Så här söker du förmån / Meddela om förändring

Meddela om förändring

Om det sker ändringar i dina förhållanden som kan påverka din rätt att få förmån eller minska storleken på förmånen ska du omedelbart meddela kassan om ändringarna.

Skyldigheten att lämna information baseras på kapitel 11 § 2 i lagen om utkomstskydd för arbetslösa.

Du kan meddela ändringarna via nättjänsten eller per post. Du kan även meddela en del av uppgifterna per telefon.

Se närmare anvisningar för hur du meddelar ändringar nedan.

Ändringar i medlemsuppgifter (kontonummer, information om barn, kontaktuppgifter)

Kontonummer

Ett nytt kontonummer ska alltid meddelas kassan skriftligen. Du kan meddela det nya kontonumret:

 • genom att ange det i ansökan,
 • via Netta nättjänsten (Egna uppgifter - > Kontaktuppgifter),
 • genom att skicka det som en bilaga via nättjänsten eller
 • via post.


Du kan inte meddela ett ändrat kontonummer per telefon.

 

Information om barn

För att få barntillägg ska du meddela kassan födelsedatumen för barn under 18 år som är under din vårdnad. Om antalet barn under din vårdnad ändras ska du meddela kassan t.ex. med ett meddelande via Netta nättjänsten (Kommunikation -> Skriv ett nytt meddelande).

År 2017 är storleken på barntillägget

 • 5,23 €/dag för ett barn,
 • totalt 7,68 €/dag för två barn och
 • totalt 9,90 €/dag för tre eller fler barn.

 

Som barn under vårdnad betraktas:

 • ett biologiskt barn eller adoptivbarn som bor i samma hushåll som du
 • ett barn till din sambo eller make/maka, om barnet bor i samma hushåll som du
 • ett barn som bor i ett annat hushåll och som du är skyldig att betala underhållsbidrag för.

 

Barntillägg beviljas den som är underhållsskyldig. Barntillägget kan alltså inte beviljas en fosterförälder eller extra vårdnadshavare.

 

Kontaktuppgifter

Du kan ändra dina kontaktuppgifter (t.ex. adress, telefonnummer, e-postadress) i nättjänsten, genom att ange uppgifterna i ansökan eller per telefon.

Ändringar som påverkar storleken på dagpenningen (sociala förmåner, hemvårdsstöd, deltidspension eller delinvalidpension, näringsinkomst från bisyssla och inkomst från jordbruk)

Se hur sociala förmåner påverkar dagpenningen här. Nedan hittar du mer information om hemvårdsstöd, deltidspension och delinvalidpension, näringsinkomst från bisyssla och inkomst från jordbruk.

 

Hemvårdsstöd

Om du får stöd för vård i hemmet ska du skicka in ett beslut om hemvårdsstöd till kassan. Om din make/maka eller sambo får hemvårdsstöd ska du lämna närmare information i ansökan om hans/hennes arbete och vem som sköter barnet.

Du kan skicka in beslutet om hemvårdsstöd via nättjänsten eller per post.

När hemvårdsstödet dras in ska du skicka in beslutet om indragning av hemvårdsstöd till kassan via nättjänsten eller per post.

 

Deltidspension eller delinvalidpension

Om du beviljas deltidspension eller delinvalidpension ska du skicka in beslutet om det till kassan via nättjänsten eller per post.

Skicka också årligen in ett nytt beslut om storleken på pensionen till kassan (för indexjustering).

 

Näringsinkomst från bisyssla och inkomst från jordbruk

För att kassan ska kunna granska näringsinkomst från bisyssla eller inkomst från jordbruk måste du skicka in det senast fastställda personliga beskattningsbeslutet till kassan. Beskattningsbeslutets specificeringsdel behövs om du är andelsägare i ett aktiebolag eller ett andelslag eller bolagsman i ett öppet bolag eller kommanditbolag.

Dödsbodelägare ska skicka in det senast fastställda personliga beskattningsbeslutet och dödsboets senaste fastställda beskattningsbeslut.

När arbetslöshet upphör (heltidsarbete i mer än två veckor, ålderspension eller annan förmån som förhindrar utbetalning av dagpenning, sjukdagpenning)

Om du slutar ansöka om dagpenning helt eller under en bestämd period ska du ange det i ansökan.

 

Du får ett heltidsarbete som varar i över två veckor

Meddela arbets- och näringsbyrån att du får ett heltidsarbete som varar i över två veckor. Ange när arbetet börjar i din sista ansökan om dagpenning.

 

Du får ålderspension eller annan förmån som förhindrar utbetalning av dagpenning

Ange när du börjar få ålderspension eller annan förmån som förhindrar utbetalning av dagpenning senast i samband med den sista ansökan om dagpenning.

