Medlems- och arbetsvillkor

För att få förmånerna som arbetslöshetskassan utbetalar måste personen uppfylla medlemsvillkoret och arbetsvillkoret samt ha betalat medlemsavgiften enligt kassans stadgar.

Kassan betalar ut inkomstrelaterad dagpenning när du har varit medlem i minst 26 kalenderveckor och medlemsavgifterna är betalda. Medlemskapstiden följer med om du har flyttat från en annan kassa, förutsatt att du har flyttat från en kassa till en annan inom en månad. Arbetsvillkoret börjar uppfyllas när medlemmen har haft ett avlönat arbete i 26 kalenderveckor. Om du inte har någon vecka alls som uppfyller arbetsvillkoret efter 29.12.2013 ska du ha 34 veckor som uppfyller arbetsvillkoret.

Vid beräkning av arbetsvillkoret beaktas sådana kalenderveckor (mån–sön) där arbetstiden har varit minst 18 timmar och lönen i enlighet med kollektivavtalet. Om branschen inte har något kollektivavtal ska heltidslönen vara minst 1 187 euro i månaden år 2017.

Om arbetsgivaren för samma period får den högsta förhöjda lönesubventionen (grundstöd och tilläggsdel) som arbets- och näringscentralen beviljar för lönekostnader eller för samma period får arbetsmarknadsstöd och sysselsättningsstöd som avses i lagen om offentlig arbetskraftsservice, kan hälften av arbetet inkluderas i arbetsvillkoret. De veckor som inte kan inkluderas förlänger granskningstiden. Om arbetsgivaren har fått annan lönesubvention inkluderas i arbetsvillkoret alla veckor som uppfyller arbetsvillkoret. Arbete som gjorts med högsta förhöjda lönesubvention räknas dock från och med den kalendervecka som börjar 30.12.2013 in i arbetsvillkoret i sin helhet.

Arbete som en person har utfört när han eller hon har fått partiell sjukpenning räknas inte in i arbetsvillkoret.

 

Förlängning av granskningsperioden för arbetsvillkoret

Granskningsperioden på 28 månader förlängs om personen av godtagbar orsak inte kan vara tillgänglig på arbetsmarknaden. Granskningsperioden förlängs med högst sju år.

 

Godtagbara orsaker till förlängning är i regel:

 • deltagande i en sysselsättningsfrämjande tjänst som arbets- och näringsbyrån har föreskrivit
 • sjukdom
 • tid då personen har fått partiell sjukpenning
 • anstaltsvård
 • rehabilitering
 • värnplikt
 • civiltjänstgöring
 • studier på heltid
 • alterneringsledighet
 • barnabörd
 • vård av ett högst 3-årigt barn
 • närståendevård eller familjevård om inte vårdarbetet har varit ringa till omfattningen
 • delinvalidpension eller deltidspension om antalet arbetstimmar per vecka är mindre än 18
 • frihetstraff
 • lönesubventionstid som inte inkluderas i arbetsvillkoret
 • kombinationssubventionstid som inte inkluderas i arbetsvillkoret
 • huvudsakligt arbete som inte beaktas i arbetsvillkoret: arbete i FN eller dess specialorganisation eller i en annan internationell organisation vars verksamhet Finland deltar i samt arbete i ett s.k. tredje land som enligt internationella avtal inte kan räknas till godo i Finlands arbetslöshetssystem, au-pair-arbete, stipendieperioder
 • annan orsak som är jämförbar med dessa.

 

Arbetsvillkorets giltighet

Arbetsvillkoret upphör att gälla då personen har varit borta från arbetsmarknaden i över sex månader utan godtagbar orsak. Detta gäller både löntagare och företagare. Arbetslöshetskassan kan betala förmåner först när personen på nytt uppfyller arbetsvillkoret. Arbetsvillkoret avbryts också om personen under den tid då han eller hon är medlem i löntagarkassan är företagare på heltid i mer än 18 månader.

