Information om förmåner / Arbetslöshetsskyddsterminologi

Arbetslöshetsskyddsterminologi

Nollställning av maximibetalningstiden

Arbetslöshetskassan nollställer alltid (500)/400/300 dagars räknare när en medlem har arbetat minst i 26 veckor under 28 månaders period. Till arbetsvillkoret räknas med alla veckor som innehåller minst 18 arbetstimmar om lönen har varit kollektivavtalsenlig. Om det inte finns något kollektivavtal inom branschen, måste lönen för heltidsarbete vara år 2017 minst 1 187 €/månad. Dagpenningens storlek omdefinieras och de betalda arbetslöshetsdagarna nollställs alltid när 26 veckors arbetsvillkor har uppfyllts, även om det fanns arbetslöshetsdagar kvar. Dagpenningen omdefinieras även om arbetslöshetsdagar inte har betalats efter föregående definiering av dagpenningen.

 

Arbetsvecka och arbetsvillkor

För att uppfylla arbetsvillkoret duger en kalendervecka under vilken man har arbetat i minst 18 timmar och lönen har varit i enlighet med kollektivavtalet. Om branschen inte har något kollektivavtal, måste månadslönen för heltidsarbetet år 2017 vara minst 1187 € för att arbetet ska gälla för arbetsvillkoret.

 

Arbetsvillkor

Arbetsvillkoret för löntagare är 26 arbetsveckor. Arbetsvillkoret bör uppfyllas under en granskningsperiod på 28 månader som föregår arbetslösheten. Arbetsvillkoret behöver inte uppfyllas av en sammanhängande anställning, utan man kan också få ihop arbetsveckor till exempel av tillfälligt arbete. Arbetsvillkoret bör uppfyllas medan man är medlem i en kassa. Den 28 månaders granskningsperiod i samband med arbetsvillkoret kan förlängas av godtagbara skäl, till exempel studier på heltid, oavlönad sjukledighet, värnplikt och vård av barn under 3 år.

 

Barntillägg

I inkomstrelaterad dagpenning ingår barntillägg om man försörjer barn under 18 år. Barntillägget år 2017 utgör 5,23 euro för ett barn, 7,68 euro för två barn och 9,90 euro för tre eller flera barn. I alterneringsersättningen ingår inget barntillägg.

 

Den första ansökan

Arbetslöshetskassan behöver alltid en ansökan om inkomstrelaterad dagpenning när man ansöker om dagpenning för första gången eller om mer än sex månader har gått sedan man senast ansökt om dagpenning. Om man arbetar till exempel tre månader, kan man ansöka om dagpenning med en ytterligare ansökan som man får per post i samband med varje utbetalning.

 

Företagare

När det gäller utkomstskydd för arbetslösa kan en person som arbetar som löntagare anses som en heltidsanställd företagare. Till exempel en person som arbetar och får lön i makens företag anses som företagare. Då kan man inte försäkra sig i en löntagarkassa.

En deltidsföretagare kan få dagpenning om företagsverksamheten anses som så liten att sökanden kan samtidigt motta heltidsarbete. Det är Arbets- och näringsbyrån, inte arbetslöshetskassan, som avgör om man är deltidsföretagare.

 

Försäkringsvillkor

Försäkringsvillkoret betyder medlemskapsvillkoret. För att få inkomstrelaterad dagpenning måste en medlem alltså vara medlem i en arbetslöshetskassa i minst 26 veckor  och uppfylla arbetsvillkoret under den tiden.

 

Inkomstrelaterad dagpenning

Inkomstrelaterad dagpenning består av en grunddel, en förtjänstdel och ett barntillägg. Grunddelen är lika stor som den fulla grunddagpenning som utbetalas av FPA (2017, 32,40€/dag). Förtjänstdelen är 45 procent av skillnaden mellan daglönen och grunddelen. Om månadslönen överstiger grunddagpenningens 105-faldiga storlek (3078,00 € år 2017), är förtjänstdelen 20 procent av den del som överskrider denna gräns. Förtjänstdelens storlek är relaterad till den försäkrades löneinkomster.

Daglönen beräknas av medelvärdet av den sökandes löneinkomster. En medlem i arbetslöshetskassan som uppfyller villkoren för utbetalning av inkomstrelaterad dagpenning, till exempel medlemskaps- och arbetsvillkoret, kan få inkomstrelaterad dagpenning.

