Information om förmåner / Arbetslöshetsskyddsterminologi

Arbetslöshetsskyddsterminologi

Nollställning av 500 dagar

Arbetslöshetskassan nollställer alltid 500 dagars räknare när en medlem har arbetat minst i 34 veckor under 28 månaders period. Till arbetsvillkoret räknas med alla veckor som innehåller minst 18 arbetstimmar om lönen har varit kollektivavtalsenlig. Om det inte finns något kollektivavtal inom branschen, måste lönen för heltidsarbete vara år 2012 minst 1 103 €/månad. Dagpenningens storlek omdefinieras och de betalda arbetslöshetsdagarna nollställs alltid när 34 veckors arbetsvillkor har uppfyllts, även om det fanns arbetslöshetsdagar kvar i 500 dagars räknare. Dagpenningen omdefinieras även om arbetslöshetsdagar inte har betalats efter föregående definiering av dagpenningen.

 

Arbetsvecka och arbetsvillkor

För att uppfylla arbetsvillkoret duger en kalendervecka under vilken man har arbetat i minst 18 timmar och lönen har varit i enlighet med kollektivavtalet. Om branschen inte har något kollektivavtal, måste månadslönen för heltidsarbetet år 2012 vara minst 1103 € för att arbetet ska gälla för arbetsvillkoret.

 

Arbetsvillkor

Arbetsvillkoret för löntagare är 34 arbetsveckor. Arbetsvillkoret bör uppfyllas under en granskningsperiod på 28 månader som föregår arbetslösheten.  Arbetsvillkoret behöver inte uppfyllas av en sammanhängande anställning, utan man kan också få ihop arbetsveckor till exempel av tillfälligt arbete. Arbetsvillkoret bör uppfyllas medan man är medlem i en kassa. Den 28 månaders granskningsperiod i samband med arbetsvillkoret kan förlängas av godtagbara skäl, till exempel studier på heltid, oavlönad sjukledighet, värnplikt och vård av barn under 3 år.

 

Barntillägg

I inkomstrelaterad dagpenning ingår barntillägg om man försörjer barn under 18 år. Barntillägget år 2012 utgör 5,06 euro för ett barn, 7,43 euro för två barn och 9,58 euro för tre eller flera barn. I alterneringsersättningen ingår inget barntillägg.

 

Den första ansökan

Arbetslöshetskassan behöver alltid en ansökan om inkomstrelaterad dagpenning när man ansöker om dagpenning för första gången eller om mer än sex månader har gått sedan man senast ansökt om dagpenning. Om man arbetar till exempel tre månader, kan man ansöka om dagpenning med en ytterligare ansökan som man får per post i samband med varje utbetalning.

 

Företagare

När det gäller utkomstskydd för arbetslösa kan en person som arbetar som löntagare anses som en heltidsanställd företagare. Till exempel en person som arbetar och får lön i makens företag anses som företagare. Då kan man inte försäkra sig i en löntagarkassa.

En deltidsföretagare kan få dagpenning om företagsverksamheten anses som så liten att sökanden kan samtidigt motta heltidsarbete. Det är Arbets- och näringsbyrån, inte arbetslöshetskassan, som avgör om man är deltidsföretagare.

 

Försäkringsvillkor

Försäkringsvillkoret betyder medlemskapsvillkoret. För att få inkomstrelaterad dagpenning måste en medlem alltså vara medlem i en arbetslöshetskassa i minst 34 veckor  och uppfylla arbetsvillkoret under den tiden.

 

Gruppermittering

Om minst 10 anställda permitteras för en viss tid, kan man tillämpa gruppermittering. Det betyder att arbetsgivaren lämnar in uppgifterna angående de permitterade till Arbets- och näringsbyrån så att de anställda inte behöver anmäla sig på Arbets- och näringsbyrån personligen. Till arbetslöshetskassan lämnar arbetsgivaren in en kontrollanmälan om permitteringsdagarna.

 

Inkomstrelaterad dagpenning

Inkomstrelaterad dagpenning består av en grunddel, en förtjänstdel och ett barntillägg. Grunddelen är lika stor som den fulla grunddagpenning som utbetalas av FPA. Förtjänstdelen är 45 procent av skillnaden mellan daglönen och grunddelen. Om månadslönen överstiger grunddagpenningens 105-faldiga storlek, är förtjänstdelen 20 procent av den del som överskrider denna gräns. Förtjänstdelens storlek är relaterad till den försäkrades löneinkomster.

Daglönen beräknas av medelvärdet av den sökandes löneinkomster. En medlem i arbetslöshetskassan som uppfyller villkoren för utbetalning av inkomstrelaterad dagpenning, till exempel medlemskaps- och arbetsvillkoret, kan få inkomstrelaterad dagpenning.

 

Jämkad dagpenning

Arbetslöshetskassan kan utbetala jämkad dagpenning om den sökande arbetar på deltid eller arbetar på heltid i högst två veckor. Jämkad dagpenning beräknas så att hälften av den skattepliktiga lönen minskar den sökandes fulla dagpenning för en månad. Om den skattepliktiga lönen till exempel  är 1 000 €/månad, sänks den fulla dagpenningen med 500 €/månad. När man dividerar 500 € med 21,5 får man den summa som avräknas från den sökandes fulla dagpenning per dag. I detta fall skulle den fulla dagpenningen minska med 23,25 € (500 € : 21,5 = 23,25 €) per dag för en månad.

