Siirry sisältöön

Henkilön tulee ilmoittautua TE -toimistoon. Lausunnossa tulee olla tieto, että työnteko on estynyt toisten työntekijöiden työtaistelutoimenpiteen takia, jolla ei ole riippuvuussuhdetta hänen työehtoihinsa tai työoloihinsa.

Työsopimuslain 2 luvun 12 §:n 2 momentin mukaan työnantaja on velvollinen maksamaan palkan seitsemän päivän ajalta, jos työnteon estymisen syynä on toisten työntekijöiden työtaistelutoimenpide, jolla ei ole riippuvuussuhdetta henkilön omiin työehtoihin tai työoloihin. Palkanmaksuvelvollisuuden päätyttyä henkilöllä on oikeus ansiopäivärahaan muiden edellytysten täyttyessä kunnes työntekemisen este tästä syystä poistuu..

Vaikka omavastuuajan asettamisen edellytykset muutoin täyttyisivät, sitä ei kuitenkaan aseteta näissä tilanteissa. Omavastuuaika otetaan, jos henkilö lomautetaan lakon jälkeen muun kuin tällaisen työtaistelutoimenpiteen vuoksi.

Päivärahahakemukseen tulee liittää samat liitteet kuin ”normaalissa” lomautustilanteessa haettaessa päivärahaa. Tiedot tarvittavista liitteistä löytyy kassan nettisivuilta https://www.kuljetusalantk.fi/etuuksien-hakeminen/ansiopaivarahan-hakeminen/