Siirry sisältöön

Tietoa Työttömyyskassasta

Kuljetusalan Työttömyyskassaan kuuluu asiamiespiirien Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry:n, Suomen Merimies-Unioni ry:n sekä Posti- ja logistiikka-alan Unioni PAU ry:n sopimusaloilla työskentelevät työntekijät.

Työttömyyskassan toimintaa säätelee työttömyyskassalaki sekä kassan säännöt ja etuuksien maksatusta kukin etuuslaki.

Työttömyyskassa on keskinäisen vastuun perusteella toimiva yhteisö, jonka jäseninä on kassan säännöissä mainituilla aloilla työskenteleviä palkkatyöntekijöitä. Työttömyyskassan tarkoituksena on työttömyysturvalaissa tarkoitetun ansioturvan sekä vuorottelukorvauksen järjestäminen jäsenilleen. Työttömyyskassa ei saa harjoittaa muuta kuin laissa tarkoitettua toimintaa.

Työttömyysturvan toimeenpanoa johtaa, ohjaa ja kehittää ylimpänä viranomaisena toimeentuloturvaan liittyvien asioiden osalta sosiaali- ja terveysministeriö ja työvoimapoliittisten asioiden osalta työ- ja elinkeinoministeriö. Työttömyyskassoissa etuuksien toimeenpanoa valvoo Finanssivalvonta. Finanssivalvonta valvoo ja tarkastaa, että työttömyyskassat noudattavat lakia ja hyvää vakuutustapaa ja käyttävät toiminnassaan asianmukaisia menettelytapoja. Finanssivalvonta seuraa ja arvioi valvottaviensa taloudellista asemaa, johtamis-, valvonta- ja riskienhallintajärjestelmiä, toimintaedellytyksiä sekä toimintaympäristön muutoksia.

Kassan hallinto ja organisaatio

Kuljetusalan Työttömyyskassassa ylintä päätösvaltaa käyttää vuosittain kokoontuva edustajisto.

Kassan hallitus edustaa kassaa ja johtaa kassan käytännön toimintaa. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja 10 jäsentä.

Työttömyyskassan kotipaikka on Helsinki ja toimialueena koko Suomi. Kuljetusalan Työttömyyskassan palveluksessa on noin 38 työttömyysturvan ammattilaista.

Hakemusten käsittely sekä jäsenten neuvontapalvelu tapahtuu neljässä maksutiimissä, joissa kussakin on neljä etuuskäsittelijää. Etuuskäsittelijöiden esimiehinä toimivat palvelupäälliköt Anu Kalteva, Raili Karell ja Mari Oksanen. Työttömyyskassan johtajana toimii Anne Liikanen, palvelu- ja kehitysjohtajana Annika Skogberg ja hallintosihteerinä Annina Sandelin.

Työttömyysturvaan liittyvä lainsäädäntö

Työttömyysturvalaki

Vuorotteluvapaalaki

Työttömyyskassalaki

Hallintolaki

Palkanmääritysasetus

Laki julkisesta työvoima – ja yrityspalvelusta

Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta

Työsopimuslaki

Vuosilomalaki

Työaikalaki