 

Jämkad dagpenning och 500 dagars räknare

Det maximala antalet dagar (500) räknas för en medlem som får jämkad dagpenning så att den jämkade dagpenning (brutto) som utbetalas av kassan divideras med den fulla inkomstrelaterade dagpenningen. Då får man antalet dagar som ackumulerar i räknaren av maximala antalet dagar (500) för den tid som betalningen gäller. Om den bruttosumma som kassan utbetalar är 500 euro per månad och den fulla inkomstrelaterade dagpenningen är 50 euro per månad, blir den maximala tiden (500 dagar) ungefär hälften långsammare, dvs. den maximala tiden går med ungefär 10 dagar per månad.

 

Karens

En karens är en 15, 30, 60 eller 90 dagars period under vilken rätt till dagpenning föreligger inte. Arbets- och näringsbyrån fattar beslutet om karenstider. Arbetslöshetskassan kan inte påverka om medlemmen får karens eftersom karens alltid är ett arbetskraftspolitiskt ärende. Om man får karens, skickar Arbets- och näringsbyrån ett arbetskraftspolitiskt utlåtande till arbetslöshetskassan som skickar sitt beslut till den sökande. Beslutet kan överklagas till besvärsnämnden.

 

Lönesubventionerat arbete

Under vissa förutsättningar kan en arbetsgivare beviljas en lönesubvention som är indelad i en grunddel och en tilläggsdel. Subventionen beviljas av Arbets- och näringsbyrån. Grunddelen är lika stor som grunddagpenningen. Tilläggsdelen utgör högst 60 % av grunddelen. Vid anställning av arbetslösa som har svårt att få jobb är tilläggsdelen högst 90 % (= höjd lönesubvention) av grunddelen. Till arbetsvillkoret godkänns hälften av den tid för vilken arbetsgivaren har fått den högsta höjda lönesubventionen.

Det lönesubventionerade arbetet måste uppfylla arbetsvillkorets krav angående lön och arbetstid för att arbetet ska godkännas till arbetsvillkoret. En tid som inte kan räknas med i arbetsvillkoret förlänger den 28 månaders granskningsperiod.

 

Löntagare

En löntagare är en anställd vars utkomst är baserad på löneinkomster som han får när han arbetar för en annan. Endast en löntagare kan bli medlem i en löntagarkassa och försäkra sig i en löntagarkassa. Observera att arbete i makens företag inte anses som lönearbete i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (se företagsamhet).

 

Pensionssluss

Med pensionssluss avser man rätten till tilläggsdagar, dvs. utbetalning av dagpenning för över 500 dagar. Om man är född mellan 1950 och 1954 utbetalas arbetslöshetsdagpenning tills man fyller 65 år, om man fyllt 59 år innan det maximala antalet dagar (500) gått ut. Dessutom måste man ha arbetat och tjänat in pension i minst fem år under de senaste 20 åren.

Om man är född 1955 eller senare utbetalas arbetslöshetsdagpenning tills man fyller 65 år, om man fyllt 60 år innan det maximala antalet dagar (500) gått ut. Dessutom måste man ha arbetat och tjänat in pension i minst fem år under de senaste 20 åren.

Om man är medlem och tilläggsdagar redan utbetalas, nollställs inga av ens dagar längre och den inkomstrelaterade dagpenningen omdefinieras inte även om man arbetar och uppfyller det nya 34 veckors återinträdesvillkor under utbetalningen av tilläggsdagarna.

 

Självrisktid

Självrisktiden är en period som motsvarar sju arbetsdagar. Det blir alltid en självrisktid när man för första gången ansöker om dagpenning, dvs. att man har uppfyllt det 34 veckors arbetsvillkor. Man får en ny självrisktid i samband med en ny 500 dagars nollställning dvs. när man har uppfyllt ett nytt 34 veckors arbetsvillkor.

För en helt arbetslös motsvarar självrisktiden sju vardagar. Om man arbetar på deltid, räknas med sådana timmar som inte innehåller något arbete. Om man har en daglig arbetstid på 4 timmar, man jobbar alltså 20 timmar i veckan, och branschens arbetstid är 40 timmar i veckan, kan man räkna 4 timmar per dag och 20 timmar per vecka med i självrisktiden. För att självrisktiden blir komplett måste man få ihop sammanlagt 7 x 8 självrisktimmar, dvs. 56 timmar.

 

Ytterligare ansökan

Med ytterligare ansökan avses fortsatta ansökningar om inkomstrelaterad dagpenning som postas hem i samband med varje betalningsbrev. Den ytterligare ansökan kan användas om det inte finns mer än 6 månader räknat från den senaste ansökan t.ex. på grund av arbete. Om det finns mer än 6 månader från den senaste ansökan, använd ansökan om inkomstrelaterad dagpenning. Båda ansökningarna kan skickas via kassans nättjänst.

akt

itf

tatsi