Siirry sisältöön

Ansökan och betalning om dagpenning

Anmälan till TE-byrån

För att få inkomstrelaterad dagpenning måste du anmäla dig som arbetssökande till arbets- och näringsbyrån omedelbart när du blir arbetslös. Du kan inte anmäla dig retroaktivt.

Jobbsökning borde huvudsakligen inledas via TE-tjänsters webbsidor Mina e-tjänster.

Arbets- och näringsbyrån ger ett bindande utlåtande till arbetslöshetskassan som visar att de lagstadgade arbetskraftspolitiska förutsättningarna för betalning av inkomstrelaterad dagpenning uppfylls för din del. Om du t.ex. studerar på heltid eller bedriver företagsverksamhet på heltid har du inte rätt till inkomstrelaterad dagpenning. Efter anmälan bedömer du tillsammans med arbetsmyndigheten hurdan hjälp du eventuellt behöver och gör dig en plan för hur du ska söka jobb och hur arbets- och näringsbyrån kan hjälpa dig med jobbsökandet.

Ansökan om dagpenning

Inkomstrelaterad dagpenning betalas endast ut på basis av ansökan. Du kan ansöka om inkomstrelaterad dagpenning via nättjänsten eller traditionell post.

Inkomstrelaterad dagpenning ansöks i efterhand i perioder om fyra veckor eller en kalendermånad. Undantaget är den första ansökan om inkomstrelaterad dagpenning, som du kan skicka till kassan redan när du har varit arbetslös eller permitterad i två veckor. Om din arbetslöshet alltså börjar mitt i veckan ska du fylla i den första ansökan fram till söndag av den andra veckan. Om ansökningsperioden inkluderar deltidsarbete ska du ansöka om dagpenning enligt det ifrågavarande arbetets löneutbetalningsperioder, dvs. om löneutbetalningsperioden för deltidsarbetet är en kalendermånad ska du ansöka om dagpenning per kalendermånad.

Ansökan om dagpenning ska fyllas i noggrant enligt anvisningarna på formuläret och bilagor som behövs för handläggning ska bifogas formuläret. En bristfälligt ifylld ansökan fördröjer handläggningen.

Ange som förklaring vid varje dag (även lördag och söndag) om du har:

 • varit arbetslös
 • arbetat (ange även arbetstimmarna)
 • varit permitterad
 • varit sjuk (ange också om du har fått lön under sjuktiden eller om du har ansökt om sjukdagpenning hos Fpa)
 • tagit ut pekkasdagar (ange timmarna)
 • haft en av arbetsgivaren betalad söckenhelgdag
 • varit på avlönad semester
 • varit i en sysselsättningsfrämjande tjänst (SF-service)
 • varit borta från en sysselsättningsfrämjande tjänst (frånvaro från SF-tjänsten)

Om du fyller i ansökan i nättjänsten och inte hittar någon förklaring som passar din situation kan du välja Annan och skriva in informationen för varje dag i förklaringsfältet med egna ord.

Fyll i ansökan från och med den första arbetslöshetsdagen. Kassan beaktar självriskdagarna och övriga eventuella ersättningslösa dagar.

Skicka in ansökan

Skriv under och skicka in ansökan inklusive bilagor till kassan tidigast den sista dagen som du ansöker för. Enklast är att skicka in ansökan via nättjänsten, men du kan också skicka in pappersansökan till adressen: Transportbranschens Arbetslöshetskassa, PB 65, 00531 Helsingfors.

Ansökningar om dagpenning behandlas i ordning utifrån ankomstdatum. Du kan följa handläggningen av din ansökan via nättjänsten. Under spalten Aktuellt på förstasidan publicerar vi på vardagar dessutom information om handläggningsläget.

När ansökan har behandlats skickar kassan ett skriftligt beslut till dig antinger per post eller elektroniskt till nättjänst om du väljer att motta beslut elektroniskt.

Om kassan har avslagit din ansökan om inkomstrelaterad dagpenning t.ex. för en av arbets- och näringsbyrån fastställd karenstid eller för periodiseringsperioden för en ekonomisk förmån ska du i samband med nästa ansökan skicka in en fritt formulerad förklaring till hur du använt din tid under den ifrågavarande perioden. Kassan behöver en sammanhängande förklaring till din tidsanvändning, så meddela kassan med en fritt formulerad förklaring om du har varit arbetslös eller arbetat under karenstiden/periodiseringen (om du har arbetat ska du skicka in ett löneintyg till kassan).

Du måste ansöka om inkomstrelaterad dagpenning senast tre månader efter att du blivit arbetslös eller från och med den dag som du vill få den utbetald. Tidsfristen på tre månader gäller också fortsättningsansökningar samt ansökan om barntillägg och kostnadsersättning. Tidsfristen beräknas från och med den dag som kassan tagit emot ansökan.

