Vanliga frågor / Sökande av ändring

Sökande av ändring

Ändring om arbetslöshetskassans beslut kan sökas hos besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden. Om medlem i kassan är missnöjd med beslutet, skall han anföra skriftligt besvär, som riktas till besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden. Besvären skickas till kassan. I det beslut som kassan meddelar finns det alltid en besvärsundervisning, där det lämnas anvisningar för att anföra besvär, ifall det finns anledning därtill.

Besvären skall tillställas kassan senast 30 dagar efter att besvärsställaren har fått del av beslutet. Kassan skall därefter sända besvärsskriften och de handlingar som samlats vid handläggningen av ärendet jämte kassans utlåtande till besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden. Kassan tillställer besvärsställaren information om de handlingar som samlats vid handläggningen av ärendet och kassans utlåtande.

Den som är missnöjd med beslutet av besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden, kan söka ändring i detta hos försäkringsdomstolen. Besvären tillställs kassan, vilken tillställer försäkringsdomstolen handlingarna tillsammans med sitt eget utlåtande. I försäkringsdomstolens beslut får inte ändring sökas genom besvär.
 

akt

 

itf

tatsi