Information om förmåner / Inkomstrelaterad dagpenning / Självrisktid, karenstid och andra tidsbestämda begränsningar

Självrisktid, karenstid och andra tidsbestämda begränsningar

Rätt till inkomstrelaterad dagpenning finns inte om personen bedriver studier eller driver ett företag som huvudsyssla.

 

Rätt till inkomstrelaterad dagpenning finns inte heller för tid för vilken personen får:

 • lön för uppsägningstid eller motsvarande ersättning eller annan ekonomisk förmån från arbetsgivaren i anknytning till upphörande av anställning
 • semesterlön
 • sjukdagpenning eller partiell sjukdagpenning *
 • moderskaps-, faderskaps-, föräldra- eller specialvårdspenning
 • rehabiliteringspenning, full invalidpension eller fullt rehabiliteringsstöd
 • arbetslöshetspension eller avträdelsestöd
 • ålderspension, förtida ålderspension eller individuell ålderspension (med undantag för pensionsåldrar som är lägre än normalt enligt 8 § 1 moment i lagen om statens pensioner, varvid pensionen dras av från arbetslöshetsförmånen).

 

* Undantag: Om en person som har en anställning har fått sjukdagpenning i maximalt antal dagar och fortfarande är arbetsoförmögen och arbetsgivaren inte kan erbjuda ett arbete som motsvarar personens arbetsförmåga har han/hon rätt till arbetslöshetsförmån om ansökan om invalidpension har avslagits eller är under behandling och den sökande har anmält sig som arbetssökande till arbets- och näringsbyrån.

 

Andra begränsningar:

 

 • Självrisktid

Arbetslöshetsdagpenning betalas ut för fem dagar i veckan efter avdrag av självrisktid. Självrisktiden är fem arbetslösa dagar eller en tid som motsvarar fem arbetslösa dagar, då personen har varit arbetslös arbetssökande på arbets- och näringsbyrån. En självrisktid åläggs när rätten till inkomstrelaterad dagpenning börjar gälla. Under självrisktiden betalas ingen förmån. Den åläggs alltid då den maximala betalningstiden för inkomstrelaterad dagpenning inleds, dock i regel högst en gång per år.

Självriskdagarna måste inte vara på varandra följande dagar, men ska inträffa inom åtta på varandra följande kalenderveckor. Till självrisktiden kan inte räknas dagar från karenstiden eller tid då personens arbetstid är mer än 80 procent av arbetstiden för en heltidsarbetande inom branschen.

Till självrisktiden räknas självrisktiden för dagpenning och rehabiliteringspenning i sjukförsäkringen samt dagar för vilka personen har fått arbetslöshetsförmån för period med sysselsättningsfrämjande tjänster.

 

 • Periodisering av ekonomisk förmån


En ekonomisk förmån från arbetsgivaren i anslutning till att anställningsförhållandet upphör periodiseras enligt den dagslön som beräknas utifrån den senaste anställningen. Under periodiseringsperioden betalas ingen dagpenning.

Exempel: Sökandens dagslön är 100 euro. När anställningsförhållandet upphör erhåller han 10 000 euro. Ersättningen periodiseras enligt dagslönen: 10 000: 100 = 100. I detta fall betalas inte dagpenning till sökanden under 100 dagar (må-fr) räknat från den tidpunkt då anställningen upphör.

 

 • Användning av arbetstidsbank i samband med permittering

Om personen får ersättning ur arbetstidsbanken inom två månader innan en heltidspermittering börjar eller under den förhindrar det utbetalning av arbetslöshetsförmån för den period som den utbetalda ersättningen periodiseras till.

 

 • Karenstider

Om du själv är orsaken till att anställningen upphör eller om du vägrar ta emot arbete, utbildning eller upprättande av en sysselsättningsplan kan följden bli att arbets- och näringsbyrån fastställer en viss tid utan ersättning, en s.k. karenstid. Arbets- och näringsbyrån ger arbetslöshetskassan ett för kassan bindande utlåtande om karenstiden som förhindrar att inkomstrelaterad dagpenning betalas under denna tid.

Upprepad vägran att ta emot arbete, delta i utbildning eller annat motsvarande förfaringssätt kan leda till att betalningen av inkomstrelaterad dagpenning upphör tillsvidare. Inkomstrelaterad dagpenning beviljas på nytt först när du har arbetat eller deltagit i utbildning en bestämd tid. Arbets- och näringsbyrån ger närmare information om karenstider och grunden för fastställandet av karenstiden.

Närmare information: TE-byrån | Vad avses med karens?

 

Samtidig förbrukning

Periodiseringsperioden för en ekonomisk förmån och karenstiden kan löpa samtidigt.

Självrisktiden däremot börjar först efter en eventuell karens- och/eller periodiseringsperiod.

akt

 

itf

tatsi