Information om förmåner / Alterneringsledighet / Begränsningar i alterneringsersättningen

Begränsningar i alterneringsersättningen

Rätten till alterneringsersättning bortfaller om den anställda

 • får lön av arbetsgivaren (gäller inte sådana naturaförmåner som den anställda enligt alterneringsavtalet fortsätter att ha tillgång till under alterneringsledigheten eller utbildning som arbetsgivaren betalar)

 

 • utför beväringstjänst eller civiltjänst (för reservövningsperioden har personen rätt till alterneringsersättning)

 

 • har ett heltidsarbete som varar över två veckor hos en annan arbetsgivare

 

 • idkar företagsverksamhet som huvudsyssla

 

 • får sjukdagpenning enligt sjukförsäkringen (självriskdagarna borträknade)

 

 • får moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning eller specialvårdspenning enligt sjukförsäkringslagen eller har beviljats ledighet på grund av graviditet, barnsbörd eller vård av barn

 

 • får invalidpension eller rehabiliteringsstöd enligt folkpensionslagen

 

 • utbetalas en förmån på grund av full arbetsoförmåga med stöd av någon annan lag

 

 • får förtida ålderspension enligt folkpensionslagen eller arbetspensionslagarna alternativt individuell ålderspension eller ålderspension på basis av fullt antal tjänsteår som berättigar till full pension

 

 • får rehabiliteringsstöd eller ersättning för inkomstbortfall från olycksfallsförsäkring, trafikförsäkring eller på basis av lag om skada ådragen i militärtjänst

 

 • sitter av ett frihetsstraff vid en straffinrättning.

akt

 

itf

tatsi