Dagpenning / Vem får arbetslöshetsdagpenning

Vem får arbetslöshetsdagpenning


Inkomstrelaterad dagpenning utbetalas till en person som är bosatt i Finland, som har anmält sig som arbetslös arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån och som har uppfyllt arbetslöshetskassans medlems- och arbetsvillkor .
 
Arbetslöshetsdagpenning kan utbetalas till en person som har blivit arbetslös och är bosatt i Finland förutsatt att personen

- är 17-64 år

- är 65-67 år då han eller hon har permitterats från en anställning som gäller tillsvidare eller då hans eller hennes arbete förhindras på grund av väderförhinder eller på grund av andraanställdas eller arbetsgivarens arbetskonfliktåtgärd

- har anmält sig som arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån och

- är arbetsför och tillgänglig på arbetsmarknaden och inte har kunnat anvisas arbete eller utbildning samt

- är en arbetssökande som tillfälligt är arbetslös på grund av strejk eller lockout och när syftet med arbetskonflikten inte är att få till stånd ändringar i hans eller hennes anställning eller lön.

En person som är berättigad till dagpenning kan:

- vara helt arbetslös

- vara permitterad

- vara deltidsanställd

- idka företagsverksamhet som bisyssla.

För att få inkomstrelaterad dagpenning måste personen anmäla sig som arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån genast när han eller hon har blivit arbetslös. Anmälan kan inte göras retroaktivt. Det är viktigt att följa arbets- och näringsbyråns anvisningar och datum för anmälan, eftersom den inkomstrelaterade dagpenningen kan utbetalas endast för de dagar när arbetssökningen är i kraft.

Vid gruppermitteringar för en viss tid, då antalet permitterade är minst 10, behöver man inte personligen anmäla sig till arbets- och näringsbyrån, utan arbetsgivaren lämnar uppgifterna om permitteringen direkt till arbetslöshetskassan med en kontrollanmälan.

Arbets- och näringsbyrån ger arbetslöshetskassan ett utlåtande om att arbetstagaren uppfyller de arbetskraftspolitiska kraven. Utlåtandet binder kassan. Kraven är exempelvis att personen är arbetslös och tillgänglig på arbetsmarknaden.

akt

 

itf

tatsi