Information om förmåner / Alterneringsledighet

Alterneringsledighet

Alterneringsledigheten baseras på frivillighet. Arbetstagaren har ingen subjektiv rätt till alterneringsledighet, utan det måste avtalas skriftligen med arbetsgivaren.

Alterneringsledighet är ett arrangemang där en arbetstagare som arbetat heltid eller vars arbetstid är mer än 75 procent av den arbetstid som tillämpas i branschen för en heltidsarbetande arbetstagare övergår i alterneringsledighet i enlighet med ett avtal som tecknats med arbetsgivaren.

Personen som vikarierar för den alterneringslediga ska ha varit arbetslös kontinuerligt eller i delar i minst 90 kalenderdagar innan anställningen börjar. Arbetslöshetens längd beräknas för de 14 månader som föregått alterneringsledigheten. Arbetslöshetsvillkoret gäller inte en arbetslös arbetssökande under 30 år som tog sin yrkes- eller högskoleexamen för högst ett år sedan. En dags arbetslöshet räcker också om vikarien är under 25 år eller över 55 år när alterneringsledigheten börjar.

Personen som återvänder från alterneringsledighet har rätt att återvända till sitt tidigare eller ett jämförbart arbete. Vikarien för den alterneringslediga behöver inte anställas att utföra samma uppgifter som den alterneringslediga gjort, men arbetstiden ska vara minst lika lång som den alterneringsledigas.

 


 

Om ett avtal om alterneringsledighet tecknades senast 31.12.2015 och alterneringsledigheten påbörjades senast 31.3.2016 tillämpas nedanstående tidigare bestämmelser på alterneringsledigheten:

  • 16 års arbetshistoria
  • storleken på alterneringsersättningen är 70 % av medlemmens inkomstrelaterade dagpenning
  • alterneringsledighetens längd är 100–360 kalenderdagar
  • alterneringsledigheten kan periodiseras
  • alterneringsledigheten ska tas ut i sin helhet inom två år efter att den påbörjades

akt

itf

tatsi