Usein kysyttyä / Usein kysyttyä / Muut kysymykset

Muut kysymykset

Valitse alta haluamasi kysymys.

Miten kotihoidon tuki vaikuttaa päivärahaani ja voinko saada samanaikaisesti päivärahaa sekä kotihoidontukea?

Kotihoidontukea ja päivärahaa on mahdollista saada samanaikaisesti.

 

Jos kotihoidontuki on myönnetty hakijalle, kotihoidon tuki vähennetään hakijan päivärahasta.

 

Jos kotihoidontuki on myönnetty puolisolle, kotihoidontuki vaikuttaa seuraavasti:

a) molemmat ovat työttömiä: kotihoidontuki vähennetään vain kotihoidontukea saavan puolison päivärahasta

b) puoliso hoitaa itse lasta kotona (esim. hoitovapaalla): vähennystä EI tehdä

c) puoliso työssä / opiskelee / työkyvytön / yms.: kotihoidontuki vaikuttaa vähentävästi hakijan päivärahaan

d) jos lapsi on säännöllisesti osankin aikaa hoidossa kodin ulkopuolella, kotihoidontuki vähennetään päivärahan saajan päivärahasta.

 

Muista toimittaa kotihoidontukipäätös kassalle, myös silloin kun kotihoidontukeen tulee muutoksia.

Miten voin ilmoittaa kassalle uuden tilinumeron?

Tilinumeron voit ilmoittaa kassalle vain kirjallisesti.

Kätevimmin ilmoitat uuden tilinumerosi kassalle Netta-verkkopalvelussa Omat tiedot/Yhteystiedot -osiossa.

Aloitan päätoimisen yritystoiminnan, mutta haluan säilyttää jäsenyyteni ennallaan. Mistä tulosta maksan jäsenmaksua?

Jäsenyyden säilyminen palkansaajakassassa edellyttää jäsenmaksujen maksamista kerran kuussa. Jäsenmaksun määräytymisperusteena käytetään sitä palkkatuloa, jota henkilö on saanut viimeisessä ennen yrittäjyyttä olleessa työssäoloehdon täyttävässä palkkatyössä.

Työttömän henkilön on ilmoitettava yritystoiminnastaan tai sen aloittamisesta TE -toimistolle ja työttömyyskassalle.

Yritystoimintaa harjoittava henkilö voi liittyä yrittäjäkassaan (AYT tai SYT) tai säilyttää jäsenyytensä palkansaajakassassa enintään 18 kuukauden ajan yritystoiminnan aloittamisesta. Tämän jälkeen Kuljetusalan Työttömyyskassa (palkansaajakassa) ei enää voi enää maksaa yrittäjäksi katsottavalle henkilölle etuutta. Yrittäjän määritelmä työttömyysturvalaissa eroaa esimerkiksi työeläkelakien mukaisesta yrittäjän määritelmästä.

AYT | Ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassa

SYT | Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa

Lisätietoa: Yrittäjän työttömyysturva

Pitääkö syntyneestä lapsesta ilmoittaa kassaan saadakseen lapsikorotuksen vai saako kassa tiedot automaattisesti jostakin?

Lapsikorotusta haetaan ilmoittamalla kassalle alle 18-vuotiaiden huollettavien lasten syntymäajat. Hakijan tulee itse ilmoittaa tiedot uusista perheenjäsenistä, sillä kassa ei saa tietoja muualta. Kassa tarkistaa muuttuneet lapsitiedot hakijan ilmoituksen perusteella (esim. samassa taloudessa asuvat puolison lapset, vastasyntyneet) Väestörekisterikeskuksesta.

Lapsikorotusta voi hakea takautuvasti 3 kuukauden ajalta.

Puolisoni soitti kassan puhelinpalveluun selvittääkseen päiväraha-asioitani, mutta hänelle ei kerrottu mitään, miksi?

Kuljetusalan Työttömyyskassa käsittelee jäsentensä henkilötietoja luotettavasti ja vastuullisesti. Tietoja ei luovuteta ilman jäsenen lupaa kenellekään, jolla ei ole tietojen saamiseen laillista oikeutta tai jäsenen antamaa valtakirjaa. Tietoja ei anneta ilman valtakirjaa ulkopuolisille, vaikka kysymyksessä olisi esim. oma puoliso, työpaikan luottamusmies tai ammattiliiton edustaja.

Jos tietosuojaoikeuksia loukataan, voi työttömyyskassa saada tietosuojavaltuutetun määräämän sakon, huomautuksen, korjauspyynnön tai tietojenkäsittelykiellon. Varmistaakseen ettei tietosuojaloukkauksia synny, tulee jäsenen toimittaa aina työttömyyskassalle valtakirja, kun toinen henkilö tai organisaation edustaja hoitaa jäsenen asiaa tai pyytää kassalta tietoja.
Mikäli haluat, että toinen henkilö tai organisaatio pyytää työttömyyskassalta tietojasi, kassa suosittelee valtakirjalomakkeen käyttämistä. Myös avoin asianajovaltakirja käy, kun siitä käy ilmi valtakirjan antajan henkilötiedot sekä valtuutetun tiedot, päiväys ja valtakirjan antajan allekirjoitus. Samoin muu vapaamuotoinen yksilöity valtakirja käy, kunhan siinä on valtakirjan antajan henkilötiedot, valtuutetun tiedot sekä tieto siitä, mihin tarkoitukseen valtuutus on annettu, päiväys ja valtakirjan antajan allekirjoitus. Kassa hyväksyy myös jäsenen suojatun Netta-verkkopalvelun kautta ilmoittaman valtuutuksen, josta käy ilmi kenelle valtuutus on annettu sekä valtuutuksen tarkoitus.


