

- försäkringspremie för sparlivförsäkring som arbetsgivaren har betalat

- försäkringspremie för individuell, frivillig pensionsförsäkring som arbetsgivaren har betalat, till den del den är skattepliktig

- arvode som betalats för skötsel av förtroendemannauppdrag och arbetsskyddsfullmäktigs uppdrag samt arvode som betalats på basis av samarbete enligt lagen om samarbete inom statens ämbetsverk och inrättningar

- lön som betalats enligt lönegarantin till den del den, om den betalades av arbetsgivaren, skulle betraktas som sådan förvärvsinkomst som ligger till grund för inkomstrelaterad dagpenning

- betjäningsavgift

- kompletteringslön som sjukkassan betalar

- stöd för privat vård som har betalats till skötare i anställningsförhållande som tillägg till lönen samt eventuellt

- kommunalt tillägg som betalas

- övriga inkomster som är jämförbara med ovan nämnda inkomster.

När den stabiliserade lönen bestäms beaktas INTE inkomst som inte grundar sig på arbete, kapitalinkomst eller inkomst

- som inte kan anses vara stabiliserad. Sådan inkomst är

- semesterpenning, semesterpremie och semesterersättning

- en sådan ekonomisk förmån från arbetsgivaren som periodiseras enligt arbetstagarens stabiliserade lön

- en penninggåva från arbetsgivaren

- en skattefri natura- och personalförmån

- en skattefri kostnadsersättning

- försäkringspremien för en individuell, frivillig pensionsförsäkring, till den del den är skattefri

- en ränteförmån i samband med anställningslån

- lön för väntetid

- skadestånd

- stipendier och understöd

- inkomst från personalfond

- vinstutdelningsposter

- lön som betalats enligt lönegarantin, till den del den inte, om den betalades av arbetsgivaren, skulle betraktas som sådan inkomst som ligger till grund för inkomstrelaterad dagpenning

- tilläggsförmåner från arbetsplatsens sjukkassa

- arvode för förtroendeuppdrag

- ersättning som baserar sig på immaterialrätt

- aktieoption

- dividendinkomst

- aktieemission som baserar sig på anställningen

- förtäckt dividend

- ersättning som motsvarar lönen för uppsägningstiden

- annan inkomst som är jämförbar med de ovan nämnda inkomsterna.

akt

 

itf

tatsi