Dagpenning / Hur de sociala förmånerna påverkar arbetslöshetsdagpenningen

Hur de sociala förmånarna påverkar arbetslöshetsdagpenningen

Sociala förmåner som utgör hinder

Följande förmåner utgör hinder för rätten till dagpenning:

- moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning

- specialvårds- eller specialmoderskapspenning

- rehabiliteringspenning eller motsvarande ersättning för inkomstbortfall

- arbetslöshetspension

- invalidpension

- full ålderspension

- förtida ålderspension

- individuell förtidspension

- dagpenning eller partiell sjukdagpenning enligt sjukförsäkringslagen

- dagpenning enligt lagen om olycksfallsförsäkring

- ersättning för inkomstbortfall enligt trafikförsäkringslagen och arbetslöshetspension

- avträdelsestöd

- generationsväxlingspension

- utbildningsstöd

- LPA-dagpenning för sjukförsäkringens självrisktid

Sociala förmåner som minskar dagpenningen

- invaliditetspension enligt 22 § 2 mom. i folkpensionslagen

- invalidpension enligt någon annan stats lagstiftning

- hemvårdsstöd (vårdpenning/vårdtillägg)

- ersättning för inkomstbortfall enligt trafikförsäkringsslagen och invalidpension  (ej full invaliditet)

- avträdelsepension

- deltidspension

- deltidsinvalidpension

- dagpenning enligt lagen om skada, ådragen i militärtjänst

- dagpenning enligt lagen om olycksfallsförsäkring och olycksfallspension

- den del som motsvarar kompletteringsräntan för livräntan av menersättning enligt lagen om olycksfallsförsäkring

- registrerad tilläggspension enligt 11 § FPL av arbetsgivaren finansierad oregistrerad tilläggspension

Följande förmåner inverkar inte på dagpenningen

- bostadsbidrag

- vårdbidrag enligt folkpensionslagen

- av kommunen utbetalat stöd för vård av anhöriga

- barnbidrag

- särskilda ersättningar för kostnader enligt trafikförsäkringslagen

- familjepensioner, med vilka avses också vård- och tilläggsvårdspensioner

- arvoden enligt familjevårdarlagen

- militärunderstöd

- livränta och tilläggsränta enligt lagen om skada, ådragen i militärtjänst samt särskilda ersättningar för kostnader

- särskilda ersättningar för kostnader enligt lagen om olycksfallsförsäkring

- menersättning enligt lagen om  olycksfallsförsäkring

- utkomststöd

- handikappbidrag

- extra krigspensioner

- frivillig pension som personen själv tagit

- uppge alltid, då Du ansöker om dagpenning, alla de pensioner och förmåner som Du får, för att undvika oklarheter.

akt

 

itf

tatsi