Information om förmåner / Alterneringsledighet

Alterneringsledighet

Alterneringsledigheten baseras på frivillighet. Arbetstagaren har ingen subjektiv rätt till alterneringsledighet, utan det måste avtalas skriftligen med arbetsgivaren.

Alterneringsledighet är ett arrangemang där en arbetstagare som arbetat heltid eller vars arbetstid är mer än 75 procent av den arbetstid som tillämpas i branschen för en heltidsarbetande arbetstagare övergår i alterneringsledighet i enlighet med ett avtal som tecknats med arbetsgivaren.

Personen som vikarierar för den alterneringslediga ska ha varit arbetslös kontinuerligt eller i delar i minst 90 kalenderdagar innan anställningen börjar. Arbetslöshetens längd beräknas för de 14 månader som föregått alterneringsledigheten. Arbetslöshetsvillkoret gäller inte en arbetslös arbetssökande under 30 år som tog sin yrkes- eller högskoleexamen för högst ett år sedan. En dags arbetslöshet räcker också om vikarien är under 25 år eller över 55 år när alterneringsledigheten börjar.

Personen som återvänder från alterneringsledighet har rätt att återvända till sitt tidigare eller ett jämförbart arbete. Vikarien för den alterneringslediga behöver inte anställas att utföra samma uppgifter som den alterneringslediga gjort, men arbetstiden ska vara minst lika lång som den alterneringsledigas.

akt

 

itf

tatsi