Siirry sisältöön

Ansiopäivärahan hakeminen ja maksaminen

Ilmoittautuminen TE-toimistoon

Saadaksesi ansiopäivärahaa sinun on heti työttömäksi jäädessäsi ilmoittauduttava työnhakijaksi TE-toimistoon. Ilmoittautumista ei voi tehdä takautuvasti.

Työnhaku tulee ensisijaisesti aloittaa TE-palvelujen Oma asiointi -verkkopalvelussa.

TE-toimisto antaa työttömyyskassalle sitovan lausunnon siitä, täyttyvätkö laissa ansiopäivärahan maksamiselle määritellyt työvoimapoliittiset edellytykset kohdallasi. Jos esimerkiksi opiskelet päätoimisesti tai harjoitat päätoimista yritystoimintaa, oikeutta ansiopäivärahaan ei ole. Ilmoittautumisen jälkeen arvioit yhdessä työvoimaviranomaisen kanssa palvelutarpeesi ja laaditte suunnitelman, jossa sovitaan, miten etsit työtä ja miten TE-toimisto voi tukea sinua työnhaussa.

Ansiopäivärahan hakeminen

Ansiopäivärahaa maksetaan vain hakemuksen perusteella. Voit hakea ansiopäivärahaa verkkopalvelun tai perinteisen postin välityksellä.

Ansiopäivärahaa haetaan jälkikäteen neljän viikon tai kalenterikuukauden jaksoissa. Poikkeuksen muodostaa ensimmäinen ansiopäivärahahakemus, jonka voit lähettää kassalle jo siinä vaiheessa on kun olet ollut työttömänä tai lomautettuna kaksi viikkoa. Jos työttömyys alkaa keskellä viikkoa, täytä hakemus toisen viikon sunnuntaihin saakka. Jos hakujaksolle sisältyy osa-aikatyötä, haetaan päivärahaa aina kyseessä olevan työn palkanmaksujaksojen mukaisesti eli jos osa-aikatyön palkanmaksujakso on kalenterikuukausi, haetaan myös päivärahaa kalenterikuukausittain.

Päivärahahakemus tulee täyttää huolellisesti lomakkeen ohjeiden mukaisesti ja hakemuksen mukana on toimitettava käsittelyä varten tarvittavat liitteet. Puutteellisesti täytetty hakemus viivästyttää käsittelyä.

Merkitse selvitykseksi jokaisen päivän (myös lauantai ja sunnuntai) kohdalle oletko ollut:

 • työtön
 • työssä (merkitse myös työtunnit)
 • lomautettu
 • sairaana (merkitse myös oletko saanut sairausajanpalkkaa tai oletko hakenut sairauspäivärahaa Kelasta)
 • pekkasvapaalla (merkitse tunnit)
 • työnantajan maksamalla arkipyhäpäivällä
 • palkallisella vuosilomalla
 • työllistymistä edistävässä palvelussa (TE-palvelu)
 • poissa työllistymistä edistävästä palvelusta (TE-palvelu)

Jos täytät hakemuksen verkkopalvelussa, etkä löydä tilanteeseesi sopivaa selvitystä, voit valita Muu ja kirjoittaa päiväkohtaisen tiedon lisätietoja-kenttään omin sanoin tai lähettää hakemuksen lähettämisen jälkeen viestin kassalle (Viestintä -> Kirjoita uusi viesti), jossa selvennät tilannettasi.

Täytä hakemus ensimmäisestä työttömyyspäivästä alkaen. Kassa ottaa huomioon omavastuupäivät ja muut mahdolliset korvauksettomat päivät.

Hakemuksen lähettäminen

Allekirjoita ja lähetä hakemus kassalle liitteineen aikaisintaan viimeisenä haettavana päivänä. Kätevimmin teet tämän verkkopalvelussa, mutta paperinen hakemus on mahdollista postittaa osoitteeseen: Kuljetusalan Työttömyyskassa, PL 65, 00531 Helsinki. Jatkohakemuksen voit lähettää kätevästi ja ilman postikuluja verkkopalvelun kautta.

