Siirry sisältöön

Meddela om förändring

Om det sker ändringar i dina förhållanden som kan påverka din rätt att få förmån eller minska storleken på förmånen ska du omedelbart meddela kassan om ändringarna.

Skyldigheten att lämna information baseras på kapitel 11 § 2 i lagen om utkomstskydd för arbetslösa.

Du kan meddela ändringarna via nättjänsten eller per post. Du kan även meddela en del av uppgifterna per telefon.

Ändringar i medlemsuppgifter

Ett nytt kontonummer ska alltid meddelas kassan skriftligen. Du kan meddela det nya kontonumret via Netta nättjänsten (Egna uppgifter – > Kontaktuppgifter), genom att ange det i ansökan, genom att skicka det som en bilaga via nättjänsten eller per post. Du kan inte meddela ett ändrat kontonummer per telefon.

För att få barntillägg ska du meddela kassan födelsedatumen för barn under 18 år som är under din vårdnad. Om antalet barn under din vårdnad ändras ska du meddela kassan t.ex. med ett meddelande via Netta nättjänsten (Kommunikation -> Skriv ett nytt meddelande). Du kan få barntillägg av max. tre barn. Du kan kolla storleken på barntillägg på TYJ:s webbsidor. Som barn under vårdnad betraktas ett biologiskt barn eller adoptivbarn som bor i samma hushåll som du, ett barn till din sambo eller make/maka, om barnet bor i samma hushåll som du och ett barn som bor i ett annat hushåll och som du är skyldig att betala underhållsbidrag för. Barntillägg beviljas den som är underhållsskyldig. Barntillägget kan alltså inte beviljas en fosterförälder eller extra vårdnadshavare.

Du kan ändra dina kontaktuppgifter (t.ex. adress, telefonnummer, e-postadress) i nättjänsten, genom att ange uppgifterna i ansökan eller per telefon.

Ändringar som påverkar storleken på dagpenningen

Om du får stöd för vård i hemmet ska du skicka in ett beslut om hemvårdsstöd till kassan. Om din make/maka eller sambo får hemvårdsstöd ska du lämna närmare information i ansökan om hans/hennes arbete och vem som sköter barnet. Du kan skicka in beslutet om hemvårdsstöd via nättjänsten eller per post. När hemvårdsstödet dras in ska du skicka in beslutet om indragning av hemvårdsstöd till kassan via nättjänsten eller per post.

Om du beviljas deltidspension eller delinvalidpension ska du skicka in beslutet om det till kassan via nättjänsten eller per post. Skicka också årligen in ett nytt beslut om storleken på pensionen till kassan (för indexjustering).

För att kassan ska kunna granska näringsinkomst från bisyssla eller inkomst från jordbruk måste du skicka in det senast fastställda personliga beskattningsbeslutet till kassan. Beskattningsbeslutets specificeringsdel behövs om du är andelsägare i ett aktiebolag eller ett andelslag eller bolagsman i ett öppet bolag eller kommanditbolag. Dödsbodelägare ska skicka in det senast fastställda personliga beskattningsbeslutet och dödsboets senaste fastställda beskattningsbeslut.

När arbetslöshet upphör

Om du slutar ansöka om dagpenning helt eller under en bestämd period ska du ange det i ansökan.

Meddela arbets- och näringsbyrån att du får ett heltidsarbete som varar i över två veckor. Ange när arbetet börjar i din sista ansökan om dagpenning.

Om du får ålderspension eller annan förmån som förhindrar utbetalning av dagpenning, ange information om detta i ansökan. Beroende på ditt födelseår, kan du vara berättigad till ålderspension när du fyller 62 år, ifall du har fått förmåner genom s.k. tilläggsdagar. Som bilaga till ansökan om ålderspension behöver du ett intyg över tilläggsdagar till arbetslöshetspenning från arbetslöshetskassan. Du kan be arbetslöshetskassan om ett sådant intyg när du ansöker om dagpenning för månaden före pensionen. Tala om att du behöver ett intyg för att ansöka om pension som 62-åring. Du ska inte längre ansöka om arbetslöshetsförmån hos kassan efter det datum som du ansöker om ålderspension. Pensionen kan börja månaden efter ansökan. Pension kan inte beviljas retroaktivt.

