AKTIVERINGSMODELLEN

 

Lagen om aktiveringsmodellen trädde i kraft 1.1.2018. De arbetslösas aktivitet granskas i perioder på 65 dagar och den första perioden började 1.1.2018. När en person blir arbetslös och han/hon ansöker om dagpenning, börjar hans/hennes granskningsperiod på 65 dagar. Därför har varje person sin egen rytm angående granskningsperioder.

Eftersom kassan granskar de arbetslösas aktivitet i perioder på 65 dagar, kommer granskningen att påverka handläggningstiderna.

VAD BETYDER AKTIVITET?

Personen anses vara tillräckligt aktiv under de 65 föregående dagarna då arbetslöshetsförmån betalats om han/hon

1. Har arbetat i minst 18 timmar

Det finns tillräckligt med arbete om arbetet utfört under en kalendervecka skulle räknas in i arbetsvillkoret. Lönen måste vara minst i enlighet med kollektivavtalet. Om det inte finns kollektivavtal på branschen, måste lönen från heltidsarbete vara minst 1189 € per månad (2018).

2. Har tjänat in minst 23 procent av företagarens arbetsvillkors månadsinkomst i företagsverksamhet

År 2018 räcker varje månad då företagsinkomsten är minst 241,04 € att visa att personen är tillräckligt aktiv. Immaterialersättningar eller utdelningsinkomster räknas inte som aktivitet.

3. Har deltagit fem dagar i sysselsättningsfrämjande service

Sysselsättningsfrämjade tjänster är jobbsökarträning, karriärträning, arbetskraftsutbildning och arbetssökandes frivilliga med arbetslöshetsförmån stödda studier enligt lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice, prövning, frivilliga studier enligt lagen om främjande av integration och arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte enligt lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte.

Sysselsättningsfrämjade tjänstens varaktighet räknas på basis av anmälan om tjänstens längd, inte på basis av verkliga deltagningsdagar. T.ex. om sökanden deltar i arbetsverksamhet med rehabiliteringssyfte i två kalenderveckor inom de 65 dagars granskningsperiod och verkliga deltagningsdagarna är tisdag och torsdag har personen enligt anmälan om tjänsten deltagit i tjänsten i 10 dagar och villkoret för aktivitet uppfylls.

4. Har deltagit fem dagar i annan service eller verksamhet som förbättrar förutsättningarna för sysselsättning och ordnas av arbetskraftsmyndigheten

Servicen måste vara ordnad av arbetskraftsanstalten eller service som arbetskraftsanstalten har köpt från en annan producent. Servicen måste vara sådan att om personen inte deltar i den, är resultatet tid utan ersättning. Servicen kan vara t.ex. utvärderingar av specialister, jobbsökarträning, karriärträning eller arbetsträning.

Arbetskraftsmyndigheten anses vara arbets- och näringsbyrån, arbets- och näringsbyråns kundservicecentral eller de kommuner som hör till regionala experiment (Kangasala, Kemi, Kemijärvi, Kuopio, Lempäälä, Nådendal, Nokia, Orivesi, Pemar, Birkala, Björneborg, Pungaslaitio, Reso, Rovaniemi, Sastamala, Siilinjärvi, Sodankylä, Tammerfors, Torneå, Åbo, Tuusniemi, Vesilax och Ylöjärvi).

Kundservice räknas inte som aktivitet:

 • anmälningar, intervjuer, visit och kontakt som gäller sysselsättningsplan eller plan som motsvarar sysselsättningsplan
 • ansökning av arbete och intervjuer angående ansökning
 • kontakt som gäller arbetssökning, utbildningar och rätt till utkomstskydd oberoende av hur rådgivning ges
 • undersökningar och värderingar av arbetsförmåga

Som aktivitet räknas inte heller:

 • deltidsstudier
 • annan kurs eller verksamhet som läroanstalten ordnar, som inte har accepteras som sysselsättningsfrämjade tjänst i sökandes plan
 • verksamhet eller service som kommunen ordnar exklusive de kommuner som nämnts ovan
 • utbildning eller annan verksamhet som är ordnad av fackföreningen
 • verksamhet som arbetsgivaren har ordnat, om det inte är fråga om rekryteringsutbildning.

