Dagpenning / Om du blir arbetslös

Om du blir arbetslös

Anmäl dig personligen på arbets- och näringsbyrån senast på den första arbetslöshetsdagen.

Arbetslöshetsdagpenningen kan utbetalas endast för den tid då du har varit arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån. Detta gäller också om du har deltidsarbete eller tillfälligt arbete och du ansöker om jämkad dagpenning.

Vid första besöket ska du ta med dig dina arbetsintyg och dina skol- och studiebetyg. Om du är permitterad ska du ha permitteringsintyget med dig. Självrisktiden på sju dagar börjar löpa den första dagen när du är arbetssökande. Förmånen utbetalas inte ännu under självrisktiden.  Följ de anvisningar som arbets- och näringsbyrån ger om hur arbetssökningen ska förnyas.

Arbetskraftsmyndigheterna vid arbets- och näringsbyrån ger arbetslöshetskassan ett bindande arbetskraftspolitiskt utlåtande om sökanden. Utgående från utlåtandet fattar arbetslöshetskassan beslut om utbetalning av arbetslöshetsdagpenning. Arbetssökningen ska vara i kraft på det sätt som arbets- och näringsbyrån har bestämt.

Ansökan om arbetslöshetsdagpenning ska lämnas in inom tre månader från det att rätten till dagpenning har uppstått. Du får ansökningsblanketten för inkomstskyddets dagpenning på arbets- och näringsbyrån eller bakom denna länken . Ansökningsblanketten inklusive bilagor ska lämnas till  arbetslöshetskassan.

Förmånstagarens rättigheter och skyldigheter

Arbets- och näringsbyråerna tillhandahåller ett omfattande utbud av arbetskraftstjänster, tjänster som rör yrkesutveckling samt stödtjänster som främjar sysselsättning och utkomst. Tjänsterna kan utnyttjas av alla. Mera information om tjänsterna finns på  www.mol.fi. En person som har anmält sig som arbetslös arbetssökande har rätt till de arbetskraftstjänster som arbets- och näringsbyråerna tillhandahåller.

Arbetskraftsmyndigheten och arbetssökanden bedömer sökandens behov av tjänster på basis av en första intervju med sökanden och gör upp en plan där det avtalas om hur sökanden söker arbete och hur arbets- och näringsbyrån kan hjälpa honom eller henne. Planen utarbetas så fort som möjligt efter att personen har registrerat sig som arbetssökande. I planen antecknas bland annat vilka eller vilket slags arbets- och utbildningsplatser sökanden söker eller vilka åtgärder som bäst hjälper sökanden att hitta arbete. Vägran att göra upp en plan eller följa planen kan leda till att sökanden går miste om arbetslöshetsdagpenningen (karens).


En arbetssökande som får eller söker arbetslöshetsförmån är skyldig att


- söka heltidsarbete och vara tillgänglig på arbetsmarknaden

- ta emot det arbete och den utbildning som erbjuds

- delta i sysselsättningsfrämjande tjänster som erbjuds

- komma på arbetssökningsintervju på kallelse av arbets- och näringsbyrån

- delta i uppgörandet, granskningen och förverkligandet av en sysselsättningsplan eller en ersättande plan

- vara åtkomlig för arbets- och näringsbyrån och hålla arbetssökningen i kraft på det sätt som arbets- och näringsbyrån bestämmer.

 

Anställningen upphör


En anställning kan upphöra antingen genom uppsägning eller genom att en visstidsanställning upphör. Om en anställning som gäller tillsvidare upphör genom uppsägning blir personen arbetslös då anställningen upphör efter uppsägningstiden. En visstidsanställning upphör utan separat anmälan på den avtalade dagen. I alla arbetslöshetsfall börjar utbetalningen av inkomstrelaterad dagpenning först efter självrisktiden . Tidpunkten då utbetalningen inleds kan även fördröjas av eventuella andra periodiseringar.


Permittering


En arbetstagare kan permitteras från sin anställning antingen tillsvidare eller för en viss tid. Permitteringen kan dessutom vara antingen på heltid eller så att arbetstiden per dag eller per vecka har förkortats. En permittering som pågår minst en kalendervecka anses vara på heltid.

 

Deltidsarbete

Om en arbetssökande har korta heltidsanställningar som pågår högst två veckor eller arbetar fortlöpande eller tillfälligt på deltid utbetalas jämkad dagpenning i perioder på fyra veckor eller en månad.

Om heltidsanställningen är längre än två veckor utbetalas full arbetslöshetsdagpenning för övriga arbetslöshetsdagar under betalningsperioden förutsatt att arbetsansökan är i kraft och det inte finns andra hinder för betalningen.

 

Företagsverksamhet som bisyssla

Inkomst från företagsverksamhet som bisyssla är också en förmån som jämkas med den inkomstrelaterade dagpenningen. Arbets- och näringsbyrån fastställer företagsverksamhetens omfattning utgående från sökandens utredning. Om företagsverksamheten till sin omfattning är huvudsyssla och till sin mängd så omfattande att den anses sysselsätta personen på heltid, har han eller hon inte rätt till inkomstrelaterad dagpenning. Om företagsverksamheten är av ringa omfattning har sökanden rätt till jämkad dagpenning så att man från den fulla inkomstrelaterade dagpenningen avdrar inkomsten från företagsverksamheten enligt modellen för uträkning av jämkad dagpenning.

 

Kort utlandsresa

Personer som får arbetslöshetsförmån har rätt att göra en veckas utlandsresa en gång per år och få arbetslöshetsförmån för semestertiden. Man måste anmäla om resan till arbets- och näringsbyrån på förhand samt meddela kontaktinformationen till resmålet. Arbets- och näringsbyrån ger mera information om detta.


Hur arbetsoförmåga eller sjukdom inverkar på arbetslöshetsskyddet?


En arbetsoförmögen person kan vara arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån. Arbets- och näringsbyrån undersöker inte arbetsoförmåga som en förutsättning för utbetalning av en arbetslöshetsförmån. En person i arbets- eller tjänsteförhållande på heltid kan få arbetslöshetsförmån om  han eller hon har fått sjukdagpenning för maximitiden och han eller hon fortfarande är arbetsoförmögen. Sökandes invalidpensionsansökan bör vara anhängig eller avvisad och hans eller hennes arbetsgivare inte kan erbjuda arbete som motsvarar arbetsförmågan.

akt

 

itf

tatsi