Päivärahahakemukset käsitellään saapumispäivän mukaan järjestyksessä. Voit seurata oman hakemuksesi käsittelyn etenemistä verkkopalvelusta. Etusivun Ajankohtaista-palstalla julkaisemme lisäksi arkipäivisin tiedotteen hakemusten käsittelytilanteesta.

Kun hakemus on käsitelty, kassa lähettää sinulle kirjallisen päätöksen joko verkkopalveluun tai postitse oman valintasi mukaan.

Jos kassa on hylännyt ansiopäivärahahakemuksesi esimerkiksi TE-toimiston määräämän karenssin tai taloudellisen etuuden jaksotusajalta, toimita kassalle seuraavan hakemuksen yhteydessä vapaamuotoinen selvitys ajankäytöstäsi ko. aikana. Kassa tarvitsee aukottoman selvityksen ajankäytöstäsi, joten ilmoita kassalle vapaamuotoisella selvityksellä, oletko ollut karenssin/jaksotuksen ajalla työtön vai työssä (jolloin palkkatodistus tulee toimittaa kassalle).

Ansiopäivärahaa on haettava viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työttömyyden alusta lukien tai siitä päivästä lukien, kun sitä halutaan maksettavaksi. Kolmen kuukauden määräaika koskee myös jatkohakemusta sekä lapsikorotuksen ja kulukorvauksen hakemista. Määräaika lasketaan siitä päivästä, kun hakemus on saapunut kassaan.

Hakemuksen liitteet

Ansiopäivärahan hakijan on annettava kassalle hakemuksen käsittelyä varten tarvittavat tiedot. Jos olosuhteissasi tapahtuu päivärahaoikeuteesi vaikuttavia muutoksia, niistä on ilmoitettava kassaan viipymättä.

Ensimmäisen ansiopäivärahahakemuksen käsittelyyn tarvittavat liitteet:

 • Palkkatodistus työnantajalta vähintään 26 työssäoloehtoviikolta
  • Jos sinulla on ollut työttömyyttäsi edeltävän 26 viikon aikana useita työsuhteita, tulee sinun toimittaa palkkatodistus jokaisen työsuhteen osalta erikseen.
  • Palkkatodistuksessa tulee olla eriteltynä lomaraha/lomaltapaluuraha, lomakorvaus, työsuhteen päättyessä maksetut ylimääräiset erät ja mahdolliset palkattomat ajat. Jos palkkatodistuksen ajanjaksoon sisältyy alle 18-tuntisten kalenteriviikkojen palkkaa, on nämä kalenteriviikot ja niiden palkat eriteltävä erikseen.
  • Suosittelemme, että pyydät työnantajaasi täyttämään palkkatodistuksen työttömyyskassaa varten.
 • Työsopimus ainakin silloin, jos määräaikainen työsuhteesi on päättynyt tai sinut on lomautettu osa-aikatyöstä tai työaikaasi on lyhennetty lomautuksella. Jos kirjallista työsopimusta ei ole tehty, toimita sen sijaan työnantajan laatima kirjallinen selvitys työsuhteen keskeisistä ehdoista.
 • Työtodistuksen kopio
 • Irtisanomisilmoituksen kopio
  • työnantajan antama, jos sinut on irtisanottu tai oma, jos olet itse irtisanoutunut
 • Lomautusilmoitus, jos sinut on lomautettu
 • Verotuspäätös selvitysosineen viimeksi vahvistetusta verotuksesta, jos sinulla on yritystuloa tai maatilatalouden tuloa
 • Päätös ja viimeinen maksukuitti sosiaalietuudesta, joka vaikuttaa päivärahaan, esimerkiksi lasten kotihoidontuesta (myös puolison saamasta).
 • Verokortti, jos olet hakenut muutosverokortin etuutta varten. Huomioithan, että voit tilata muutosverokortin Omavero-palvelun kautta suoraan kassalle.
 • Jäsenmaksut kuntoon. Tarkista liittosi jäsenrekisteristä (tai kassasta, jos olet kassan yksilöjäsen), että jäsenmaksusi ovat kunnossa. Jos olet maksanut jäsenmaksut itse eli et ole työnantajaperinnässä, liitä hakemukseen viimeinen jäsenmaksun maksukuitti.

