Dagpenning / Medlems- och arbetsvillkor

Medlems- och arbetsvillkor


För att få förmånerna som arbetslöshetskassan utbetalar måste personen uppfylla medlemsvillkoret och arbetsvillkoret samt ha betalat medlemsavgiften enligt kassans stadgar.

Ett medlemskap i Bil- och Transportbranschens Arbetarförbund AKT ry eller i Finlands Sjömans-Union medför även medlemskapet i Transpostbranshernas Arbetslöshetskassa. Det är även möjligt att ansluta sig endast till Transportbranschens Arbetslöshetskassa.
 
Löntagarkassans medlemsvillkor uppfylls då personen har varit medlem i kassan, dvs. försäkrad, åtminstone de närmast föregående 34 veckorna. Läs om medlemsvillkoret för företagare här .

En skriftlig anhållan om att få bli medlem i kassan skall göras till kassans styrelse, till ett ombud som fått fullmakt från styrelsen eller till en tjänsteman som sköter medlemsärenden.

Arbetsvillkoret för löntagare uppfylls då personen har haft lönearbete under 34 kalenderveckor under medlemstiden och arbetstiden har varit minst 18 timmar per kalendervecka. Arbetet behöver inte vara i en period, utan veckor som räknas in i arbetsvillkoret kan samlas under granskningsperioden, dvs. de närmast föregående 28 månaderna före anmälan som arbetslös arbetssökande har lämnats in. Därtill krävs att lönen som har utbetalats för arbetet är kollektivavtalsenligt. Om branschen saknar kollektivavtal måste lönen för heltidsarbete vara minst 1173 euro per månad (2016).
 
På sökandens begäran kan man i arbetsvillkoret även beakta en sådan period om fyra veckor som följer på varandra, under vilken den sammanlagda arbetstiden uppgår till minst 80 timmar fördelat på respektive vecka.

Om arbetsgivaren för samma period får den högsta förhöjda lönesubventionen (grundstöd och tilläggsdel) som arbets- och näringscentralen beviljar för lönekostnader eller för samma period får arbetsmarknadsstöd och sysselsättningsstöd som avses i lagen om offentlig arbetskraftsservice, kan hälften av arbetet inkluderas i arbetsvillkoret. De veckor som inte kan inkluderas förlänger granskningstiden. Om arbetsgivaren har fått annan lönesubvention inkluderas i arbetsvillkoret alla veckor som uppfyller arbetsvillkoret.

I arbetsvillkoret inräknas inte den arbetstid som har sparats i en arbetstidsbank. Om sökanden däremot är ledig på basis av tid som sparats i arbetstidsbanken räknas detta in i arbetsvillkoret på samma sätt som t.ex. semester.

Arbete som en person har utfört när han eller hon har fått partiell sjukpenning räknas inte in i arbetsvillkoret.

Förlängning av granskningsperioden för arbetsvillkoret

Granskningsperioden på 28 månader förlängs om personen av godtagbar orsak inte kan vara tillgänglig på arbetsmarknaden. Granskningsperioden förlängs med högst sju år.
 
Godtagbara orsaker till förlängning är i regel:

- deltagande i en sysselsättningsfrämjande tjänst som arbets- och näringsbyrån har föreskrivit

- sjukdom

- tid då personen har fått partiell sjukpenning

- anstaltsvård

- rehabilitering

- värnplikt

- civiltjänstgöring

- studier på heltid

- alterneringsledighet

- barnabörd

- vård av ett högst 3-årigt barn

- närståendevård eller familjevård om inte vårdarbetet har varit ringa till omfattningen

- delinvalidpension eller deltidspension om antalet arbetstimmar per vecka är mindre än 18
frihetstraff ?

- lönesubventionstid som inte inkluderas i arbetsvillkoret

- kombinationssubventionstid som inte inkluderas i arbetsvillkoret

- huvudsakligt arbete som inte beaktas i arbetsvillkoret: arbete i FN eller dess specialorganisation eller i en annan

- internationell organisation vars verksamhet Finland deltar i samt arbete i ett s.k. tredje land som enligt
internationella avtal inte kan räknas till godo i Finlands arbetslöshetssystem, au-pair-arbete

- stipendieperioder - om längden på stipendieperioden inte på annat sätt framgår ur stipendiebeslutet räknas längden genom att dela stipendiet som beviljats för arbetet med antalet månader under året för vilket det

- skattefria stipendiet har beviljats

- annan orsak som är jämförbar med dessa.