 

Jämkad dagpenning

Arbetslöshetskassan kan utbetala jämkad dagpenning om den sökande arbetar på deltid eller arbetar på heltid i högst två veckor. Jämkad dagpenning beräknas så att hälften av den skattepliktiga lönen som överstiger skyddsdelen på 300 euro/månad (eller 279 euro/fyra veckor) dras av från den fulla inkomstrelaterade dagpenningen.

 

Jämkad dagpenning och maximitid

Jämkade betalda dagar med inkomstrelaterad dagpenning förbrukar maximitiden för inkomstrelaterad dagpenning i långsammare takt än normalt.

Exempel: Om den inkomstrelaterade dagpenningen för en helt arbetslös person är 50 euro per dag och personen erhåller 200 euro per månad i jämkad inkomstrelaterad dagpenning förbrukar han under månaden fyra dagar av maximitiden (200/50=4).

Förhöjd förtjänstdel som betalas i jämkad form förbrukar den maximala tiden för betalning av förhöjd förtjänstdel och omställningsskyddets förtjänstdel för varje betald dag oberoende av det utbetalda förmånsbeloppet.

 

Karens

En karens är en 15, 30, 60 eller 90 dagars period under vilken rätt till dagpenning föreligger inte. Arbets- och näringsbyrån fattar beslutet om karenstider. Arbetslöshetskassan kan inte påverka om medlemmen får karens eftersom karens alltid är ett arbetskraftspolitiskt ärende. Om man får karens, skickar Arbets- och näringsbyrån ett arbetskraftspolitiskt utlåtande till arbetslöshetskassan som skickar sitt beslut till den sökande. Beslutet kan överklagas till besvärsnämnden.

 

Löntagare

En löntagare är en anställd vars utkomst är baserad på löneinkomster som han får när han arbetar för en annan. Endast en löntagare kan bli medlem i en löntagarkassa och försäkra sig i en löntagarkassa. Observera att arbete i makens företag inte anses som lönearbete i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (se företagsamhet).

 

Pensionssluss

Inkomstrelaterad dagpenning kan betalas efter maximibetalningstiden tills du fyller 65 år i form av tilläggsdagar om:

  • du är född år 1950–1954 och fyller 59 år innan maximibetalningstiden löper ut
  • du är född år 1955–1956 och fyller 60 år innan maximibetalningstiden löper ut eller
  • du är född år 1957 eller senare och fyller 61 år innan maximibetalningstiden löper ut.


En förutsättning är dessutom att du har arbetat i minst fem år under de senaste 20 åren.

Om man är medlem och tilläggsdagar redan utbetalas, nollställs inga av ens dagar längre och den inkomstrelaterade dagpenningen omdefinieras inte även om man arbetar och uppfyller det nya 26 veckors återinträdesvillkor under utbetalningen av tilläggsdagarna.

 

Självrisktid

Självrisktiden är en period som motsvarar sju arbetsdagar. Det blir alltid en självrisktid när man för första gången ansöker om dagpenning, dvs. att man har uppfyllt det 26 veckors arbetsvillkor. Man får en ny självrisktid i samband med en ny maximibetalningstids nollställning dvs. när man har uppfyllt ett nytt 26 veckors arbetsvillkor.

För en helt arbetslös motsvarar självrisktiden sju vardagar. Om man arbetar på deltid, räknas med sådana timmar som inte innehåller något arbete. Om man har en daglig arbetstid på 4 timmar, man jobbar alltså 20 timmar i veckan, och branschens arbetstid är 40 timmar i veckan, kan man räkna 4 timmar per dag och 20 timmar per vecka med i självrisktiden. För att självrisktiden blir komplett måste man få ihop sammanlagt 7 x 8 självrisktimmar, dvs. 56 timmar.

 

Ytterligare ansökan

Med ytterligare ansökan avses fortsatta ansökningar om inkomstrelaterad dagpenning som postas hem i samband med varje betalningsbrev. Den ytterligare ansökan kan användas om det inte finns mer än 6 månader räknat från den senaste ansökan t.ex. på grund av arbete. Om det finns mer än 6 månader från den senaste ansökan, använd ansökan om inkomstrelaterad dagpenning. Båda ansökningarna kan skickas via kassans nättjänst.

akt

 

itf

tatsi