Bilagor till ansökan

Sökande av inkomstrelaterad dagpenning ska ge kassan de uppgifter som behövs för att behandla ansökan. Om det sker förändringar i dina förhållanden som påverkar din rätt till dagpenning ska du omedelbart meddela kassan om dem.

Bilagor som behövs för behandling av den första ansökan om inkomstrelaterad dagpenning:

 • Ett löneintyg från arbetsgivaren för minst 26 arbetsveckor
  • Om du har haft flera arbetsförhållanden under de 26 veckor som föregår din arbetslöshet ska du lämna in ett separat löneintyg för varje arbetsförhållande.
  • Semesterpenning, semesterersättning, extra poster som betalades ut när arbetsförhållandet upphörde samt eventuella oavlönade perioder ska specificeras i löneintyget. Om tidsperioden på löneintyget inkluderar lön för mindre än 18-timmars kalenderveckor ska dessa kalenderveckor och lönerna för dem specificeras separat.
  • Vi rekommenderar att du ber din arbetsgivare fylla i ett löneintyg för arbetslöshetskassa.
 • Kopia på arbetsavtal
 • Kopia på arbetsintyg
 • Kopia på uppsägningsmeddelande
  • från arbetsgivaren om du har sagts upp alt. ditt eget om du har sagt upp dig själv
 • Permitteringsmeddelande om du har permitterats
 • Beskattningsbeslut inklusive förklaringsdelar för den senast fastställda beskattningen om du har näringsinkomst eller äger ett jordbruk.
 • Beslut om och det sista utbetalningskvittot på social förmån som påverkar dagpenningen, t.ex. stöd för vård av barn i hemmet (även makens/makans stöd).
 • Skattekort om du har ansökt om ett ändringsskattekort för förmån Du kan också beställa skattekortet direkt till kassan genom Skatteverkets nättjänst.
 • Ordning på medlemsavgifterna. Kontrollera att dina medlemsavgifter är i ordning hos ditt förbunds medlemsregister (eller hos kassan, om du är individmedlem i kassan). Om du har betalat medlemsavgifterna själv, dvs. om arbetsgivaren inte uppbär medlemsavgiften, ska du bifoga kvittot på den senast betalda medlemsavgiften.

Om du ansöker om jämkad dagpenning eller har haft en visstidsanställning eller påbörjar ett tidsbestämt arbete eller deltidsarbete ska du även bifoga:

 • en kopia på arbetsavtalet eller en skriftlig förklaring av de centrala arbetsvillkoren från arbetsgivaren
 • ett lönebesked för arbetet som utförts under ansökningsperioden, dvs. löneperioden.

Ansökan om jämkad dagpenning

Du kan ha rätt till jämkad inkomstrelaterad dagpenning i följande situationer:

 1. Du arbetar deltid eller har flera deltidsarbeten.
 2. Du har ett heltidsarbete som varar i högst två veckor.
 3. Din dagliga arbetstid har förkortats på grund av permittering.
 4. Du har inkomst från en näringsverksamhet som du driver som bisyssla.
 5. Du har förhindrats från att arbeta på grund av en arbetskonfliktsåtgärd som inte påverkar dina arbetsvillkor eller arbetsförhållanden.

Jämkad inkomstrelaterad dagpenning ansöks alltid retroaktivt i perioder om fyra veckor eller en kalendermånad. Se vilken ansökningsperiod som passar din situation nedan:

Deltidsarbete eller heltidsarbete som varar i högst två veckor

Om du arbetar deltid eller har ett heltidsarbete som varar i högst två veckor granskas din arbetstid i perioder om fyra kalenderveckor eller en månad. Din ansökningsperiod fastställs då utifrån din löneutbetalningsperiod.

Flera deltidsarbeten

Om du har flera deltidsarbeten samtidigt och de har olika långa löneutbetalningsperioder kan du fråga kassan om vilken ansökningsperiod som passar din situation bäst.

Permittering

Arbetstiden för permitterade granskas per kalendervecka. Om din arbetsdag har förkortats genom permittering ska du ansökan om dagpenning per löneutbetalningsperiod, men du ska ändå fylla i ansökan fram till söndagen efter att löneutbetalningsperioden upphör.

Fyll i ansökan

När du ansöker om dagpenning för första gången ska du använda ansökan om inkomstrelaterad dagpenning i nättjänsten. I fortsättningen, när din första ansökan har behandlats, kan du använda ansökan om fortsatt inkomstrelaterad dagpenning (förändringsbar) i nättjänsten för att ansöka om jämkad dagpenning.

Ange ”i arbete” och utförda arbetstimmar för varje arbetsdag i ansökan. Det är mycket viktigt att du meddelar alla dina arbetstimmar i ansökan om dagpenning och att de stämmer med arbetstimmarna i löneuppgifterna. Kom även ihåg att ange s.k. pekkasdagar i ansökan. Om du inte meddelar alla dina arbetstimmar i ansökan om dagpenning drar handläggningen av din ansökan ut på tiden eftersom vi måste begära ytterligare information.

