Näin haet etuutta / Muutoksista ilmoittaminen

Muutoksista ilmoittaminen

Jos olosuhteissasi tapahtuu sellainen muutos, joka saattaa vaikuttaa oikeuteesi saada etuutta tai pienentää etuuden määrää, sinun tulee viipymättä ilmoittaa muutoksesta kassalle.

Velvollisuus tietojen antamiseen perustuu työttömyysturvalain 11 luvun 2 §.

Muutokset voit ilmoittaa verkkopalvelun kautta tai postitse. Osa tiedoista on myös mahdollista ilmoittaa puhelimitse.

Valitse alta tarkemmat ohjeet muutoksista ilmoittamiseen.

Jäsenyystietojen muutokset (tilinumero, lapsitiedot, yhteystiedot)

Tilinumero

Uusi tilinumero on aina ilmoitettava kassalle kirjallisesti. Uuden tilinumeron voit ilmoittaa:

 • Netta-verkkopalvelussa Omat tiedot/Yhteystiedot -osiossa,
 • merkitsemällä sen hakemukseen,
 • lähettämällä sen verkkopalvelun kautta liitteenä tai
 • postitse.


Tilinumeron muutoksesta ei ole mahdollista ilmoittaa puhelimitse.

 

Lapsitiedot

Lapsikorotuksen saamiseksi, ilmoita kassalle alle 18-vuotiaiden huollettavien lastesi syntymäajat. Jos huollettavien lapsiesi lukumäärä muuttuu, ilmoita siitä kassalle esimerkiksi viestillä verkkopalvelun kautta (Viestintä -> Kirjoita uusi viesti).

Vuonna 2017 lapsikorotuksen suuruus on

 • yhdestä lapsesta 5,23 €/päivä,
 • kahdesta lapsesta yhteensä 7,68 €/päivä ja
 • kolmesta tai useammasta lapsesta yhteensä 9,90 €/päivä

 

Huollettavana lapsena pidetään:

 • kanssasi samassa taloudessa asuvaa biologista lasta tai ottolasta
 • avo- tai aviopuolisosi lasta, jos lapsi asuu kanssasi samassa taloudessa
 • toisessa taloudessa asuvaa lasta, josta olet velvollinen maksamaan elatusapua

 

Lapsikorotus myönnetään sille, joka on elatusvelvollinen. Lapsikorotusta ei siis voida myöntää sijaisvanhemmalle, kasvattivanhemmalle tai oheishuoltajalle.

 

Yhteystiedot

Voit muuttaa omia yhteystietojasi (esim. osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite) verkkopalvelussa, merkitsemällä tiedot hakemukseen tai puhelimitse.

Päivärahan määrään vaikuttavat muutokset (sosiaalietuudet, kotihoidontuki, osa-aikaeläke tai osatyökyvyttömyyseläke, sivutoiminen yritystulo ja maatilatalouden tulo)

Tarkista lista sosiaalietuuksien vaikutuksesta päivärahan suuruuteen. Alla laajemmin tietoa kotihoidontuesta, osa-aikaeläkkeestä tai osatyökyvyttömyyseläkkeestä ja sivutoimisesta yritystulosta sekä maatilatalouden tulosta.

 

Kotihoidontuki

Jos saat kotihoidon tukea, on kassalle toimitettava päätös kotihoidon tuesta. Jos puolisosi/avopuolisosi saa kotihoidontukea, merkitse hakemukselle tarkemmat tiedot puolison työssäkäynnistä sekä siitä, kuka lasta hoitaa.

Kotihoidontuen päätöksen voit lähettää kassalle verkkopalvelun kautta tai postitse.

Kun kotihoidontuki lakkaa, toimita päätös kotihoidontuen lakkautuksesta kassalle verkkopalvelun kautta tai postitse.

 

Osa-aikaeläke tai osatyökyvyttömyyseläke

Jos sinulle myönnetään osa-aikaeläke tai osatyökyvyttömyyseläke, toimita kassalle asiasta annettu päätös joko verkkopalvelun kautta tai postitse.

Lähetä myös kassalle vuosittain uusi päätös eläkkeen suuruudesta (indeksitarkistuksen vuoksi).

 

Sivutoiminen yritystulo ja maatilatalouden tulo

Jotta kassa voi tarkistaa sivutoimisen yritystulon ja maatilatalouden tulon, on sinun toimitettava kassalle viimeksi vahvistettu henkilökohtainen verotuspäätös. Verotuspäätöksen erittelyosa tarvitaan, jos olet osakas osakeyhtiössä tai osuuskunnassa tai olet yhtiömies avoimessa tai kommandiittiyhtiössä.

Kuolinpesän osakkaan on toimitettava sekä viimeksi vahvistettu henkilökohtainen verotuspäätös että viimeksi vahvistettu kuolinpesän verotuspäätös.

Työttömyyden päättyminen (yli kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyö, vanhuuseläkettä tai muuta päivärahan saamisen estävä etuus, sairauspäiväraha)

Jos päivärahan hakemisesi päättyy kokonaan tai määräajaksi, ilmoita siitä hakemuksessa.

 

Vastaanotat yli kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön

Ilmoita TE-toimistolle, että vastaanotat yli kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön. Merkitse työn alkaminen myös viimeiseen päivärahahakemukseesi.

 

Saat vanhuuseläkettä tai muuta päivärahan saamisen estävää etuutta

Ilmoita vanhuuseläkkeen tai muun päivärahan saamisen estävän etuuden alkamisesta viimeistään viimeisen päivärahahakemuksen yhteydessä.

