Vanliga frågor / Företagarens arbetslöshetsskydd

Företagarens arbetslöshetsskydd

Vem är en företagare

Med företagare avses enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa en person som utför förvärvsarbete utan att stå i ett arbetsavtals- eller tjänsteförhållande.

Enligt lagen betraktas också en person som står i ett arbetsförhållande som en företagare, om personen, endera ensam eller tillsammans med sin familj, äger en tillräckligt stor andel av det företag där han eller hon arbetar.

Som delägare anses du vara företagare om

1. du arbetar i ledande ställning i ett aktiebolag, av vilket

  • du själv äger minst 15 procent,
  • du tillsammans med din familj äger minst 30 procent, eller
  • din familj äger minst 30 procent

 

2. du arbetar i ett aktiebolag, av vilket

  • du själv äger minst 50 procent,
  • du tillsammans med din familj äger minst 50 procent, eller
  • din familj äger minst 50 procent av bolaget.

 

Familjemedlem till den som arbetar som företagare betraktas hans/hennes make/maka (även sambo), egna barn och föräldrar som bor tillsammans med honom/henne i gemensamt hushåll. En person anses ha ledande ställning i ett företag om han/hon är verkställande direktör för eller styrelsemedlem i ett aktiebolag eller on han/hon har motsvarande ställning i ett aktiebolag.

Ta reda på om du är företagare enligt lagen. Kontrollera också om du omfattas av företagares eller löntagares arbetslöshetsförsäkring om du arbetar i ett familjeföretag.

 

Företagsverksamhet som huvud- eller bisyssla

Företagsverksamhet kan utövas som huvud- eller bisyssla. TE-byrån utreder huruvida företagsverksamheten utgör ett hinder för utbetalning av dagpenning efter att du har varit arbetslös i fyra månader. Företagsverksamhet som bisyssla utgör inget hinder för medlemskap i en löntagarkassa eller för betalning av inkomstrelaterad dagpenning.

 

Övergång till företagsverksamhet eller lönarbete

När du övergår från löntagare till företagare kan inkomstrelaterad dagpenning betalas till dig under arbetslöshetsperioden enligt det arbetsvillkor som har ackumulerats under perioden som löntagare om mindre än 18 månader har förflutit sedan företagsverksamheten inleddes och om arbetsvillkoret för företagare ännu inte har uppfyllts. Under denna 18 månaders period kan du vara kvar som medlem i löntagarkassan eller flytta till företagarkassan. Observera att arbetsvillkoret för företagare inte ackumuleras i löntagarkassan.

När du övergår från företagare till löntagare kan inkomstrelaterad dagpenning betalas till dig under arbetslöshetsperioden enligt det arbetsvillkor som ackumulerats under perioden som företagare om arbetsvillkoret för löntagare ännu inte har uppfyllts. Vid anställningens början kan du vara kvar som medlem i företagarkassan eller flytta till löntagarkassan. Observera att arbetsvillkoret för löntagare inte ackumuleras i företagarkassan.

I Finland finns det två arbetslöshetskassor för företagare:

AYT | Yrkesutövarnas och företagarnas arbetslöshets­kassa
Banvaktsgatan 2 B
00520 HELSINGFORS
tel. 09 2535 3100

SYT | Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland
Mannerheimvägen 76 A
PB 999, 00101 Helsingfors
tel. 09 622 4830

 

Mer information: TYJ | Dagpenning för företagare

akt

 

itf

tatsi