Bilagor till ansökan

Bifoga alltid följande till ansökan:

 • Löneuppgifter för tiden som motsvarar den ansökta perioden.
  • Inkomsterna beaktas utifrån intjäningsperiod. Även om din inkomst skulle hamna under skyddsdelen på 300/279 euro ska du ändå skicka in dina löneuppgifter till kassan. Arbetslöshetskassan undersöker användningen av skyddsdel i lönebeskedet och följer intjäningen av veckor som uppfyller arbetsvillkoret.

Bifoga även följande till din första ansökan:

 • En kopia på arbetsavtalet där de centrala villkoren för arbetsförhållandet framgår.

Kom även ihåg att informera arbets- och näringsbyrån om ditt deltidsarbete och betala medlemsavgift från inkomsterna från ditt deltidsarbete – kassan driver in medlemsavgiften från den jämkade inkomstrelaterade dagpenningen åt dig.

Ansökan om dagpenning för period med sysselsättningsfrämjande tjänster

Sysselsättningsfrämjande tjänster avtalas alltid med arbets- och näringsbyrån. Arbetslöshetskassan betalar ut den inkomstrelaterade dagpenning till en person som deltar i sysselsättningsfrämjande tjänster som personen skulle ha rätt till vid arbetslöshet. Det kan även finnas möjlighet att få förhöjd förtjänstdel och kostnadsersättning för perioden med sysselsättningsfrämjande tjänster. Inkomstrelaterad dagpenning kan betalas ut för period med sysselsättningsfrämjande tjänster även om du inte skulle ha rätt till det som arbetslös på grund av självrisktid, ersättningslös tidsfrist eller arbetsskyldighet eller begränsning i anknytning till yrkesutbildning.

Mer information om sysselsättningsfrämjade tjänster på TE-byråns webbsidor.

Fyll i ansökan

Dagpenning för period med sysselsättningsfrämjande tjänster ansöks i perioder om fyra kalenderveckor. Om du ansöker om dagpenning för första gången ska du använda ansökan om inkomstrelaterad dagpenning i nättjänsten.I fortsättningen, när din första ansökan har behandlats, kan du använda ansökan om fortsatt inkomstrelaterad dagpenning (förändringsbar) i nättjänsten för att ansöka om jämkad dagpenning.

Ange ”SF-service” vid punkten ”utredning” i ansökan om dagpenning i nättjänsten. Timuppgifter behöver inte anges för deltagandedagarna i kolumnen ”Arbetstimmar”. Arbets- och näringsbyrån överlämnar ett utlåtande till kassan där det står vilken tjänst du deltar i och hur länge den varar.

Om du är borta från den sysselsättningsfrämjande tjänsten ska du meddela kassan om det i ansökan om dagpenning. Välj då ”frånvaro från SF-tjänst” vid frånvarodagen i nättjänsten och skriv in orsaken i fältet ”utredning” (t.ex. arbetsintervju, arbetsoförmåga eller sjukdom hos barn under 10 år).

Du behöver inte ansöka separat om förhöjd förtjänstdel, kostnadsersättning eller förhöjd kostnadsersättning som betalas ut för period med sysselsättningsfrämjande tjänster, utan de betalas ut automatiskt om du har rätt till dem. Rätt till förhöjningar undersöks på arbets- och näringsbyrån, och kassan informeras om det i ett arbetskraftspolitiskt utlåtande.

Utbetalning av dagpenning

Inkomstrelaterad dagpenning betalas ut i efterhand för högst fem dagar i veckan enligt ansökningsperioderna.

Arbetslöshetsdagpenning för den första ansökan om dagpenning kan betalas ut först efter självrisktiden. Självrisktiden är fem arbetslösa dagar eller en tid som motsvarar fem arbetslösa dagar, då personen har varit arbetslös arbetssökande på arbets- och näringsbyrån.

Fortsättningsansökningar för helt arbetslösa och permitterade personer betalas som snabbast ut inom 2–3 arbetsdagar.

Beskattning av inkomstrelaterad dagpenning

Inkomstrelaterad dagpenning är inkomst som omfattas av förskottsinnehållning.

Indrivningar

Inkomstrelaterad dagpenning är en utmätningsbar utkomstförmån. Kassan håller inne och betalar ut en av utmätningsmyndigheten fastställd andel av den inkomstrelaterade dagpenningen till utmätningsmyndigheten. Kvar att betala till personen som får inkomstrelaterad dagpenning blir en andel som är lika stor som den av justitieministeriet årligen fastställda skyddsdelen.

Om medlemmen har fått utkomststöd mot förväntad inkomstrelaterad dagpenning eller annan förmån från kassan ska kassan betala tillbaka den del av förmånen som motsvarar förskottet till kommunens organ.

Om Fpa har betalat ut underhållsstöd för att den underhållsskyldiga har försummat betalningen av underhållsbidrag ska arbetslöshetskassan betala barntillägget som ingår i den underhållsskyldiga medlemmens inkomstrelaterade dagpenning till Fpa.