Vem kan inte få inkomstrelaterad dagpenning?

Dagpenning utbetalas inte om den sökande:

  • är heltidsstuderande
  • har blivit arbetslös på grund av strejk eller lockout
  • är vårdledig
  • har utan giltig orsak vägrat ta emot arbete eller utbildning
  • har försummat att anmäla sig på arbetskraftsbyrån.

 

Heltidsstuderande

Heltidsstuderande är inte berättigade till arbetslöshetsförmån. Begränsningen gäller även semesterperioder under heltidsstudier. Arbets- och näringsbyrån ger arbetslöshetskassan ett utlåtande om att arbetstagaren bedriver studier som huvudsyssla eller som bisyssla.

Som heltidsstudier betraktas:

  1. studier vars mål är att avlägga lägre eller högre högskoleexamen eller yrkeshögskoleexamen;
  2. gymnasiestudier när deras omfattning enligt lärokursen är minst 75 kurser; gymnasiestudier som anordnas i ett internat betraktas dock alltid som heltidsstudier, och
  3. yrkesinriktade och andra studier när deras omfattning enligt studieplanen är i genomsnitt fem studiepoäng eller tre studieveckor per månad, eller då studiernas omfattning inte har definierats som studieveckor, när studiernas omfattning enligt studieplanen är i genomsnitt minst 25 veckotimmar.

 

Andra studier än de som avses ovan som en person har inlett betraktas som heltidsstudier om den arbetsmängd som studierna kräver med beaktande av utbildnings- eller studieplanens omfattning, studiernas bindande natur, den tid personen tidigare har varit i arbete och den utbildning han tidigare förvärvat, är så stor att den utgör hinder för mottagande av heltidsarbete på de villkor som allmänt tillämpas på arbetsmarknaden.

Studier betraktas som heltidsstudier tills den studerande har bevisligen slutfört sina studier. En arbetssökande betraktas inte som heltidsstuderande om det på basis av etablerad sysselsättning eller utövande av företagsverksamhet står klart att studierna inte utgör ett hinder för mottagande av heltidsarbete.

En studerande vid universitet som har avbrutit sina studier för minst ett år betraktas under avbrottsperioden inte som heltidsstuderande.

akt

 

itf

tatsi