Dagpenning / Jämkad inkomstrelaterad dagpenning

Information om jämkad dagpenning


Rätt till jämkad dagpenning har en person
- vars arbetstid per vecka eller per dag har förkortats på grund av permittering
- vars anställning har ändrats till deltid enligt arbetsavtalslagen
- som utför deltidsarbete, dock inte om deltidsarbetet baserar sig på en arbetstidsförkortning som gjorts på arbetstagarens initiativ
- som tar emot heltidsarbete för högst två veckor
- som inleder företagarverksamhet på deltid under arbetslöshetstiden
- som är förhindrad att arbeta på grund av andra arbetstagares konfliktåtgärder, som inte påverkar hans eller hennes arbetsvillkor eller -förhållanden

En arbetstagare kan få jämkad dagpenning om hans eller hennes arbetstid utgör högst 80 % av maximiarbetstiden för en heltidsanställd. Arbetstimmar granskas i jämkningsperioder. Jämkningsperioden är fyra kalenderveckor eller en månad och arbetstid granskas enligt samma perioder.

Arbetstidsgranskning angående permitteringar

När jämkad dagpenning betalas på grund av en förkortad arbetsdag eller arbetsvecka, granskas arbetstid per kalendervecka. Granskningsperioden förblir oförändrad även om personen tar emot arbete enligt vilket personen har rätt till jämkad dagpenning. Ifall arbetstid har förkortats på grund av permittering en eller flera dagar per vecka och lön har förminskats med motsvarande belopp, har personen rätt till dagpenning för permitteringsdagarna. Ytterligare förutsätts att arbetstid är högst 80 % av maximiarbetstiden för en heltidsanställd. I dessa fall betalar kassan inte jämkad dagpenning och personen har inte rätt till jämkad dagpenning. 

Den jämkande dagpenningens storlek

Den jämkade dagpenningen räknas ut så att hälften av daglönen för deltidsarbetet dras av från full dagpenning. Lönen och den jämkade dagpenningen får dock tillsammans uppgå till högst 90 % av den lön som utgör grunden för dagpenningen. Dagpenningen betalas dock till minst det belopp som personen har rätt att få i grunddagpenning. Dagpenningen betalas fem dagar i veckan. Jämkningsperioden kan vara fyra veckor eller en månad.

Hur länge får man dagpenning

När maximitiden på 500 dagar i lagen om utkomststöd för arbetslösa räknas ut omvandlas den jämkade dagpenningen till hela dagar. Jämkad dagpenning betalas för varje dag inom jämkningsperioden, förutom de dagar som personen inte har rätt till arbetslöshetsförmånen. När jämkad dagpenning betalas uppgår dagar av maximitiden på 500 dagar sammanlagt den tid som motsvarar den summan som har betalats. Kassan räknar en dag till efter att kassan har betalat jämkad dagpenning på den storlek som motsvarar den kompletta dagpenningen.

Att söka jämkad dagpenning

Fyll alltid i ansökan om dagpenning för en lönebetalningsperiod eller för minst fyra veckor. Ansökan kan alltså t.ex. gälla en kalendermånad eller tiden 6.2.12-4.3.12. Du ska alltid bifoga ett löneintyg eller en löneuträkning för ansökningsperioden.

Medlemsavgiften

Du ska själv betala medlemsavgift på lönen för deltidsarbetet eller låta arbetsgivaren dra av avgiften på lönen. Arbetslöshetskassan drar av medlemsavgiften bara på dagpenningen!

akt

 

itf

tatsi