Jos olet syntynyt 1950 tai myöhemmin ja saat lisäpäiväpäiviltä etuutta kassasta, voi sinulla olla oikeus vanhuuseläkkeeseen 62 -vuotiaana. Tällöin riittää, että sinulle on maksettu lisäpäivinä yksikin päivä.

Vanhuuseläkehakemuksen liitteeksi tarvitset työttömyyskassan todistuksen työttömyyspäivärahan lisäpäivistä, jonka voit pyytää työttömyyskassalta, kun olet hakemassa päivärahaa eläkettä edeltävältä kuulta. Kerro, että tarvitset todistusta eläkkeen hakemiseksi 62-vuotiaana.

Työttömyysetuutta ei haeta kassasta sen jälkeen, mistä lukien hakee vanhuuseläkettä. Eläke voi alkaa hakemista seuraavan kuukauden alusta. Eläkettä ei voida myöntää takautuvasti.

 

Haet sairauspäivärahaa

Jos haet sairauspäivärahaa Kelasta, ilmoita sairaudesta hakemuksessasi ja ilmoita hakemuksessa myös, että olet hakenut sairauspäivärahaa Kelasta. Sinulla voi olla oikeus saada kassasta ansiopäivärahaa sairauspäivärahan omavastuun ajalta (sairastumispäivä + 9 seuraavaa arkipäivää, mukaan lukien lauantait), jos olet saanut työttömyysetuutta välittömästi ennen sairastumista. Ilmoita sairauslomajaksot aina myös TE-toimistolle, jotta se voi lähettää kassalle lausunnon sairausloman kestosta. Kun saat Kelasta päätöksen sairauspäivärahasta, toimita se kassalle.

Muutokset työsuhteeseen (lomautus päättyy irtisanomiseen, kokoaikainen työsuhde osa-aikaiseksi)

Jos työsuhteesi päättyy tai muuttuu esimerkiksi osa-aikaiseksi, ilmoita siitä hakemuksessa.

 

Lomautus päättyy irtisanomiseen

Jos lomautuksesi päättyy irtisanomiseen, toimita kassalle kopio irtisanomisilmoituksesta ja työtodistuksesta sekä palkkatodistus työsuhteen päättymiseen asti. Ilmoita työsuhteen päättymisestä myös TE-toimistoon.

 

Kokoaikainen työsuhde osa-aikaiseksi

Jos kokoaikainen työsuhteesi muuttuu osa-aikaiseksi työnantajan aloitteesta, lähetä kassalle kopio työsopimuksesta ja palkkatodistus kokoaikatyön päättymiseen asti.

Vuorottelukorvauksen maksamiseen vaikuttavat muutokset

Vuorottelukorvauksen saajan on ilmoitettava välittömästi työ- ja elinkeinotoimistolle ja työttömyyskassalle korvauksen maksamiseen vaikuttavista muutoksista esimerkiksi työhön menosta.

Vuorottelukorvaukseen ei ole oikeutta ajalta, jolta

 • saat työnantajaltasi palkkaa (ei koske luontoisetuuksia, joiden saaminen vuorottelusopimuksen mukaan jatkuu vuorotteluvapaan ajan, tai työnantajan kustantamaa koulutusta)
 • suoritat varusmies- tai siviilipalvelusta (kertausharjoitusten ajalta sinulla on kuitenkin oikeus vuorottelukorvaukseen)
 • olet yli kaksi viikkoa kestävässä kokoaikatyössä muun työnantajan palveluksessa
 • harjoitat päätoimista yritystoimintaa
 • saat sairausvakuutuksen mukaista sairauspäivärahaa (pois lukien omavastuupäivät)
 • saat sairausvakuutuslain mukaista äitiys-, isyys- tai vanhempainrahaa, erityishoitorahaa tai sinulle on myönnetty lomaa raskauden, synnytyksen tai lapsen hoidon vuoksi
 • saat kansaneläkelain mukaista työkyvyttömyyseläkettä tai kuntoutustukea
 • saat täyden työkyvyttömyyden perusteella maksettavaa etuutta jonkin muun lain nojalla
 • saat kansaneläkelain tai työeläkelakien mukaista varhennettua vanhuuseläkettä tai yksilöllistä vanhuuseläkettä tai täyteen eläkkeeseen oikeuttavien palveluvuosien perusteella vanhuuseläkettä
 • saat työttömyyseläkettä
 • saat koulutustukea
 • saat kuntoutustukea tai ansionmenetyskorvausta tapaturmavakuutuksen, liikennevakuutuksen tai sotilasvammalain perusteella
 • suoritat vapausrangaistusta rangaistuslaitoksessa

 

Tulot vuorotteluvapaan aikana

Vuorottelukorvausta vähentävät vapaan aikana saadut palkka- ja muut työtulot siten, että korvauksen perusteeksi tulee soviteltu päiväraha. Yli kahden viikon kokoaikatyön ajalta ei ole oikeutta korvaukseen.

Mikäli vuorotteluvapaan aikana maksetaan vuorotteluvapaata edeltäneeltä työssäoloajalta ansaittuja korvauksia, ei niitä vähennetä vuorottelukorvauksesta. Esimerkiksi vuorotteluvapaan aikana maksettu lomaraha ja erilaiset voitto- ja tulospalkkiot eivät vaikuta vuorottelukorvauksen suuruuteen.

Työttömyysturvaa vähentävät lakisääteiset etuudet (kuten lasten kotihoidontuki) vähentävät myös vuorottelukorvausta.

akt

 

itf

tatsi