Siirry sisältöön

Återkrav

Har en arbetslöshetsförmån betalts utan grund eller till ett för stort belopp, skall den överbetalda förmånen återkrävas. Återkravssituationer uppstår, då mottagaren av arbetslöshetsförmån inte alls har haft rätt till förmånen eller då förmånen har utbetalats till ett för stort belopp.

Innan beslut om återkrav meddelas skall mottagaren av den för stora betalningen alltid höras, dvs. tillfälle skall beredas denne att lämna utredning i återkravsärende. Syftet med hörandet är att utreda förmånstagarens uppfattning om återkravsgrunden och återkravets storlek samt läget för mottagaren av den överstora betalningen med hänsyn till eftergift av återkravet.

I regel skall det för mycket utbetalade beloppet återkrävas till sitt fulla belopp. Återkrav kan helt eller delvis frångås, om det anses skäligt och förmånen inte har utbetalats på felaktiga grunder på grund av förmånstagarens svikliga förfarande eller om beloppet av den utan grund utbetalade förmånen är ringa.

Många återkravssituationer orsakas även av de situationer då förmånstagaren retroaktivt beviljas pension eller annan retroaktiv socialförmån för samma tid, då han har fått arbetslöshetsförmån. I dessa situationer får arbetslöshetskassan återkräva den utan grund utbetalade arbetslöshetsförmånen från den retroaktiva prestation som beviljas av pensions eller försäkringsanstalten.

För att undvika återkrav av dagpenning uppge i ansökan om dagpenning arbetsdagar, sjukdagar, semesterdagar, dagar på utlandsresa, ändringar i sociala förmåner m.fl. faktorer som eventuellt påverkar rätten till dagpenning. Vid osäkra situationer är det skäl att kontakta kassan.