Siirry sisältöön

Calculator

Here you can count about how much daily allowance you would get.

You can also use the calculator to evaluate how much your part time job or social benefits will effect your daily allowance.

INFO

Päivärahan laji

Valitse haetko ansiopäivärahaa vai vuorottelukorvausta.

INFO

Kuukausiansio

Täytä kenttään keskimääräinen bruttopalkkasi (tulot ennen veroja ja muita veroluontoisia maksuja).

Palkka huomioidaan ansiopäivärahan määrityksessä vähintään 26 viikon (6 kk) ajalta.

INFO

Lasten määrä

Ilmoita alle 18-vuotiaiden huollettavien lastesi lukumäärä. Lapsikorotusta maksetaan enintään kolmesta alle 18-vuotiaasta huollettavanasi olevasta lapsesta.

Vuorottelukorvaukseen ei lisätä lapsikorotusta.

Lisätietoa: Lapsikorotus

INFO

Ennakonpidätysprosentti

Ansiopäiväraha ja vuorottelukorvaus ovat veronalaista tuloa.

Jos ennakonpidätys tehdään palkkaa varten lasketun verokortin mukaan, ennakonpidätys tehdään vähintään 25 prosenttiyksikön suuruisena. Voit halutessasi tilata verottajalta muutosverokortin etuutta varten. Ansiopäivärahan ennakkopidätys tehdään tällöin verokortin mukaisesti ilman prosentin korottamista.

Lisätietoa:

Ansiopäivärahan verotus

Vuorottelukorvauksen verotus

INFO

Korotettu ansio-osa

Valitse korotettu ansio-osa, jos täytät korotusosan edellytykset.

Päivärahaa vähentävät ansiot ja etuudet

INFO

Työtulo

Täytä kenttään ansiopäivärahan hakujakson aikana ansaitsemasi työtulot bruttomääräisenä, jos teet osa-aikatyötä, päivittäistä työaikaasi on lyhennetty lomautuksen johdosta, olet alle kaksi viikkoa kestävässä kokoaikatyössä tai harjoitat sivutoimista yritystoimintaa. Lisätietoa: Soviteltu ansiopäiväraha

INFO

Sosiaalietuudet

Täytä kenttään hakujakson aikana saamasi etuuden määrä, jos kyseessä on vähennettävä sosiaalietuus.

Seuraavat sosiaalietuudet estävät päivärahaoikeuden:

 • äitiys-, isyys- tai vanhempainraha
 • erityishoito- ja erityisäitiysraha
 • kuntoutusraha ja sitä vastaava ansiomenetyskorvaus
 • työttömyyseläke
 • työkyvyttömyyseläke
 • täysi vanhuuseläke
 • varhennettu vanhuuseläke
 • yksilöllinen varhaiseläke
 • sairausvakuutuslain mukainen päiväraha tai osasairauspäiväraha
 • tapaturmavakuutuslain mukainen päiväraha
 • liikennevakuutus- ja tapaturmavakuutuslain mukainen ansionmenetyskorvaus
 • luopumistuki
 • sukupolvenvaihdoseläke
 • koulutustuki
 • MELA-päiväraha sairausvakuutuksen omavastuuajalta

 

Seuraavat sosiaalietuudet vähentävät päivärahan määrää:

 • osatyökyvyttömyyseläke
 • osa-aikaeläke
 • vanhuuseläke, jota ei ole myönnetty täysien palvelusvuosien perusteella
 • työnantajan järjestämä lisäeläke
 • luopumiseläke
 • liikennevakuutuslain mukainen ansionmenetyskorvaus ja työkyvyttömyyseläke, jota ei ole myönnetty täyden työkyvyttömyyden perusteella
 • sotilasvammalain mukainen päiväraha, jota ei ole myönnetty täyden työkyvyttömyyden perusteella
 • tapaturmavakuutuslain mukaisen elinkoron täydennyskorkoa vastaava osa, jota ei ole myönnetty täyden työkyvyttömyyden perusteella
 • tapaturmaeläke, jota ei ole myönnetty täyden työkyvyttömyyden perusteella
 • rikosvahinkolain mukainen ansionmenetyskorvaus
 • potilasvahinkolain mukainen korvaus työansion menetyksestä (eläke)
 • toisesta valtiosta saatu etuus työkyvyttömyyden perustella
 • opintotuki, joka on myönnetty koko kuukaudelle ja opinnot ovat päättyneet kuukauden 18. päivä tai sen jälkeen
 • kotihoidontuki (hoitoraha/hoitolisä) ja
 • sopeutumisraha

 

Lista ei ole tyhjentävä. Etuutta vähennettäessä kuukauteen katsotaan sisältyvän 21,5 päivää. Jokainen vähennettynä maksettu etuuspäivä kuluttaa enimmäisaikaa yhdellä päivällä.

 

Seuraavat etuudet eivät vaikuta päivärahaan:

 • lapsilisä
 • kunnan maksama omaishoidontuki ja perhehoidon palkkio
 • asumistuki
 • perhe-eläkkeet, joina pidetään myös huolto- ja lisähuoltoeläkkeitä
 • sotilasavustus
 • sosaiaalihuoltolain mukainen toimeentulotuki
 • vammaistuki
 • kansaneläkelain mukainen hoitotuki
 • tapaturmavakuutuslain mukainen haittaraha, elinkoron peruskorkoa vastaava osa
 • sotilasvammalain mukainen elinkorko ja täydennyskorko
 • ylimääräiset sotaeläkkeet
 • rintamasotilaseläke
 • liikennevakuutus-, tapaturmavakuutus- ja sotilasvammalain mukaiset erityisten kustannusten korvaukset
 • äitiysavustus
 • adoptiotuki
INFO

Jäsenmaksuprosentti

Vuonna 2020 kassan jäsenmaksu on 0,38% ennakonpidätyksenalaisesta palkkatuloista ja kassan maksamista etuuksista kassan sääntöjen mukaisesti.

Kokonaisjäsenmaksuprosentti:

 • AKT:n jäsenille 1,8 %
 • SMU:n jäsenille 1,55 %

 

Työttömyyskassa perii jäsenmaksun itse suoraan kassan maksamista etuuksista.