Om du ansöker om sjukdagpenning hos Fpa ska du ange din sjukdom i ansökan och även ange att du har ansökt om sjukdagpenning hos Fpa. Du kan ha rätt att få inkomstrelaterad dagpenning av kassan för sjukdagpenningens självrisktid (insjukningsdag + 9 efterföljande vardagar, inklusive lördagar) om du har fått arbetslöshetsförmån direkt innan du blev sjuk. Meddela även arbets- och näringsbyrån om dina sjukledighetsperioder så att de kan skicka ett utlåtande om sjukledighetens längd till kassan. När du får ett beslut om sjukdagpenning från Fpa ska du skicka in det till kassan.

Ändringar i arbetsförhållande

Om ditt arbetsförhållande upphör eller ändras till t.ex. en deltidsanställning ska du ange det i din ansökan.

Om din permittering slutar med uppsägning ska du skicka en kopia på uppsägningsmeddelandet och arbetsintyget samt ett löneintyg fram till att arbetsförhållandet upphörde till kassan. Meddela även arbets- och näringsbyrån om att arbetsförhållandet har upphört.

Om din heltidsanställning blir en deltidsanställning på arbetsgivarens initiativ ska du skicka en kopia på arbetsavtalet och ett löneintyg fram till att heltidsarbetet upphörde till kassan.

Ändringar som påverkar utbetalning av alterneringsersättning

Mottagaren av alterneringsersättning ska omedelbart meddela arbets- och näringsbyrån och arbetslöshetskassan om ändringar som påverkar utbetalningen av ersättning, som t.ex. att han/hon arbetat.

Du har inte rätt till alterneringsersättning för period som du:

 • får lön av arbetsgivaren (gäller inte naturaförmåner som du enligt alterneringsavtalet fortsätter att få under alterneringsledigheten eller utbildning som bekostas av arbetsgivaren)
 • genomför bevärings- eller civiltjänst (för reservövningsperioden har du dock rätt till alterneringsersättning)
 • arbetar heltid i minst två veckor hos en annan arbetsgivare
  bedriver näringsverksamhet som huvudsyssla
 • får sjukdagpenning enligt sjukförsäkringen (med undantag för självriskdagar)
 • får moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning eller specialvårdspenning enligt sjukförsäkringslagen eller har beviljats ledighet på grund av graviditet, förlossning eller vård av barn
 • får invalidpension eller rehabiliteringsstöd enligt folkpensionslagen
  får en förmån på grund av full arbetsoförmåga med stöd av någon annan lag
 • får förtida ålderspension enligt folkpensionslagen eller arbetspensionslagarna alternativt individuell ålderspension eller ålderspension på basis av fullt antal tjänsteår som berättigar till full pension
 • får arbetslöshetspension
 • får utbildningsstöd
 • får rehabiliteringsstöd eller ersättning för inkomstbortfall från olycksfallsförsäkring, trafikförsäkring eller på basis av lag om skada ådragen i militärtjänst
 • sitter av ett frihetsstraff vid en straffinrättning

Inkomster under alterneringsledigheten

Löne- och andra arbetsinkomster som man haft under ledigheten dras av från alterneringsersättningen så att grunden för ersättningen blir en jämkad dagpenning.  Vid heltidsarbete i mer än två veckor har man inte rätt till någon ersättning.

Om ersättningar som har intjänats under arbetet som har föregått alterneringsledigheten betalas ut under alterneringsledigheten dras de inte av från alterneringsersättningen. Semesterpenning och olika vinst- och resultatarvoden som betalats ut under alterneringsledigheten påverkar till exempel inte alterneringsersättningens storlek.

Lagstadgade förmåner som dras av från arbetslöshetsskyddet (som stöd vid vård av barn i hemmet) dras också av från alterneringsersättningen.