Om a-kassan / Om a-kassan

Allmänt om arbetslöshetskassan


Medlemmar i Transportbranschens Arbetslöshetskassa är de arbetstagare som arbetar inom Transportbranschens Arbetarförbund, AKT rf:s och Finlands Sjömans Union FSU rf:s avtalsbranscher. Medlemmarna är indelade i 142 ombudsdistrikt (avdelningar) runtom i landet.


Arbetslöshetskassams hemort är Helsingfors och dess verksamhet omfattar hela Finland.


A-kassans styrande organ är kassans kongress, som sammanträder vart fjärde år; följande gång år 2014. Mellan kongresser är styrande organ fullmäktige som sammanträder en gång om året. Till fullmäktige hör 20 medlemmar som kongressen har valt. Arbetslöshetskassans verksamhet leds av styrelsen. Arbetsutskottet förbereder ärenden till styrelsen.


Arbetslöshetskassans verksamhet följer lagen om arbetslöshetskassor och kassans regler och angående förmåner följer kassan lagar om varje förmån.


En arbetslöshetskassa är en på grundval av ömsesidig ansvarighet verksam sammanslutning vars medlemmar är löntagare. En arbetslöshetskassa har till syfte att för sina medlemmar anordna förtjänstskydd enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa samt härtill anslutna ersättningar för uppehälle. Arbetslöshetskassa får inte bedriva annan verksamhet än sådan som avses i lagen.


Direktiven och bestämmelserna stadfästs av social- och hälsovårdsministeriet och angående arbetskraftspolitiska ärenden Arbets- och Näringsbyrån. Kassans verksamhet övervakas av Finansinspektionen. Finansinspektionen övervakar att arbetslöshetskassorna följer lagen och förfarar vederbörligen. Finansinspektionen följer och bedömer kassornas ekonomiska förhållande, ledarskap, riskhanterings- och tillsynsmetoder, verksamhetsförutsättningar samt ändringar i verksamhetsområdet.

akt

 

itf

tatsi