Täytäthän valtakirjalomakkeen huolellisesti. Mikäli annettu valtakirja on puutteellisesti täytetty, ei valtuutettu voi asioida puolestasi työttömyyskassan kanssa. Työttömyyskassa ei pyydä täydentämään valtakirjaa, jos se on puutteellisesti täytetty.


Valtuutus on voimassa korkeintaan kaksi vuotta allekirjoituspäivästä. Säilytä itselläsi tieto antamistasi valtuutuksista ja tarvittaessa huolehdi valtuutusten peruuttamisesta tai uudistamisesta. Valtuutus uudistetaan uudella valtakirjalla ja peruutetaan vapaamuotoisella kirjallisella ilmoituksella työttömyyskassalle.


Valtakirja on voimassa aikaisintaan sen saapumispäivämäärästä lukien tai siitä päivämäärästä, kun se on saapunut tiedoksi Kuljetusalan Työttömyyskassalle.
Toimita valtakirja työttömyyskassalle Netta-verkkopalvelun, muun salatun yhteyden välityksellä tai postitse. Älä koskaan käytä henkilötietojesi toimittamiseen suojaamatonta sähköpostia.

Työskentelen laivalla ja työskentelyjaksojen väliin osuu aina välillä työttömyysjaksoja. Miksi minun täytyy toimittaa kassalle joka kerta kopio työsopimuksesta?

Kassa tarvitsee jokaisen hakemuksen liitteeksi kopiot hakemuksen ajalle osuneiden työsuhteiden työsopimuksista ja palkkalaskelmista. Työsopimus tarvitaan, sillä siitä selviää tarkat työskentelykaudet sekä se, miten pitkään esim. hakemuskauden lopussa alkanut työ tulee kestämään. Kun kassalla on tarkat tiedot työsuhteista, vältytään turhilta lisämaksuilta ja takaisinperinnöiltä.

Työnantaja osa-aikaisti kokoaikaisen työsuhteeni yksipuolisesti. Miten toimin?

Jos sinut on työsopimuslain tarkoittamalla tavalla osa-aikaistettu kokoaikatyöstä, on sinulla oikeus saada irtisanomisajan palkka kokoaikatyön palkkana. Pituus määräytyy työsuhteen keston perusteella työsopimuslain ja työehtosopimusten mukaisesti.

Jos sinut on osa-aikaistettu työnantajan suorittaman yksipuolisen taloudellisista ja tuotannollista syistä tapahtuneen osa-aikaistamisen johdosta, toimita hakemuksen liitteenä myös työnantajan antama ilmoitus osa-aikaistamisesta ja muut tarvittavat liitteet. Hakemisjakson ajalta toimitat aina myös vastaavan ajan palkkalaskelman.

Työnantajan suorittama osa-aikaistaminen voi tulla voimaan vasta irtisanomisajan kuluttua. Tuotannollisista ja taloudellisista syistä toteutettavat osa-aikaistamiset kuuluvat yhteistoimintalaissa säädetyn yhteistoimintamenettelyn piiriin. Työsuhde ei tällöin pääty, se vain jatkuu osa-aikaisena.

Osa-aikaistetulla työntekijällä on oikeus saada soviteltua työttömyyspäivärahaa. Jotta sinulla on oikeus työttömyyskassan maksamaan soviteltuun päivärahaan, ei työnantajan kanssa saa sopia osa-aikaistamisesta. Jos osa-aikaisuus perustuu omasta aloitteesta tapahtuneeseen työajan lyhentämiseen, ei oikeutta soviteltuun päivärahaan ole.

Milloin työssäoloehtoni täyttyy?

Työssäoloehtosi täyttyy, kun olet työskennellyt työttömyyttä edeltävän 28 kuukauden aikana vähintään 26 kalenteriviikkoa. Ellet ole työskennellyt vähintään yhtä työssäoloehdon täyttävää kalenteriviikkoa 30.12.2013 lukien, on työssäoloehtosi pituus vähintään 34 kalenteriviikkoa.

Jokaisena työssäoloehdon täyttävänä kalenteriviikkona sinulla on pitänyt olla työtä vähintään 18 tuntia ja palkkasi on pitänyt ollut työehtosopimuksen mukainen. Ellei työalalla ole työehtosopimusta, kokoaikatyöstä saatavan palkan vuonna 2017 tulee olla vähintään 1 187 euroa kuukaudessa.

Päivärahaa hakevalla on myös oltava jäsenyyttä vähintään työssäoloehtoon vaadittavan rajan ja työssäoloehdon on pitänyt täyttyä jäsenyysaikana.

akt

 

itf

tatsi