Mikäli haet soviteltua päivärahaa tai olet ollut määräaikaisessa työsuhteessa tai aloitat määräaikaisen tai osa-aikaisen työn, toimita kassalle lisäksi:

 • Kopio työsopimuksesta tai työnantajan kirjallinen selvitys työn keskeisistä ehdoista
 • Palkkalaskelma hakemusjakson eli palkkajakson aikana tehdyn työn palkasta

Sovitellun ansiopäivärahan hakeminen

Sinulla voi olla oikeus soviteltuun ansiopäivärahaan seuraavissa tilanteissa:

 1. Teet osa-aikatyötä tai useampia osa-aikatöitä.
 2. Olet työllistynyt enintään kaksi viikkoa kestävään kokoaikatyöhön.
 3. Päivittäistä työaikaasi on lyhennetty lomautuksen johdosta.
 4. Sinulla on tuloa sivutoimisesta yritystoiminnasta.
 5. Jos työntekosi on estynyt sellaisen työtaistelutoimenpiteen vuoksi, jolla ei ole vaikutusta sinun työehtoihisi tai työoloihisi.

Soviteltua päivärahaa haetaan aina takautuvasti joko neljän viikon tai kalenterikuukauden jaksoissa. Katso alta tilanteeseesi sopiva hakujakso:

Osa-aikatyötä ja enintään kaksi viikkoa kestävää kokoaikatyötä tekevät

Jos teet osa-aikatyötä tai enintään kaksi viikkoa kestävää kokoaikatyötä, työaikaasi tarkastellaan joko neljän kalenteriviikon tai kuukauden jaksolla. Hakujaksosi määräytyy tällöin palkanmaksukautesi mukaan.

Useampaa osa-aikatyötä tekevät

Jos teet useampaa eri osa-aikatyötä samanaikaisesti, ja niissä on eripituiset palkanmaksujaksot, voit tiedustella sinun tilanteeseesi parhaiten sopivaa hakujaksoa kassasta.

Lomautetut

Lomautettujen työaikaa tarkastellaan kalenteriviikoittain. Jos sinut on lomautettu lyhennetylle työpäivälle, tulee sinun hakea päivärahaa palkanmaksujaksoittain, mutta kuitenkin niin, että täytät hakemuksen palkanmaksujakson päättymistä seuraavaan sunnuntaihin.

Hakemuksen täyttö

Kun haet päivärahaa ensimmäistä kertaa, käytä verkkopalvelussa ansiopäivärahahakemusta.

Ohje hakemuksen täyttöön löytyy tästä.

Merkitse hakemukseen jokaisen työpäivän kohdalle ”työssä” ja tehdyt työtunnit. On erittäin tärkeää, että ilmoitat kaikki tekemäsi työtunnit päivärahahakemuksessasi ja että ne täsmäävät palkkatietoihin merkittyihin työtunteihin. Muista merkitä myös ns. pekkasvapaat hakemukseen. Jos et ilmoita kaikkia työtuntejasi päivärahahakemukseesi, hakemuksesi käsittely viivästyy lisäselvityspyyntöjen vuoksi.

Hakemuksen liitteet

Lähetä aina hakemuksen liitteenä:

 • Palkkatiedot haettavaa jaksoa vastaavalta ajalta.
  • Tulot huomioidaan maksupäivän mukaan. Vaikka tulosi jäisivät alle 300/279 euron suojaosan, toimita silti aina palkkatietosi kassalle. Työttömyyskassa tutkii palkkalaskelmasta suojaosan käytön ja seuraa työssäoloehdon täyttävien viikkojen kertymistä.

Liitä ensimmäiseen hakemukseen lisäksi:

 • Kopio työsopimuksesta, josta ilmenevät työsuhteen keskeiset ehdot.