Arbetsvillkorets giltighet

Arbetsvillkoret upphör att gälla då personen har varit borta från arbetsmarknaden i över sex månader utan godtagbar orsak. Detta gäller både löntagare och företagare. Arbetslöshetskassan kan betala förmåner först när personen på nytt uppfyller arbetsvillkoret. Arbetsvillkoret avbryts också om personen under den tid då han eller hon är medlem i löntagarkassan är företagare på heltid i mer än 18 månader.

Undantag i beräkningen av arbetsvillkoret:

Avvikande branscher

Branscher med avvikande arbetstidsarrangemang har sina egna bestämmelser om hur de veckospecifika arbetstidskraven uppfylls. Till dessa branscher hör t.ex. undervisningsarbete, hemarbete i arbetsavtalsförhållande och konstnärligt, skapande eller uppvisningsarbete.

Till exempel inom undervisningen ska arbetstiden vara minst hälften av en heltidsanställd timlärares minsta antal arbetstimmar per vecka om det finns heltidsanställda timlärare inom undervisningsområdet. Om det inte finns heltidsanställda timlärare inom undervisningsområdet i fråga ska arbetstiden vara minst åtta veckotimmar.

I branscher där det utförs skapande arbete eller uppvisningsarbete granskas arbetstiden på följande sätt: Om anställningen är kortare än en månad och det skapande arbetets eller uppvisningsarbetets andel är avgörande, kan alla de kalenderveckor inkluderas i arbetsvillkoret under vilka den beskattningsbara inkomsten som personen får för detta arbete har varit minst 1173 € (2016) under en granskningsperiod på en månad.

Fyra veckors period

På sökandens begäran kan man i arbetsvillkoret även beakta en sådan period om fyra på varandra följande veckor under vilken den sammanlagda arbetstiden uppgår till minst 80 timmar fördelat på respektive vecka.

Lönesubvention

Om arbetsgivaren för samma period får den högsta förhöjda lönesubventionen som arbets- och näringscentralen beviljar för lönekostnader kan hälften av arbetet beaktas i arbetsvillkoret. Detta gäller också arbetsmarknadsstöd för samma period och sysselsättningsstöd som avses i lagen om offentlig arbetskraftsservice.

Deltidspension och delinvalidpension

Om personen har uppfyllt arbets- och medlemsvillkoret före deltids- eller delinvalidpensionens början fastställs dagpenningen på basis av förtjänsten för heltidsarbete före pensionen även om arbetsvillkoret inte skulle uppfyllas under deltids- eller delinvalidpensionen.

Partiell sjukpenning och nedsatt sjuklön

I arbetsvillkoret beaktas inte arbete som personen har utfört när han eller hon har fått partiell sjukpenning. Den tid för vilken personen har fått nedsatt sjuklön på basis av kollektivavtalet eller tjänstekollektivavtalet beaktas inte heller. Däremot förlängs arbetsvillkorets granskningsperiod för denna period.

Arbetstidsbank

Arbetstid som överförs för att sparas i en arbetstidsbank beaktas inte i arbetsvillkoret. Däremot beaktas den tid då sökanden har med utnyttjande av tid sparad i arbetstidsbanken varit ledig och fått motsvarande lön under denna tid.

Nollställning av dagarna och 80 % skyddregel

Arbetsvillkoret kan också skaffas under den period när dagpenning utbetalas. Då talar man om att dagarna nollställs. Om personen får jämkad dagpenning antecknas i anställningsuppföljningen varje sådan kalendervecka under vilken personen har arbetat minst 18 timmar. Arbetsvillkoret uppfylls för sökanden när det sammanlagda antalet veckor under granskningsperioden på 28 månader är 34. Maximitiden på 500 dagpenningsdagar avbryts även om maximitiden på 500 dagar inte har utnyttjats. Arbetslöshetskassan räknar ut dagpenningbeloppet på nytt och drar av en sju dagars självrisktid från början av den nya betalningsperioden. Dagpenningar som har betalats tidigare nollställs och en ny betalningsperiod på 500 dagar påbörjas. I dessa situationer är dagpenningen minst 80 % av den tidigare totala dagpenningen utan barntillägg. Då de 500 dagpenningsdagarna har uppfyllts kan skyddsregeln på 80 procent inte tillämpas.

Uppföljning av arbetsvillkoret

På grund av uppföljningen av arbetsvillkoret ska man även anmäla de perioder för vilka man inte ansöker om dagpenning till arbetslöshetskassan, t.ex. arbete som varar över två veckor, sjukdomstider osv. Kassan kan inte betala dagpenning om det finns "outredda" veckor emellan.

Det är viktigt att be arbetsgivaren om löne- och arbetsintyg genast då anställningen har upphört. Arbetslöshetskassan kan behöva dem för en mycket lång tidsperiod för att uppfölja arbetsvillkoret.

akt

 

itf

tatsi