Bilagor till ansökan

Sökande av inkomstrelaterad dagpenning ska ge kassan de uppgifter som behövs för att behandla ansökan. Om det sker förändringar i dina förhållanden som påverkar din rätt till dagpenning ska du omedelbart meddela kassan om dem.

 

Bilagor som behövs för behandling av den första ansökan om inkomstrelaterad dagpenning:


 • Ett löneintyg från arbetsgivaren för minst 26 arbetsveckor

  • Om du har haft flera arbetsförhållanden under de 26 veckor som föregår din arbetslöshet ska du lämna in ett separat löneintyg för varje arbetsförhållande.
  • Om du inte haft någon vecka som kan räknas in i arbetsvillkoret från och med 30.12.2013 ska du lämna in en ett löneintyg för minst 34 kalenderveckor (arbetsvillkoret förkortades från 34 kalenderveckor till 26 kalenderveckor den 1.1.2014).
  • Semesterpenning, semesterersättning, extra poster som betalades ut när arbetsförhållandet upphörde samt eventuella oavlönade perioder ska specificeras i löneintyget. Om tidsperioden på löneintyget inkluderar lön för mindre än 18-timmars kalenderveckor ska dessa kalenderveckor och lönerna för dem specificeras separat.
  • Vi rekommenderar att du ber din arbetsgivare fylla i ett löneintyg för arbetslöshetskassa. Anvisningar för hur det fylls i finns här.

 

 • Kopia på arbetsintyg

 • Kopia på uppsägningsmeddelande

  • från arbetsgivaren om du har sagts upp alt. ditt eget om du har sagt upp dig själv

 

 • Permitteringsmeddelande om du har permitterats

 • Beskattningsbeslut inklusive förklaringsdelar för den senast fastställda beskattningen om du har näringsinkomst eller äger ett jordbruk.

 • Beslut om och det sista utbetalningskvittot på social förmån som påverkar dagpenningen, t.ex. stöd för vård av barn i hemmet (även makens/makans stöd). Se hur sociala förmåner påverkar dagpenningen här.

 • Ordning på medlemsavgifterna. Kontrollera att dina medlemsavgifter är i ordning hos ditt förbunds medlemsregister (eller hos kassan, om du är individmedlem i kassan). Om du har betalat medlemsavgifterna själv, dvs. om arbetsgivaren inte uppbär medlemsavgiften, ska du bifoga kvittot på den senast betalda medlemsavgiften.

 

Om du ansöker om jämkad dagpenning eller har haft en visstidsanställning eller påbörjar ett tidsbestämt arbete eller deltidsarbete ska du även bifoga:

 • en kopia på arbetsavtalet eller en skriftlig förklaring av de centrala arbetsvillkoren från arbetsgivaren

 • ett lönebesked för arbetet som utförts under ansökningsperioden, dvs. löneperioden.

akt

 

itf

tatsi