Information om förmåner / Inkomstrelaterad dagpenning / Sociala förmåners inverkan

Sociala förmåners inverkan

Följande förmåner förhindrar betalning av inkomstrelaterad dagpenning:

 • moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning
 • specialvårds- eller specialmoderskapspenning
 • rehabiliteringspenning eller motsvarande ersättning för inkomstbortfall
 • arbetslöshetspension
 • invalidpension
 • full ålderspension
 • förtida ålderspension
 • individuell förtidspension
 • dagpenning eller partiell sjukdagpenning enligt sjukförsäkringslagen
 • dagpenning enligt lagen om olycksfallsförsäkring
 • ersättning för inkomstbortfall enligt trafikförsäkringslagen och arbetslöshetspension
 • avträdelsestöd
 • generationsväxlingspension
 • utbildningsstöd
 • LPA-dagpenning för sjukförsäkringens självrisktid

 

Följande förmåner minskar den inkomstrelaterade dagpenningen:

 • delinvalidpension
 • deltidspension
 • ålderspension som inte grundas på fullt antal arbetade år
 • tilläggspension ordnad av arbetsgivaren
 • avträdelsepension
 • ersättning för inkomstbortfall enligt trafikförsäkringsslagen och invalidpension  (ej full invaliditet)
 • dagpenning enligt lagen om skada ådragen i militärtjänst
 • dagpenning enligt lagen om olycksfallsförsäkring och olycksfallspension
 • ersättning för inkomstbortfall enligt brottsskadelagen
 • ersättning för förlust av arbetsinkomst (pension) enligt patientskadelagen
 • förmån vid arbetsoförmåga från ett annat land
 • studiestöd, som har beviljats för hela månaden och när studierna har avslutats den 18:e dagen i månaden eller senare
 • hemvårdsstöd (vårdpenning/vårdtillägg)
 • anpassningsbidrag

 

Förteckningen är inte uttömmande. När en förmån minskas anses månaden ha 21,5 dagar. Varje dag med minskad förmån förbrukar en dag av maximitiden.

 

Följande sociala förmåner minskar inte den inkomstrelaterade dagpenningen

 • barnbidrag
 • kommunalt stöd för närståendevård eller arvode för familjevård
 • bostadsbidrag
 • familjepensioner, till vilka även försörjnings- och tilläggsförsörjningspensioner räknas
 • militärunderstöd
 • utkomststöd enligt socialvårdslagen
 • handikappbidrag
 • vårdbidrag enligt folkpensionslagen
 • menersättning enligt lagen om olycksfallsförsäkring, andel som motsvarar livräntans grundränta
 • livränta och tilläggsränta enligt lagen om skada ådragen i militärtjänst
 • extra krigspensioner
 • frontmannapension, ersättningar för särskilda kostnader enligt trafikförsäkringslagen, lagen om olycksfallsförsäkring och lagen om skada ådragen i militärtjänst
 • moderskapsunderstöd
 • adoptionsbidrag

 

Ovan nämnda förmåner minskas inte heller när de har beviljats enligt lagen i ett annat land.

akt

 

itf

tatsi