 

5. har på arbetsplatsen eller i anknytning till sysselsättandet deltagit fem dagar i annan verksamhet som stöder rekryteringen och för vilken arbetslöshetsförmån betalas

Som aktivitet räknas rekryteringsprövning enligt lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice och sådan rekryteringsutbildning som inte anses vara en sysselsättningsfrämjande tjänst och under vilken personen är berättigad till arbetslöshetsförmån.

Ovan nämnda aktivitetssätt kan inte räknas ihop.

BETALNING AV ARBETSLÖSHETSDAGPENNING TILL NEDSATT BELOPP

En arbetslöshetsförmån ska betalas nedsatt med 4,65 procent för 65 utbetalningsdagar om en person inte har visat aktivitet under föregående granskningsperiod på 65 dagar.

Nedsättningen görs på den fulla arbetslöshetsdagpenningen som sammanfattar eventuell barnförhöjning och förhöjd tjänstedel. Förmånen blir inte nedsatt mer än 4,65 € fast personen inte uppfyller aktivitetsvillkoret under flera granskningsperioder i rad.

GRANSKNINSPERIODER

Aktivitet granskas på perioder på 65 dagar.

Detta betyder att personen förutsätts vara aktiv under sådan tid som han/hon får inkomstrelaterad dagpenning. Om personen inte får inkomstrelaterad dagpenning, räknas den tid inte med i granskningsperioden och personens aktivitet granskas inte.

Om personen är borta från arbetsmarknaden på grund av en godkänd orsak, förutsätts inte att han/hon är aktiv under denna tid och aktivitet under denna tid räknas inte med vid granskning av aktivitet. När personen blir ansökande av arbetslöshetsdagpenning efter denna tid, fortsätts granskningsperioden som har redan tidigare börjat.

Följande granskningsperiod börjar vid utgången av den föregående granskningsperioden. Granskningsperioden börjar på nytt från början och förmånen betalas utan sådan nedsättning i följande fall:

 • arbetsvillkoret uppfylls
 • efter att ha varit sysselsatt i heltidsarbete längre än två veckor utan avbrott
 • efter att ha varit sysselsatt på heltid som företagare eller på motsvarande sätt i eget arbete längre än två veckor utan avbrott
 • efter det att arbetslöshetsdagpenningen har förvägrats på grundval av att arbetstiden överstiger gränsen på 80 % av heltidsarbete.
 • efter det att arbetslöshetsdagpenningen har förvägrats på grundval av arbetsinkomst
 • efter det att arbetslöshetsdagpenningen har förvägrats på grundval av att arbetstiden inte kan kontrolleras
 • efter en tid utan ersättning eller skyldighet att vara i arbete

 

UTESLUTNINGSSITUATIONEN

Som huvudregel granskas aktivitet under de tider som personen får förmån och inte under de tider som personen inte får förmåner. Det finns undantagssituationer när personen får arbetslöshetsdagpenning och aktivitet inte granskas (och dagpenningens storlek inte nedsätts). Sådana uteslutningssituationer är om personen:

 • har en anhängig ansökan om invalidpension . Aktivitetsvillkoret granskas från början av följande månad efter att personen har fått ett nekande beslut.
 • arbetar som närståendevårdare eller familjevårdare
 • får en i 4 kap. 7 § avsedd förmån som beviljats på grundval av arbetsoförmåga eller skada. Förmånen kan vara minskande eller den kan vara sådan som inte påverkar dagpenningen. Det spelar ingen roll om förmånen är beviljad som delpension eller helpension och förmånens storlek påverkar inte heller situationen.
 • på grundval av heltidspermittering eller förkortad arbetsvecka erhåller arbetsmarknadsstöd utan avbrott för färre än 65 utbetalningsdagar

akt

 

itf

tatsi