Så här söker du förmån / Ansökan om dagpenning

Ansökan om dagpenning

Anmälan till TE-byrån

För att få inkomstrelaterad dagpenning måste du anmäla dig som arbetssökande till arbets- och näringsbyrån omedelbart när du blir arbetslös. Du kan inte anmäla dig retroaktivt.

Jobbsökning borde huvudsakligen inledas via TE-tjänsters webbsidor Mina e-tjänster.


OBS! Fr.o.m. 1.7.2017 har det skett vissa ändringar i de sätt på vilka personkunder sköter sina ärenden. Anvisningarna, handlingssätten och tidsfristerna varierar enligt de uppgifter du gett i samband med att du anmält dig som arbetssökande eller gjort ändringar i dina jobbsökaruppgifter.
Läsa mera: Ändringar i personkunders sätt att sköta sina ärenden | TE-tjänster 13.7.2017


Du kan logga in på webbtjänsten med bankkoder eller ett chipförsett personkort. TE-tjänsters instruktioner för skötsel av ärenden: Så sköter du ärenden med oss. Om du av någon anledning inte kan inleda jobbsökning på webben, kan du besöka arbets- och näringsbyrån.

Arbets- och näringsbyrån ger ett bindande utlåtande till arbetslöshetskassan som visar att de lagstadgade arbetskraftspolitiska förutsättningarna för betalning av inkomstrelaterad dagpenning uppfylls för din del. Om du t.ex. studerar på heltid eller bedriver företagsverksamhet på heltid har du inte rätt till inkomstrelaterad dagpenning. Efter anmälan bedömer du tillsammans med arbetsmyndigheten hurdan hjälp du eventuellt behöver och gör dig en plan för hur du ska söka jobb och hur arbets- och näringsbyrån kan hjälpa dig med jobbsökandet.

För mer exakt information får du från: http://www.te-tjanster.fi/te/sv/index.html.

 

Ansökan om dagpenning

Inkomstrelaterad dagpenning betalas endast ut på basis av ansökan. Du kan ansöka om inkomstrelaterad dagpenning via nättjänsten, telefonkassan (fungerar bara på finska) eller traditionell post. Kassan skickar även en ansökningsblankett med informationspaketet när du har anmält dig som arbetslös arbetssökande hos arbets- och näringsbyrån.

Inkomstrelaterad dagpenning ansöks i efterhand i perioder om fyra veckor eller en kalendermånad. Undantaget är den första ansökan om inkomstrelaterad dagpenning, som du kan skicka till kassan redan när du har varit arbetslös i två veckor från måndag till söndag. Om din arbetslöshet börjar mitt i veckan ska du fylla i den första ansökan fram till slutet av den ifrågavarande veckan samt för de två efterföljande veckorna. Om ansökningsperioden inkluderar deltidsarbete ska du ansöka om dagpenning enligt det ifrågavarande arbetets löneutbetalningsperioder, dvs. om löneutbetalningsperioden för deltidsarbetet är en kalendermånad ska du ansöka om dagpenning per kalendermånad.

Ansökan om dagpenning ska fyllas i noggrant enligt anvisningarna på formuläret och bilagor som behövs för handläggning ska bifogas formuläret. En bristfälligt ifylld ansökan fördröjer handläggningen.

Ange som förklaring vid varje dag (även lördag och söndag) om du har:

  • varit arbetslös
  • arbetat (ange även arbetstimmarna)
  • varit permitterad
  • varit sjuk (ange också om du har fått lön under sjuktiden eller om du har ansökt om sjukdagpenning hos Fpa)
  • tagit ut pekkasdagar (ange timmarna)
  • haft en av arbetsgivaren betalad söckenhelgdag
  • varit på avlönad semester
  • varit i en sysselsättningsfrämjande tjänst (SF-service)
  • varit borta från en sysselsättningsfrämjande tjänst (frånvaro från SF-tjänsten)

 

Om du fyller i ansökan i nättjänsten och inte hittar någon förklaring som passar din situation kan du välja Annan och skriva in informationen för varje dag i förklaringsfältet med egna ord.

Fyll i ansökan från och med den första arbetslöshetsdagen. Kassan beaktar självriskdagarna och övriga eventuella ersättningslösa dagar.

 

Skicka in ansökan

Skriv under och skicka in ansökan inklusive bilagor till kassan tidigast den sista dagen som du ansöker för. Enklast är att skicka in ansökan via nättjänsten, men du kan också skicka in pappersansökan till adressen: Transportbranschens Arbetslöshetskassa, PB 65, 00531 Helsingfors.

Du kan även personligen lämna in ansökan i kundtjänsts brevlåda på adressen Broholmsgatan 3–5, 00530 Helsingfors, eller lämna in den hos förbundets regionkontor, som postar den till kassan.

Ansökningar om dagpenning behandlas i ordning utifrån ankomstdatum. Du kan följa handläggningen av din ansökan via nättjänsten. Under spalten Aktuellt på förstasidan publicerar vi på vardagar dessutom information om handläggningsläget.

När ansökan har behandlats skickar kassan ett skriftligt beslut till dig.

Om kassan har avslagit din ansökan om inkomstrelaterad dagpenning t.ex. för en av arbets- och näringsbyrån fastställd karenstid eller för periodiseringsperioden för en ekonomisk förmån ska du i samband med nästa ansökan skicka in en fritt formulerad förklaring till hur du använt din tid under den ifrågavarande perioden. Kassan behöver en sammanhängande förklaring till din tidsanvändning, så meddela kassan med en fritt formulerad förklaring om du har varit arbetslös eller arbetat under karenstiden/periodiseringen (om du har arbetat ska du skicka in ett löneintyg till kassan).

Kassan skickar en fortsättningsansökan för inkomstrelaterad dagpenning med det första utbetalningsmeddelandet. Du kan skicka in fortsättningsansökan praktiskt och utan porto via nättjänsten.

Du måste ansöka om inkomstrelaterad dagpenning senast tre månader efter att du blivit arbetslös eller från och med den dag som du vill få den utbetald. Tidsfristen på tre månader gäller också fortsättningsansökningar samt ansökan om barntillägg och kostnadsersättning. Tidsfristen beräknas från och med den dag som kassan tagit emot ansökan.

 

Förskottsbetalning

Arbetslöshetskassan kan betala ut arbetslöshetsdagpenning till den som är berättigad till det i förskott baserat på ansökan utan beslut.  Det utbetalda förskottet kvittas mot den arbetslöshetsförmån som beviljas senare. Om ingen rätt till förmån uppstår kan den krävas tillbaka. Ett överklagbart beslut lämnas när ärendet behandlas slutligt.

Förskottet kan betalas ut tidigast när det har gått en månad sedan ansökan om dagpenning anhängiggjordes. Förskott ska begäras separat per telefon på 09-613 111 eller genom att skicka ett formulär för begäran via nättjänsten. Förskottet betalas ut till en helt arbetslös eller helt permitterad person. Förskottet betalas ut i samma storlek som grunddagpenningen utan barntillägg och högst för 43 dagar. Förskott betalas inte ut till personer som har fått utkomststöd under ansökningsperioden.

akt

 

itf

tatsi