 

Undantag i beräkningen av arbetsvillkoret:


 • Avvikande branscher

Inom undervisningen ska arbetstiden vara minst hälften av en heltidsanställd timlärares minsta antal arbetstimmar per vecka om det finns heltidsanställda timlärare inom undervisningsområdet. Om det inte finns heltidsanställda timlärare inom undervisningsområdet i fråga ska arbetstiden vara minst åtta veckotimmar.

I branscher där det utförs skapande arbete eller uppvisningsarbete granskas arbetstiden på följande sätt: Om anställningen är kortare än en månad och det skapande arbetets eller uppvisningsarbetets andel är avgörande, kan alla de kalenderveckor inkluderas i arbetsvillkoret under vilka den beskattningsbara inkomsten som personen får för detta arbete har varit minst 1187 € (2017) under en granskningsperiod på en månad.

 

 • Deltidspension och delinvalidpension

Om personen har uppfyllt arbets- och medlemsvillkoret före deltids- eller delinvalidpensionens början fastställs dagpenningen på basis av förtjänsten för heltidsarbete före pensionen även om arbetsvillkoret inte skulle uppfyllas under deltids- eller delinvalidpensionen.

 

 • Partiell sjukpenning och nedsatt sjuklön

 

I arbetsvillkoret beaktas inte arbete som personen har utfört när han eller hon har fått partiell sjukpenning. Den tid för vilken personen har fått nedsatt sjuklön på basis av kollektivavtalet eller tjänstekollektivavtalet beaktas inte heller. Däremot förlängs arbetsvillkorets granskningsperiod för denna period.

 

 • Arbetstidsbank

Arbetstid som överförs för att sparas i en arbetstidsbank beaktas inte i arbetsvillkoret. Däremot beaktas den tid då sökanden har med utnyttjande av tid sparad i arbetstidsbanken varit ledig och fått motsvarande lön under denna tid.

 

 • Nollställning av dagarna och 80 % skyddregel

Arbetslöshetskassan kontrollerar under betalningsperioden att villkoret om 26 veckor i arbete uppfylls. Granskningsperioden är 28 månader, under vilken samtliga veckor då arbetstiden varit minst 18 h/vecka och lönen avtalsenlig bidrar till att uppfylla arbetsvillkoret. Granskningsperioden förlängs av s.k. giltig frånvaro från arbetsmarknaden, som t.ex. värnplikt, moderskapsledighet, vårdledighet, studier m.m. Granskningen är nödvändig eftersom tidigare utbetalda dagar alltid nollställs och en ny dagpenningens maximibetalningstid börjar om på nytt när ett nytt villkor om 26 veckor i arbete uppfylls.

Lönen som utgör grund för dagpenningen beräknas inte på nytt även om den uppfyller arbetsvillkoret, om maximitiden för dagpenningsperioden enligt den på nytt beräknade lönen börjar inom ett år efter att den föregående maximitiden börjar och om lönen som utgör grund för dagpenningen har beräknats när maximitiden för den föregående dagpenningsperioden börjar. Om personen uppfyller det nya villkoret om 26 veckor i arbete innan den maximibetalningstiden uppfylls är den fullständiga dagpenningen utan barntillägg eller förhöjd förtjänstdel minst 80 procent av den föregående dagpenningen utan barntillägg.

 

Du ska till arbetslöshetskassan även anmäla de perioder för vilka du inte ansöker om dagpenning, t.ex. heltidsarbete som varar i minst två veckor eller sjukdom, och skicka in ett löneintyg för hela arbetsperioden. Anmäl också bl.a. sjukdoms- och studieperioder och bifoga intyg. Kassan kan inte betala ut dagpenning om det finns ”oförklarade” veckor emellan. Det är av största vikt att den sökande ber arbetsgivaren om ett löne- och arbetsintyg så snart arbetet upphör, och att den sökande har kvar alla intyg om sjukdagpenning m.m., eftersom de kan behövas retroaktivt vid långa perioder.

akt

 

itf

tatsi