Muista myös ilmoittaa osa-aikatyöstäsi TE-toimistoon ja maksaa jäsenmaksu osa-aikatyösi tuloista – kassa hoitaa puolestasi jäsenmaksun perinnän sovitellusta ansiopäivärahasta.

Päivärahan hakeminen työllistymistä edistävien palveluiden ajalta

Työllistymistä edistävistä palveluista sovitaan aina TE-toimiston kanssa. Työttömyyskassa maksaa työllistymistä edistäviin palveluihin osallistuvalle sitä ansiopäivärahaa, johon hänellä olisi oikeus työttömänä ollessaan. Lisäksi työllistämistä edistävän palvelun ajalta voi olla mahdollisuus korotettuun ansio-osaan ja kulukorvaukseen. Ansiopäivärahaa voidaan maksaa työllistymistä edistävien palveluiden ajalta, vaikka sinulla ei olisi työttömänä ollessasi siihen oikeutta omavastuuajan, korvauksettomasta määräajan tai työssäolovelvoitteen tai ammatilliseen koulutukseen liittyvän rajoituksen vuoksi.

Lisätietoa työllistymistä edistävistä palveluista löydät TE-toimiston sivuilta.

Hakemuksen täyttö

Työllistymistä edistävien palvelujen ajalta päivärahaa haetaan neljän kalenteriviikon jaksoissa.

Merkitse päivärahahakemukseen osallistumispäivien kohdalle verkkopalvelussa TE-palvelu. Tuntitietoja ei tarvitse merkitä osallistumispäiviltä työtunnit -sarakkeeseen. TE-toimisto toimittaa kassalle lausunnon, jossa kerrotaan, mihin palveluun osallistut ja kuinka kauan palvelu kestää.

Jos olet poissa työllistymistä edistävästä palvelusta, on siitä ilmoitettava kassalle päivärahahakemuksessa. Valitse silloin poissaolopäivän kohdalle verkkopalvelussa poissa TE-palvelusta ja kirjoita syy selvitys-kenttään (esim. työhaastattelu, työkyvyttömyys tai alle 10-vuotiaan lapsen sairaus).

Työllistymistä edistävien palvelujen ajalta maksettavaa korotettua ansio-osaa, kulukorvausta ja korotettua kulukorvausta ei tarvitse hakea erikseen, vaan ne maksetaan automaattisesti, mikäli sinulla on niihin oikeus. Oikeus korotuksiin tutkitaan TE-toimistossa ja kassa saa siitä tiedon työvoimapoliittisessa lausunnossa.

Päivärahan maksaminen

Ansiopäivärahaa maksetaan jälkikäteen hakujaksojen mukaisesti enintään viideltä päivältä viikossa.

Ensimmäisestä päivärahahakemuksesta voidaan maksaa työttömyyspäivärahaa omavastuuajan jälkeen. Omavastuuaika on viisi työtöntä päivää tai viittä työtöntä päivää vastaava aika, jolloin henkilö on ollut työttömänä työnhakijana TE-toimistossa.

Kokonaan työttömien ja lomautettujen jatkohakemukset ovat maksussa nopeimmillaan 2-3 arkipäivän kuluttua.

Ansiopäivärahan verotus

Ansiopäiväraha on ennakonpidätyksen alaista tuloa.

Perinnät

Ansiopäiväraha on ulosottokelpoinen toimeentuloetuus. Kassa pidättää ja maksaa ansiopäivärahasta ulosottoviranomaiselle sen määräämän osuuden. Ansiopäivärahan saajalle jää päivärahasta maksettavaksi oikeusministeriön vuosittain vahvistaman suojaosuuden suuruinen osuus.

Jos jäsenelle on maksettu toimeentulotukea odotettavissa olevaa ansiopäivärahaa tai muuta kassan maksamaa etuutta vastaan, on kassan maksettava etuus ennakkoa vastaavalta osalta takaisin kunnan toimielimelle.

Jos Kela on maksanut elatustukea elatusvelvollisen laiminlyötyä elatusavun maksamisen, on työttömyyskassan maksettava elatusvelvollisen jäsenen ansiopäivärahaan sisältyvä lapsikorotus Kelalle.