Siirry sisältöön

Takaisinperintä

Jos työttömyysetuutta on maksettu aiheetta tai määrältään liian suurena, liikaa maksettu etuus on perittävä takaisin. Takaisinperintätilanteita syntyy, kun työttömyysetuuden saajalla ei ole lainkaan ollut oikeutta etuuteen tai kun etuutta on maksettu määrältään liian suurena.

Ennen takaisinperintäpäätösten antamista liikamaksun saajaa on aina kuultava eli hänelle on varattava mahdollisuus selvityksen antamiseen takaisinperintäasiassa. Kuulemisen tarkoituksena on selvittää etuuden saajan näkemys takaisinperintäperusteesta ja takaisinperinnän suuruudesta sekä liikamaksun saajan tilanne takaisinperinnästä luopumisen kannalta.

Pääsääntöisesti liikaa maksettu määrä pitää periä täysimääräisenä takaisin. Takaisinperinnästä voidaan luopua joko kokonaan tai osittain, jos se katsotaan kohtuulliseksi eikä etuutta ole maksettu väärin perustein etuuden saajan vilpillisestä menettelystä johtuen taikka jos aiheettomasti maksetun etuuden määrä on vähäinen.

Eniten takaisinperintöjä syntyy tilanteissa, joissa etuuden saajalle myönnetään takautuvasti eläkettä tai muuta takautuvaa sosiaalietuutta samalta ajalta, jolta hän on saanut työttömyysetuutta. Näissä tilanteissa työttömyyskassa saa periä perusteettomasti maksetun työttömyysetuuden eläke- tai vakuutuslaitoksen myöntämästä takautuvasta suorituksesta.

Jotta takaisinperintätilanteilta vältyttäisiin, tulee päivärahan hakijan ilmoittaa hakemuksessaan työskentely-, sairaus- ja lomapäivät, sosiaalietuuksiin tulleet muutokset sekä kaikki muut päivärahaoikeuteen mahdollisesti vaikuttavat asiat. Epävarmoissa tilanteissa kannattaa tarkastaa asia kassalta.