Om du är född 1950 eller senare och får förmån för tilläggsdagar från kassan kan du ha rätt till ålderspension som 62-åring. Då räcker det att du har fått betalt för en tilläggsdag.

Som bilaga till ansökan om ålderspension behöver du ett intyg över tilläggsdagar till arbetslöshetspenning från arbetslöshetskassan. Du kan be arbetslöshetskassan om ett sådant intyg när du ansöker om dagpenning för månaden före pensionen. Tala om att du behöver ett intyg för att ansöka om pension som 62-åring.

Du ska inte längre ansöka om arbetslöshetsförmån hos kassan efter det datum som du ansöker om ålderspension. Pensionen kan börja månaden efter ansökan. Pension kan inte beviljas retroaktivt.

 

Du ansöker om sjukdagpenning

Om du ansöker om sjukdagpenning hos Fpa ska du ange din sjukdom i ansökan och även ange att du har ansökt om sjukdagpenning hos Fpa. Du kan ha rätt att få inkomstrelaterad dagpenning av kassan för sjukdagpenningens självrisktid (insjukningsdag + 9 efterföljande vardagar, inklusive lördagar) om du har fått arbetslöshetsförmån direkt innan du blev sjuk. Meddela även arbets- och näringsbyrån om dina sjukledighetsperioder så att de kan skicka ett utlåtande om sjukledighetens längd till kassan. När du får ett beslut om sjukdagpenning från Fpa ska du skicka in det till kassan.

Ändringar i arbetsförhållande (permittering slutar med uppsägning, heltidsanställning blir deltidsanställning)

Om ditt arbetsförhållande upphör eller ändras till t.ex. en deltidsanställning ska du ange det i din ansökan.

 

Permittering slutar med uppsägning

Om din permittering slutar med uppsägning ska du skicka en kopia på uppsägningsmeddelandet och arbetsintyget samt ett löneintyg fram till att arbetsförhållandet upphörde till kassan. Meddela även arbets- och näringsbyrån om att arbetsförhållandet har upphört.

 

Heltidsanställning blir deltidsanställning

Om din heltidsanställning blir en deltidsanställning på arbetsgivarens initiativ ska du skicka en kopia på arbetsavtalet och ett löneintyg fram till att heltidsarbetet upphörde till kassan.

Ändringar som påverkar utbetalning av alterneringsersättning

Mottagaren av alterneringsersättning ska omedelbart meddela arbets- och näringsbyrån och arbetslöshetskassan om ändringar som påverkar utbetalningen av ersättning, som t.ex. att han/hon arbetat.

Du har inte rätt till alterneringsersättning för period som du

 • får lön av arbetsgivaren (gäller inte naturaförmåner som du enligt alterneringsavtalet fortsätter att få under alterneringsledigheten eller utbildning som bekostas av arbetsgivaren)
 • genomför bevärings- eller civiltjänst (för reservövningsperioden har du dock rätt till alterneringsersättning)
 • arbetar heltid i minst två veckor hos en annan arbetsgivare
 • bedriver näringsverksamhet som huvudsyssla
 • får sjukdagpenning enligt sjukförsäkringen (med undantag för självriskdagar)
 • får moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning eller specialvårdspenning enligt sjukförsäkringslagen eller har beviljats ledighet på grund av graviditet, förlossning eller vård av barn
 • får invalidpension eller rehabiliteringsstöd enligt folkpensionslagen
 • får en förmån på grund av full arbetsoförmåga med stöd av någon annan lag
 • får förtida ålderspension enligt folkpensionslagen eller arbetspensionslagarna alternativt individuell ålderspension eller ålderspension på basis av fullt antal tjänsteår som berättigar till full pension
 • får arbetslöshetspension
 • får utbildningsstöd
 • får rehabiliteringsstöd eller ersättning för inkomstbortfall från olycksfallsförsäkring, trafikförsäkring eller på basis av lag om skada ådragen i militärtjänst
 • sitter av ett frihetsstraff vid en straffinrättning

 

Inkomster under alterneringsledigheten

Löne- och andra arbetsinkomster som man haft under ledigheten dras av från alterneringsersättningen så att grunden för ersättningen blir en jämkad dagpenning.  Vid heltidsarbete i mer än två veckor har man inte rätt till någon ersättning.

Om ersättningar som har intjänats under arbetet som har föregått alterneringsledigheten betalas ut under alterneringsledigheten dras de inte av från alterneringsersättningen. Semesterpenning och olika vinst- och resultatarvoden som betalats ut under alterneringsledigheten påverkar till exempel inte alterneringsersättningens storlek.

Lagstadgade förmåner som dras av från arbetslöshetsskyddet (som stöd vid vård av barn i hemmet) dras också av från alterneringsersättningen.

akt

 

itf

tatsi