Siirry sisältöön

Dagpenningskalkylator

INFO

Typen av dagpenning

Välj om du ansöker om arbetslöshetsdagpenning eller alterneringsersättning.

INFO

Månadslön

Fyll i din genomsnittliga bruttolön i fältet.

Vid fastställandet av inkomstrelaterad dagpenning beaktas lönen under minst 26 veckor (6 mån).

INFO

Barn

Meddela antalet barn under 18 år som du försörjer.

Barnförhöjningen betalas för högst 3 barn under 18 år att försörja. Barnförhöjningen fogas inte till alterneringsersättningen.

INFO

Förskottinnehållning %

Inkomstrelaterad dagpenning och alterneringsersättning är beskattningsbara inkomsterna.

Om förskottninginnehållning görs enligt löneskattekort, görs det med minst 25 procentenhet. Du kan beställa ett ändringsskattekort från skattemyndigheten för förmånen. Förskottsinnehållningen på den inkomstrelaterade dagpenningen följer i detta fall skattekortet utan höjning av procenten.

INFO

Förhöjd förtjänstdel

Förutsättningar för förhöjd förtjänstdel: Förhöjd förtjänstdel

Inkomster och förmåner som minskar den inkomstrelaterade dagpenningen

INFO

Inkomster från deltidsarbete

Ange i fältet din arbetsinkomst du har haft under ansökningsperioden för inkomstrelaterad dagpenning om du arbetar deltid, om din arbetstid är förkortad på grund av permittering, om du arbetar heltid i högst två veckor eller om du bedriver företagsverksamhet som bisyssla.

INFO

Sociala förmåner

Ange i fältet det förmånsbelopp du fått under ansökningsperioden om det är en social förmån som ska avdras.

Följande förmåner förhindrar betalning av inkomstrelaterad dagpenning:

 • moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning
 • specialvårds- eller specialmoderskapspenning
 • rehabiliteringspenning eller motsvarande ersättning för inkomstbortfall
 • arbetslöshetspension
 • invalidpension
 • full ålderspension
 • förtida ålderspension
 • individuell förtidspension
 • dagpenning eller partiell sjukdagpenning enligt sjukförsäkringslagen
 • dagpenning enligt lagen om olycksfallsförsäkring
 • ersättning för inkomstbortfall enligt trafikförsäkringslagen och arbetslöshetspension
 • avträdelsestöd
 • generationsväxlingspension
 • utbildningsstöd
 • LPA-dagpenning för sjukförsäkringens självrisktid

Följande förmåner minskar den inkomstrelaterade dagpenningen:

 • delinvalidpension
 • deltidspension
 • ålderspension som inte grundas på fullt antal arbetade år
 • tilläggspension ordnad av arbetsgivaren
 • avträdelsepension
 • ersättning för inkomstbortfall enligt trafikförsäkringsslagen och invalidpension (ej full invaliditet)
 • dagpenning enligt lagen om skada ådragen i militärtjänst
 • dagpenning enligt lagen om olycksfallsförsäkring och olycksfallspension
 • ersättning för inkomstbortfall enligt brottsskadelagen
 • ersättning för förlust av arbetsinkomst (pension) enligt patientskadelagen
 • förmån vid arbetsoförmåga från ett annat land
 • studiestöd, som har beviljats för hela månaden och när studierna har avslutats den 18:e dagen i månaden eller senare
 • hemvårdsstöd (vårdpenning/vårdtillägg)
 • anpassningsbidrag

Förteckningen är inte uttömmande. När en förmån minskas anses månaden ha 21,5 dagar. Varje dag med minskad förmån förbrukar en dag av maximitiden.

Följande sociala förmåner minskar inte den inkomstrelaterade dagpenningen

 • barnbidrag
 • kommunalt stöd för närståendevård eller arvode för familjevård
 • bostadsbidrag
 • familjepensioner, till vilka även försörjnings- och tilläggsförsörjningspensioner räknas
 • militärunderstöd
 • utkomststöd enligt socialvårdslagen
 • handikappbidrag
 • vårdbidrag enligt folkpensionslagen
 • menersättning enligt lagen om olycksfallsförsäkring, andel som motsvarar livräntans grundränta
 • livränta och tilläggsränta enligt lagen om skada ådragen i militärtjänst
 • extra krigspensioner
 • frontmannapension, ersättningar för särskilda kostnader enligt trafikförsäkringslagen, lagen om olycksfallsförsäkring och lagen om skada ådragen i militärtjänst
 • moderskapsunderstöd
 • adoptionsbidrag

Ovan nämnda förmåner minskas inte heller när de har beviljats enligt lagen i ett annat land.

INFO

Medlemsavgift %

Vuonna 2020 kassan jäsenmaksu on 0,38% ennakonpidätyksenalaisesta palkkatuloista ja kassan maksamista etuuksista kassan sääntöjen mukaisesti.

Kokonaisjäsenmaksuprosentti:

 • AKT:n jäsenille 1,8 %
 • SMU:n jäsenille 1,55 %

 

Työttömyyskassa perii jäsenmaksun itse suoraan kassan maksamista etuuksista.